p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Etomidate alleviates ovarian ischemia-reperfusion injury in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 375-381 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.27388

Etomidate alleviates ovarian ischemia-reperfusion injury in rats

Vildan Kölükçü1, Mehtap Gürler Balta1, Hakan Tapar1, Tuğba Karaman1, Serkan Karaman1, Velid Unsal2, Fikret Gevrek3, Muzaffer Katar4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye
2Mardin Artuklu University, Faculty of Health Sciences and Central Research Laboratory, Mardin-Türkiye
3Department of Histology And Embryology, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye
4Department of Biochemistry, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye

BACKGROUND: This study investigates the protective effects of etomidate against oxidative damage in an experimental model of ovarian ischemia-reperfusion injury.
METHODS: A total of 24 female rats were randomized into three groups. Group 1 served as the control. Group 2 underwent an ovarian torsion/detorsion procedure. Group 3 underwent similar procedures as Group 2; additionally, 4 mg/kg of etomidate was administered intraperitoneally 30 minutes before ovarian detorsion. Blood samples were analyzed for lipid peroxidation, pro-inflammatory cytokine levels, and antioxidant enzyme activity.Furthermore, histopathological scoring was performed to evaluate tissue damage in the ovaries.
RESULTS: Biochemical analysis of blood samples revealed reductions in pro-inflammatory cytokines, including interleukin-1 Beta (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), in Group 3 compared to Group 2 (p=0.005, p=0.016, and p<0.001, respectively). Additionally, a decrease in malondialdehyde (MDA) levels was observed in Group 3 compared to Group 2 (p<0.001). In contrast, activities of antioxidant enzymes, including superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-PX), were significantly increased in Group 3 compared to Group 2 (p=0.031 and p=0.001, respectively). Furthermore, Group 3 demonstrated notable reductions in histopathological scores for follicular degeneration, vascular occlusion, bleeding, and inflammation compared to Group 2 (p<0.001, p<0.001, p<0.001, and p=0.001, respectively).
CONCLUSION: Etomidate alleviates ischemia-reperfusion injury in a rat ovarian torsion-detorsion model by improving both histo-pathological and biochemical outcomes.

Keywords: Etomidate, ovarian torsion and detorsion; ischemia-reperfusion injury; oxidative stress.

Etomidat ratlarda over iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir

Vildan Kölükçü1, Mehtap Gürler Balta1, Hakan Tapar1, Tuğba Karaman1, Serkan Karaman1, Velid Unsal2, Fikret Gevrek3, Muzaffer Katar4
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Mardin, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Deneysel over iskemi reperfüzyon hasarında etomidat’ın oksidatif hasara koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 24 dişi rat üç gruba randomize edildi. Grup 1 kontrol grubu olarak atandı. Grup 2'ye over torsiyon/detorsiyon modeli uygulandı. Grup 3'te Grup 2'deki sıçanlara benzer prosedürler uygulandı. Ayrıca Grup 3'te over detorsiyonundan 30 dakika önce 4 mg/kg etomidate intraperitoneal olarak uygulandı. Kan örnekleri alınarak lipid peroksidayon düzeyi, proinflamatuvar sitokin seviyesi ve antioksidan enzim aktivitesi değerlendirildi. Ek olarak over dokusundaki hasar histopatolojik olarak skorlandı.
BULGULAR: Kan örneklerinin biyokimyasal analizinde, interlökin-1 beta (IL-1beta), interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF-alfa) dahil olmak üzere proinflamatuar sitokinlerin düzeylerinde Grup 3’de Grup 2’e göre azalma olduğunu gözlemlendi (sırasıyla 0.005, p: 0.016 ve p<0.001). Benzer şekilde malondialdehit (MDA) düzeyinde de Grup 3’de Grup 2’ye göre azalma olduğu belirlendi (p<0.001). Süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-PX) dahil antioksidan enzim aktivitesinde ise Grup 3’de Grup 2’e göre ciddi düzeyde artış izlendi (sırasıyla p: 0.031 ve p: 0.001). Ayrıca Grup 3; Grup 2 ile karşılaştırıldığında foliküler dejenerasyon, damar tıkanıklığı, kanama ve inflamasyon dahil histopatolojik skorlarda anlamlı bir azalma vardı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve p: 0.001).
SONUÇ: Etomidat, rat over torsiyon/detorsiyon modelinde histopatolojik ve biyokimyasal bulguları iyileştirerek iskemi reperfüzyon hasarını ha-fifletmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etomidat, iskemi reperfüzyon hasarı; oksidatif stres; over torsiyon ve detorsion.

Vildan Kölükçü, Mehtap Gürler Balta, Hakan Tapar, Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Velid Unsal, Fikret Gevrek, Muzaffer Katar. Etomidate alleviates ovarian ischemia-reperfusion injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 375-381

Corresponding Author: Vildan Kölükçü, Türkiye
Manuscript Language: English