p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effects of sildenafil and N-acetylcysteine the zone of stasis in burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 9-16 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.25679

The effects of sildenafil and N-acetylcysteine the zone of stasis in burns

Meriç Emre Bostancı1, Ceylan Hepokur2, Erol Kisli3
1Department of Surgical Oncology, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas-Turkey
2Department of Biochemistry, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Pharmacy, Sivas-Turkey
3Department of General Surgery, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas-Turkey

BACKGROUND: In burn wound healing, zones of burn, namely zone of hyperemia, the zone of stasis, and zone of coagulation, have crucial importance. These zones have been identified based on the pathophysiology of the burn, and treatment of burn has been improved. The zone of necrosis is treated by excision and repair through grafting. Zone of stasis fully recovers in 24–48 h if the burn treatment is managed well. Otherwise, it may convert to a zone of coagulation. Hyperemia zone is a zone that recovers itself. Recovery of the zone of stasis is very critical in burn treatment. Active oxygen radicals produced due to the hypermetabolism due to burn wounds are known to speed to the process of the zone of stasis converting into the zone of coagulation. The present experimental study aims to evaluate the effects of sildenafil and N-acetylcysteine on the zone of stasis and to establish whether they had any contribution to wound healing in burns.
METHODS: In the present study, 32 four months old female Wistar Albino rats with 200±20 gr body weights were used. The rats were divided into four groups as the sham group (Group 1), the intraperitoneal group (Group 2), Sildenafil group (Group 3, intraperitoneal 10 mg/kg for 10 days), N-acetylcysteine (Group 4, intraperitoneal 100 mg/kg for 10 days). Tissue samples were collected for serum and cytopathology studies of the Malondialdehyde level, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, and catalyze enzyme activity. All the rats were sacrificed on the 10th day of the tests edema, hyperemia, epithelial degeneration, necrosis, inflammatory infiltration and fibrosis measurements were made.
RESULTS: When compared with the controls, both of the treatment groups had lower tissue damage scores. MDA level was lower in Group 3 and 4 compared to Group 2 and lower in Group 3 compared to Group 4. SOD, catalase and GPH-Px levels were higher in Group 3 and Group 4 compared to Group 2 and higher in Group 3 compared to Group 4.
CONCLUSION: The results of our study conducted on an experimental burn model created by rats support that Sildenafil and N-acetylcysteine have positive effects, such as decreasing oxidative stress level and increasing wound healing in burns. Further experimental studies are required on this subject.

Keywords: N-acetylcysteine, sildenafil; zone of stasis in burns; wound healing.

Yanık staz zonu üzerine sildenafil ve N-asetilsisteinin etkisi

Meriç Emre Bostancı1, Ceylan Hepokur2, Erol Kisli3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Sivas
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas

AMAÇ: Yanık yarasının iyileşmesinde, yanıkta oluşan yaralanma zonları; hiperemi, staz, koagülasyon zonu büyük önem taşımaktadır. Yanığın patofizyolojisindeki gelişmeye bağlı olarak yanık ciltte oluşan yanık zonları bulunmuş ve tedavi buna göre daha da gelişmiştir. Bu zonlar; koagülasyon, staz ve hiperemi zonudur. Nekroz zonu tedavisi eksizyon ve kaybolan cildin greft olarak onarımıdır. Staz zonu eğer 24–48 saat içinde yanık tedavisi iyi yönetilirse tam olarak iyileşir. Aksi takdirde koagülasyon zonuna dahil olur. Hiperemi zonu zaten kendiliğinden iyileşebilen bir alandır. Staz zonunun kurtarılması yanık tedavisinde oldukça önem taşımaktadır. Yanık alanda oluşan hipermetabolizma sonucu ortaya çıkan aktif oksijen radikalleri staz zonunun koagulasyon zonuna dönüşümünü hızlandırdığı bilinmektedir. Bu deneysel çalışmanın amacı, yanık staz zonu üzerine sildenafil ve N-asetilsisteinin etkilerini incelemek ve yanıkta yara iyileşmesine katkısı olup olmadığını ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 200±20 gr ağırlığında Wistor Albino cinsi dört aylık 32 adet dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar dört gruba ayrıldı. Bu 24 sıçana anestezi altında Regas ve Ehrlich tarafından tanımlanan deneysel yanık modeli uygulandı. Grup 1; sham, Grup 2; intraperitoneal kontrol, Grup 3; sildenafil çalışma (günlük 10 mg/kg dozunda intraperitoneal 10 gün süreyle), Grup 4; N-asetilsistein çalışma (günlük 100 mg/kg dozunda intraperitoneal 10 gün süreyle) grupları olarak belirlendi. Malondialdehit, glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, katalaz düzeyleri için serum ve sitopatolojik çalışma için doku örnekleri alındı. Tüm sıçanlar deneyin 10. gününde sakrifiye edildi. Ödem, hiperemi, epitel dejenerasyonu, nekroz, iltihabi infiltrasyon ve fibrozis ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi edilen iki grupta doku hasar skoru düşük bulundu. MDA düzeyi; Grup 3 ve Grup 4’te, Grup 2’ye göre düşük, Grup 3’te Grup 4’e göre düşük bulundu. SOD, katalaz ve GPH-Px düzeyleri, Grup 3’te ve Grup 4’te Grup 2’ye göre yüksek, Grup 3’te, Grup 4’e göre yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları, sıçanlarda oluşturulan deneysel yanık modelinde sildenafil ve N-asetilsisteinin oksidatif stres düzeyini azaltıcı, yara iyileşmesini arttırıcı olumlu etkileri olduğunu desteklemektedir. Bu konu üzerinde ileri deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: N-asetilsistein, sildenafil; yanık staz zonu; yara iyileşmesi.

Meriç Emre Bostancı, Ceylan Hepokur, Erol Kisli. The effects of sildenafil and N-acetylcysteine the zone of stasis in burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 9-16

Corresponding Author: Meriç Emre Bostancı, Türkiye