p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 23 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Primary exploration for radial nerve palsy associated with unstable closed humeral shaft fracture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 405-409 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.26517

Primary exploration for radial nerve palsy associated with unstable closed humeral shaft fracture

Soo- Hong Han, In Tae Hong, Ho Jae Lee, Sang June Lee, Uk Kim, Dong Won Kim
Department of Orthopaedic Surgery, CHA Bundang Medical Center, School of Medicine, CHA University, Seong-nam-Republic of Korea

BACKGROUND: The treatment of radial nerve palsy caused by closed humeral shaft fracture is a matter of debate. The purpose of this study is to evaluate the outcome of early surgical management of radial nerve palsy in patients with unstable closed humeral shaft fractures and to determine whether patients with this injury should be surgically explored.
METHODS: Medical records of 15 consecutive patients who had undergone open reduction and internal fixation for unstable closed humeral shaft fractures were reviewed. Injury mechanisms, radiographs, intraoperative findings of the injured nerve, and clinical improvement were analyzed. Of the 15 patients, two were injured during simple falls, two during baseball pitching, one by a fall from a height, one during skiing, and one by direct machine impaction during work. Fracture locations were middle humerus in six patients, middle-distal in eight patients, and middle-proximal in one patient. Fracture patterns were transverse fracture in six patients, butterfly segment fracture in four patients, oblique segment fracture in three patients, and spiral fracture in two patients.
RESULTS: Eleven patients showed macroscopically intact nerves, and four had total nerve transection. All four patients with total nerve transection were injured in traffic accident. Of these four patients, one showed comminuted fracture with butterfly fragment on the middle-distal shaft and the other three showed displaced transverse fracture on the middle to middle-distal shaft area. Transected nerves were directly repaired in two patients. In the other two patients, humerus shortening and nerve grafting were performed because of mangled nerve endings. All patients who had intact nerves showed fully recovered function at the last follow-up.
CONCLUSION: For radial nerve palsy accompanied by unstable humeral shaft fracture, primary exploration of the radial nerve and open reduction and plate fixation of the fracture should be considered as a treatment of choice. High-energy trauma, fracture location at the middle-distal humerus, and simple transverse fracture or comminuted fracture with butterfly fragment seems to be risk factors for radial nerve transection.

Keywords: Humeral fracture, primary exploration, radial nerve palsy.

Kararlı olmayan kapalı humerus cismi kırığı ile ilişkili radiyal sinir felcinin primer eksplorasyonu

Soo- Hong Han, In Tae Hong, Ho Jae Lee, Sang June Lee, Uk Kim, Dong Won Kim
CHA Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, CHA Bundang Tıp Merkezi, Seong-nam-Kore Cumhuriyeti

AMAÇ: Kapalı humerus cismi kırığının neden olduğu radyal sinir felcinin tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kararlı olmayan kapalı humerus cismi kırıkları olan hastalarda radiyal sinir felcinin erken evrede tedavisinin sonlanımını değerlendirmek ve bu tip yaralanması olan hastaların cerrahi yolla eksplore edilip edilmemesi gerektiğini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kararlı olmayan kapalı humerus cismi kırıklarının tedavisi için açık redüksiyon ve internal fiksasyon geçirmiş 15 ardışık hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Yaralanma mekanizmaları, radyogramlar, zedelenmiş sinirin intraoperatif bulguları ve klinik iyileşmeler irdelendi. On beş hastanın ikisi basit düşme, ikisi beyzbol oynarken, biri kayak yaparken biri de iş sırasında makineye kaptırmıştı. Kırıklar 6 hastada humerusun ortasında 8 hastada orta-distalinde ve bir hastada orta-proksimalinde bulunuyordu. Kırıklar 6 hastada transvers kırık, 4 hastada kelebek fragmanlı parçalı kırık, 3 hastada oblik segmentli kırık ve 2 hastada spiral kırık şeklindeydi.
BULGULAR: On bir hastada makroskopik olarak sinirler sağlamdı ve dördünde sinir tamamen enine kesilmişti. Total sinir kesisi olan dört hasta trafik kazası geçirmişti. Bu dört hastanın birinde humerus cisminin orta-distal kısmında kelebek fragmanlı parçalı kırık, diğer üçünde ise yine humerus cisminin orta-distalinde deplase transvers kırık mevcuttu. İki olguda enine kesili sinirler primer onarıldı. Diğer iki olguda sinir uçları ezilmiş olduğu için humerus boyu kısaltıldı ve sinir grefti kondu. Sağlam sinirli hastaların tümü son izlemde tamamen fonksiyonlarına kavuşmuştu.
TARTIŞMA: Kararlı olmayan humerus cismi kırığının eşlik ettiği radiyal sinir felcinin tedavisi için tercihen radiyal sinirin primer eksplorasyonu, açık redüksiyon, kırığın plakayla tespiti düşünülmelidir. Yüksek enerjili travma, orta-distal humerusta lokalize kırık ve basit transvers kırık veya kelebek fragmanlı parçalı kırığın radiyal sinir transeksiyonu için risk faktörleri olduğu görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Humerus kırığı, primer eksplorasyon, radiyal sinir felci.

Soo- Hong Han, In Tae Hong, Ho Jae Lee, Sang June Lee, Uk Kim, Dong Won Kim. Primary exploration for radial nerve palsy associated with unstable closed humeral shaft fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 405-409

Corresponding Author: Soo- Hong Han, South Korea
Manuscript Language: English