p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Subcutaneous emphysema of the face, neck and upper mediastinum following a minor maxillofacial trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 251-253

Subcutaneous emphysema of the face, neck and upper mediastinum following a minor maxillofacial trauma

Fikret Bildik1, Ahmet Baydın1, Zahide Doğanay1, M. Selim Nural2, Turgut Deniz1, Hakan Güven1
1Department Of Emergency Surgery, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department Of Diagnostic Radiology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Subcutaneous emphysema is the inadvertent introduction of air into tissues under the skin covering the chest wall or neck. The common causes of subcutaneous emphysema are rib fracture, parenchymal lung wound and esophageal trauma. Rarely, it occurs after oral and nasal surgery or maxillofacial trauma. We observed subcutaneous emphysema spread out from periorbital region to upper mediastinum in a patient presented to emergency department following minor maxillofacial trauma and admitted due to a simple fracture at his frontal maxillary wall. We present this present case to emphasize early initial management and close observation of minor facial traumas which can prevent further unexpected complications.

Keywords: Close observation, maxillofacial trauma; pneumomediastinum; subcutaneous emphysema.

Minör maksillofasiyal travma sonrası yüz, boyun ve üst mediastene yayılan cilt altı amfizem olgusu

Fikret Bildik1, Ahmet Baydın1, Zahide Doğanay1, M. Selim Nural2, Turgut Deniz1, Hakan Güven1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostic Anabilim Dalı

Cilt altı amfizemi cilt altı dokularda hava veya gazın bulunmasıyla karakterize anormal bir durumdur. Cilt altı amfizemin en önemli nedenleri kot kırığı, akciğer parankim yaralanması ve özofagus travmalarıdır. Bununla birlikte, dental, oral ve nazal cerrahi uygulamalarla, maksillofasiyal travmalara bağlı olarak da gelişebilen bir komplikasyondur. Minör maksillofasiyal travma sonrası acil servise başvuran ve maksilla ön duvarındaki basit bir kırık nedeniyle gözlem altına alınan hastada, periorbital bölgeden boyuna ve üst mediastene yayılan cilt altı amfizemi gözlemlendi. Bu sunudaki amacımız acil servise başvuran minör fasiyal travmalı olgularda zaman içinde ciddi komplikasyonların gelişebileceğini, bu komplikasyonların yakın gözlemle saptanıp, erken girişimle önlenebileceğini hatırlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yakın gözlem, maksillofasiyal travma; pnömomediastinum; cilt altı amfizem.

Fikret Bildik, Ahmet Baydın, Zahide Doğanay, M. Selim Nural, Turgut Deniz, Hakan Güven. Subcutaneous emphysema of the face, neck and upper mediastinum following a minor maxillofacial trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 251-253

Corresponding Author: Fikret Bildik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish