p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Is it safe to harvest a proximally fractured fibula as an osseocutaneous anterograde pedicled flap for proximal tibial reconstruction in subacute period? A case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1645-1649 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.26794

Is it safe to harvest a proximally fractured fibula as an osseocutaneous anterograde pedicled flap for proximal tibial reconstruction in subacute period? A case report and literature review

Emrah Kağan Yaşar1, Can İlker Demir1, Çavgın Yıldırım1, Murat Şahin Alagöz1, Kaya Memişoğlu2
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye

Osteoseptocutaneous fibula flap is commonly used as the workhorse flap for bone reconstruction. However, the use of previously fractured fibula as a free or pedicled flap for bone reconstruction has a limited knowledge in the literature. There is not any data in the literature about a case with proximal level of fibula fracture which was used as an anterograde pedicled osteocutaneous fibula flap for composite tibial reconstruction after high-energy injury. Based on a patient in whom the composite defect of the proximal tibial region was reconstructed with osteocutaneous fibula flap after a gunshot injury, it was tried to show that the fibula with a proximal level fracture could be used with anterograde flow in the subacute period and it is thought that the usability of this flap should be kept in mind. It is possible to harvest the pedicled fibula flap even in the subacute period with the evaluation of CT angiography preoperatively and with the checking the patency and flow direction of peroneal artery perioperatively. The success of the procedure may be increased through total dissection of inflammatory areas of pedicle which would extend into the injury zone during the subacute period.

Keywords: Fracture, injury zone, osteocutaneous fibula flap, pedicled; subacute.

Proksimal tibia rekonstrüksiyonu için proksimal seviye kırıklı fibulanın osseokutanöz anterograd pediküllü olarak kullanımı güvenli midir? Olgu sunumu ve literatür tarama

Emrah Kağan Yaşar1, Can İlker Demir1, Çavgın Yıldırım1, Murat Şahin Alagöz1, Kaya Memişoğlu2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Aanabilim Dalı, Kocaeli

Osteoseptokutanöz fibula flebi, kemik rekonstrüksiyonu için en değerli ve en yaygın kullanılan fleptir. Ancak daha önce kırılmış fibulanın kemik rekonstrüksiyonu için serbest veya pediküllü flep olarak kullanımı literatürde sınırlı bilgiye sahiptir. Literatürde, yüksek enerjili yaralanma sonrası kompozit tibial rekonstrüksiyon için anterograd pediküllü osteokutanöz fibula flebi olarak kullanılan proksimal düzeyli kırıklı fibula kemiği olan bir olgu hakkında veri bulunmamaktadır. Ateşli silah yaralanması sonrası proksimal tibial bölgenin kompozit defektinin osteokutanöz fibula flebi ile rekonstrükte edildiği bir hastada, proksimal seviyede kırığı olan fibulanın subakut dönemde anterograd akım ile pediküllü bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir ve bu flebin kullanımının akılda tutulması gerektiği düşünülmektedir. Travma geçirmiş fibula kemiği içerikli fibula flebi için, ameliyat öncesi BT anjiyografinin değerlendirilmesi ve perioperatif peroneal arterin açıklığının ve akım yönünün teyit edilmesi sayesinde, bu flep subakut dönemde dahi kullanılabilir. Subakut dönemde yaralanma bölgesine giren peroneal pedikül etrafında mevcut olabilecek enflamatuar alanlarının total diseksiyonu ile işlemin başarısı artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırık, osteokutanöz fibula flebi, pediküllü, subakut dönem; yaralanma alanı.

Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, Çavgın Yıldırım, Murat Şahin Alagöz, Kaya Memişoğlu. Is it safe to harvest a proximally fractured fibula as an osseocutaneous anterograde pedicled flap for proximal tibial reconstruction in subacute period? A case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1645-1649

Corresponding Author: Emrah Kağan Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English