p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Assessment of plasma and tissue fibronectin EIIIB splice variant expressions measured serially using RT-PCR in a wound model of rabbits [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 497-502 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.25260

Assessment of plasma and tissue fibronectin EIIIB splice variant expressions measured serially using RT-PCR in a wound model of rabbits

Neşe Kurt Özkaya1, Umut Zereyak2, Kübra Açıkalın Coşkun3, Yusuf Tutar4, Sarper Yılmaz5
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas-Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Private Medicana Hospital, Sivas-Turkey
3Research Center, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas-Turkey
4Department of Biochemistry, Basic Pharmaceutical Sciences, University of Health Sciences Faculty of Pharmacy, and Molecular Medicine Program, İstanbul-Turkey
5Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Fibronectin (FN) is an indispensable part of the extracellular matrix. During regeneration or wound healing, the plasma form of FN is incorporated into the fibrin clots to form a temporary fibrin-FN matrix, and also locally synthesized cellular FN migrates to the clot to regenerate the injured tissue. We aimed to examine wound tissue FN EIIIB and plasma FN EIIIB expression levels in an experimental wound healing model in rabbits.
METHODS: Plasma and tissue EIIIB splice variant expressions were measured serially with RT-qPCR in a cutaneous wound model of rabbits.
RESULTS: Tissue FN expression increased as beginning on day 3 and continued to increase on days 6 and 9, reaching maximum expression at day 12 before starting to decrease. On the contrary to the tissue levels, plasma FN levels gradually decreased until day 15 when expression returned to the initial values.
CONCLUSION: The findings of the current study support that tissue EIIIB expression level increases during wound healing; and plasma EIIIB expression level decreases minimal changed. This is in contrast to reports where plasma FN provisionally helps ECM formation. Therefore, our data show an essential role of EIIIB at the tissue level in accelerating the wound healing process. The RT-qPCR method in our experimental setup can provide more accurate and precise results compared to the antibody-based methods.

Keywords: Fibronectin, plasma fibronectin EIIIB, rabbit; RT-qPCR; wound healing.

Tavşan yara modelinde RT-PCR yöntemi ile seri olarak ölçülen plazma ve doku fibronektin EIIIB splice değerlerinin ölçümleri

Neşe Kurt Özkaya1, Umut Zereyak2, Kübra Açıkalın Coşkun3, Yusuf Tutar4, Sarper Yılmaz5
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas
2Özel Medicana Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Birimi, Sivas
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Merkezi, Sivas
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ve Moleküler Tıp Programı, İstanbul
5Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Fibronektin (FN), hücre dışı matriksin vazgeçilmez bir parçasıdır. Rejenerasyon veya yara iyileşmesi sırasında FN’nin plazma formu, geçici bir fibrin-FN matrisi oluşturmak için fibrin pıhtılarına dahil olur ve ayrıca lokal olarak sentezlenen hücresel FN, yaralı dokuyu rejenere etmek için pıhtıya göç eder. Bu çalışmada tavşanlarda deneysel yara iyileşme modelinde yara dokusu EIIIB ve plazma EIIIB ekspresyon düzeylerini incelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Plazma ve doku EIIIB ekspresyon düzeyleri, tavşanların kutanöz yara modelinde RT-qPCR ile seri olarak ölçüldü.
BULGULAR: Doku FN ekspresyonu 3. günden başlayarak arttı, 6. ve 9. günlerde artmaya devam etti, azalmaya başlamadan önce 12. günde maksimum ekspresyona ulaştı. Doku seviyelerinin aksine, plazma FN seviyeleri ekspresyon başlangıç değerlerine döndüğünde 15. güne kadar kademeli olarak azaldı.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, mevcut çalışmanın bulguları, yara iyileşmesi sırasında doku EIIIB ekspresyon seviyesinin arttığını desteklemektedir; plazma EIIIB ekspresyon seviyesi minimum düzeyde azalır. Bu, plazma FN’nin geçici olarak ECM oluşumuna yardımcı olduğu raporların aksine değerlerdir. Bu nedenle verilerimiz, yara iyileşme sürecini hızlandırmada EIIIB’nin doku düzeyinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca, deneyde kullandığımız ölçme yöntemimiz olan RT-qPCR yöntemi, antikor bazlı yöntemlere kıyasla daha doğru ve kesin sonuçlar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Fibronektin, plazma fibronektin EIIIB, RT-qPCR; tavşan; yara iyileşmesi.

Neşe Kurt Özkaya, Umut Zereyak, Kübra Açıkalın Coşkun, Yusuf Tutar, Sarper Yılmaz. Assessment of plasma and tissue fibronectin EIIIB splice variant expressions measured serially using RT-PCR in a wound model of rabbits. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 497-502

Corresponding Author: Neşe Kurt Özkaya, Türkiye
Manuscript Language: English