p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Burn unit: colonization of burn wounds and local environment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 296-300 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.26928

Burn unit: colonization of burn wounds and local environment

Touria Essayagh1, Alban Zohoun2, Khalid Tourabi3, Mohamed Amine Ennouhi3, Abdellatif Boumaarouf3, Hsain Ihrai3, Sakina Elhamzaoui2
1Medecine Collège Of Rabat. University Mohamed V Souissi Rabat Morocco
2Microbiology Laboratory. Military Teaching Mohamed V Hospital, Rabat Morocco
3Burn Unit. Military Teaching Mohamed V Hospital, Rabat Morocco

BACKGROUND
We present the results of a comparative prospective study of the resistance profile of strains isolated from pathological material of patients hospitalized in the burn unit of the military hospital in Rabat and from their environment over a period of one and a half years (July 2009-February 2011).
METHODS
The study concerned 125 pathological products from patients (40 men, 20 women; mean age 38±14.8 years; range 2 to 80 years) hospitalized with burns. This allowed the isolation of 86 non-redundant bacterial strains during the first period and 50 during the second.
RESULTS
The dominant species were Acinetobacter baumannii (15.6%), followed by Pseudomonas aeruginosa (13.8%) and Staphylococcus aureus (11%). During the second period, we noted the abundance of A. baumannii (15.5%), followed by P. aeruginosa (11.3%) and Klebsiella pneumoniae (8.5%). Of the 104 environmental samples of burn patients, 139 microorganisms were isolated. Coagulase-negative staphylococcus was the most abundant strain in the two study periods (69.2% and 64.6%).
CONCLUSION
All species showed an almost identical sensitivity to the various antibiotics tested.

Keywords: Antibiotic resistance, bacterial ecology; burn patient; burn unit.

Yanık ünitesi: Yanık yarası ve çevresinde kolonizasyon

Touria Essayagh1, Alban Zohoun2, Khalid Tourabi3, Mohamed Amine Ennouhi3, Abdellatif Boumaarouf3, Hsain Ihrai3, Sakina Elhamzaoui2
1Mohamed V Souissi Üniversitesi, Rabat Tıp Fakültesi, Rabat, Fas
2Mohamed V Askeri Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Rabat, Fas
3Mohamed V Askeri Eğitim Hastanesi, Yanık Birimi, Rabat, Fas

AMAÇ
Rabat’daki askeri hastanenin yanık ünitesine yatırılan hastalardan ve bunların çevrelerinden 1,5 yıllık bir süre içinde (Temmuz 2009-Şubat 2011) elde edilen patolojik materyalden izole edilen suşların direnç profiline ait karşılaştırmalı bir prospektif çalışmanın sonuçları sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, yanıkları nedeniyle hastaneye yatırılan hastalara (40 erkek, 20 kadın; ort. yaş 38±14.8; dağılım, 2-80 yaş) ait 125 patolojik ürünle çalışıldı. Birinci periyot süresinde 86, ikinci periyot süresinde de 50 artıksız bakteriyel suş izole edildi.
BULGULAR
Baskın suşlar sırasıyla, Acinetobacter baumannii (%15,6), Pseudomonas aeruginosa (%13,8) ve Staphylococcus aureus (%11) oldu. İkinci periyot süresinde A. baumannii (%15,5), P. aeruginosa (%11,3) ve Klebsiella pneumoniae (% 8,5) suşlarının çok olduğunu saptandı. Yanıklı hastalardan elde edilen 104 çevresel örnekten 139 mikroorganizma izole edildi. Koagülaz-negatif stafilokok, iki çalışma periyodunda da en fazla görülen suş oldu (%69,2 ve %64,6).
SONUÇ
Bütün suşlar, test edilen değişik antibiyotiklere karşı hemen hemen özdeş duyarlılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, bakteriyel ekoloji; yanık hastası; yanık ünitesi.

Touria Essayagh, Alban Zohoun, Khalid Tourabi, Mohamed Amine Ennouhi, Abdellatif Boumaarouf, Hsain Ihrai, Sakina Elhamzaoui. Burn unit: colonization of burn wounds and local environment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 296-300

Corresponding Author: Touria Essayagh, Morocco
Manuscript Language: English