p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Abdominal perfusion pressure is superior from intra-abdominal pressure to detect deterioration of renal perfusion in critically Ill patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 561-566 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.25263

Abdominal perfusion pressure is superior from intra-abdominal pressure to detect deterioration of renal perfusion in critically Ill patients

Fethi Gül, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, Derya Özer Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Ismail Cinel, Zuhal Aykaç
Department of Anesthesiology and Critical Care, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Intra-abdominal hypertension (IAH) is a frequent cause of acute kidney injury (AKI) among critically ill patients who have risk factors. This study aimed to determine the relation between Abdominal Perfusion Pressure (APP) and AKI showed by the Doppler-based renal resistive index (RRI).
METHODS: In this study, 38 patients older than 18 years old who received mechanical ventilation and had risk factors for the development of IAH were prospectively studied. All measurements and parameters were divided into two groups according to renal dysfunction (Group I: RRI <0.72 vs Group II: RRI >0.72).
RESULTS: The mean IAPs were not significant between the groups, 11.5±6.9 mm Hg in Group I (n=35) and 13.5±5.8 in Group II (n=33), respectively. APPs were statistically higher in Group I (81.2±13.6) than Group II (66.4±9.5) (p<0.001). The AUC for the association between APP at RRI >0.72 was 0.802 (p<0.001), with the APP ≤72 mmHg having a sensitivity of the 76% (95% CI 58–89%) and a specificity of 71% (95% CI 54–85%).
CONCLUSION: Our findings suggest that an APP with a threshold of ≤72 mmHg is associated with a significant increase in renal RRI, which may be predictive of worsening of renal perfusion.

Keywords: Abdominal perfusion pressure, renal perfusion pressure, renal resistive index.

Kritik hastalarda abdominal perfüzyon basıncı renal perfüzyondaki bozulmanın saptanmasında karıniçi basınçtan daha üstündür

Fethi Gül, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, Derya Özer Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Ismail Cinel, Zuhal Aykaç
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Karıniçi hipertansiyon (KH) risk faktörü olan kritik hastalarda akut böbrek hasarının (AKI) en sık nedenlerinden biridir. Bu çalışmada abdominal perfüzyon basıncı (APP) ile Doppler temelli renal rezistif indeks (RRI) ile gösterilen AKI arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya KH için risk faktörü taşıyan ve mekanik ventilasyon desteği altında 18 yaşından büyük 38 hasta alındı. Tüm ölçümler ve elde edilen parametreler renal disfonksiyona göre iki gruba ayrıldı (Grup I; RRI <0.72 ve Grup II; RRI >0.72).
BULGULAR: Grupların ortalama karıniçi basınçları (IAB) Grup I’de (11.5±6.9 mmHg, n=35) ve Grup II’de (13.5±5.8, n=33) benzerdi. APP; Grup I’de (81.2±13.6) Group II’ye göre (66.4±9.5) daha yüksekti (p<0.001). RRI’ya göre renal perfüzyondaki bozulma APP’nin (≤72 mmHg) belirlemdeki duyarlılığı %76 ve seçiciliği %71’dir. ROC eğrisi altında kalan alan 0.802’dir (p<0.001).
TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları APP ≤72 mmHg eşik değerinde RRI’nın anlamlı şekilde arttığını ve bunun da renal perfüzyonun bozulmasını öngörebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal perfüzyon basıncı, renal perfüzyon basıncı, renal resistif indeks.

Fethi Gül, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, Derya Özer Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Ismail Cinel, Zuhal Aykaç. Abdominal perfusion pressure is superior from intra-abdominal pressure to detect deterioration of renal perfusion in critically Ill patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 561-566

Corresponding Author: Zuhal Aykaç, Türkiye
Manuscript Language: English