p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of sequential organ failure assessment score and cardiac surgery score systems for mortality prediction after emergency acute aortic dissection surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1298-1304 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.27845

Comparison of sequential organ failure assessment score and cardiac surgery score systems for mortality prediction after emergency acute aortic dissection surgery

Mustafa Emre Gürcü1, Seyhmus Külahcioglu2, Pinar Karaca Baysal1, Özge Altas3, Serkan Çelik3, Özgür Arslan3, Atakan Erkılınç1, Hacer Ceren Tokgoz2, Ali Karagoz2, Kaan Kirali3
1Department of Anesthesiology, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Acute type A aortic dissection (ATAAD) is one of the most mortal cardiovascular diseases and requires urgent diagnosis and surgery. The patient’s clinical findings, complications, and patient’s history are closely related to mortality rates. Cardiac surgery score (CASUS) is a scoring system which is calculated by considering the special pathophysiological conditions of patients undergoing cardiac surgery and predicts post-operative results with high accuracy.
METHODS: Following the ethical approval from institutional ethics committee (ID: 2021/7/496), the data of consecutive 50 ATAAD patients who underwent emergent surgery in our hospital between January 1, 2019, and December 31, 2020, were evaluated. The Se-quential Organ Failure Assessment and CASUS scores were calculated using the worst values of the daily laboratory and neurological status for both in admission to emergency department and during intensive care unit (ICU) follow-up period. The average and the total values of these scores were recorded for pre-operative, post-operative 1st day, and for the categorical data were defined as frequency and percentage. We used the Mann–Whitney U test for the independent continuous data comparisons and Pearson Chi-Square or Fisher ex-act test for categorical data comparison whole ICU period. Continuous data were presented as median and interquartile ranges (25–75th).
RESULTS: The study comprised 50 patients, the rate of death was 34% (n=17). In total group, there were hypertension 72% (n=36), diabetes mellitus 24% (n=12), initial hemoglobin 12.5 g/dL (10.7–14.1, 25–75th), creatinine 1.09 mg/dL (0.85–1.33, 25–75th), and 72% (n=36) of these patients were male. The CASUSmean and SOFAmean scores were higher in the death-group when compared with the group who survived (12.9 [9.5–13.8, 25–75th], 3 [2–5, 25–75th]; 8 [6.1–9.2, 25–75th], 2.6 (2–4.5, 25–75th], p<0.001, respectively]. CASUSmean was independently associated with the 1-month mortality in model 1 (HR 1.25 [1.14–1.37] (p<0.001).
CONCLUSION: According to our results increase in CASUS mean was the main predictor of 1 month mortality. When CASUS mean exceeds 8.3 the patient should be followed up more carefully for major adverse events including death.

Keywords: Acute type A aortic dissection, cardiac surgery score, mortality, sequential organ failure assessment score.

Acil akut aort diseksiyonu cerrahisi sonrası mortalite tahmininde sıralı organ yetmezliği değerlendirme skoru (SOFA) ve kardiyak cerrahi skor (CASUS) sistemlerinin karşılaştırılması

Mustafa Emre Gürcü1, Seyhmus Külahcioglu2, Pinar Karaca Baysal1, Özge Altas3, Serkan Çelik3, Özgür Arslan3, Atakan Erkılınç1, Hacer Ceren Tokgoz2, Ali Karagoz2, Kaan Kirali3
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut tip A aort diseksiyonu (ATAAD) en ölümcül kardiyovasküler hastalıklardan biridir ve acil tanı ve ameliyat gerektirir. Hastanın klinik bulguları, komplikasyonları ve hastalığın geçmişi ölüm oranları ile yakından ilişkilidir. CASUS, kalp cerrahisi geçiren hastaların özel patofizyolojik durumları dikkate alınarak hesaplanan ve ameliyat sonrası sonuçları yüksek doğrulukla öngören bir skorlama sistemidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kurumsal etik kurul (ID: 2021/7/496) onayı alındıktan sonra 1 Ocak 2019–31 Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemizde acil cerrahi uygulanan 50 ATAAD hastasının verileri değerlendirildi. SOFA ve CASUS skorları hem acil servise başvuru hem de YBÜ takibi süresince günlük laboratuvar ve nörolojik durumun en kötü değerleri kullanılarak hesaplandı. Bu skorların ortalama ve toplam değerleri ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ilk gün için kaydedildi ve kategorik veriler frekans ve yüzde olarak tanımlandı. Bağımsız sürekli veri karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testini ve kategorik veri karşılaştırması için Pearson ki-kare veya Fisher kesin testini kullandık. Sürekli veriler medyan ve çeyrekler arası aralıklar (25–75) olarak sunuldu.
BULGULAR: Çalışma 50 hastadan oluşuyordu, ölüm oranı %34 (n=17) idi. Toplam grupta hipertansiyon (HT) %72 (n=36), diabetes mellitus %24 (n=12), başlangıç hemoglobin 12.5 g/dL (10.7–14.1, 25.–75.), kreatinin 1.09 mg/dL (0.85–1.33, 25.–75), bu hastaların %72’si (n=36) erkekti. CASUSortalama, SOFAortalama skoru hayatta kalan hastalara göre ölen hasta grubunda daha yüksekti (12.9 (9.5–13.8, 25.–75.), 3 (2–5, 25.–75.); 8 (6.1–9.2, 25.–75.), 2.6 (2–4.5, 25.–75.), p<0.001 sırasıyla). CASUSortalama, model 1’de bir aylık mortalite ile bağımsız olarak ilişkili bulundu (HR 1.25 (1.14–1.37) (p<0.001).
TARTIŞMA: Sonuç olarak, CASUSortalama’daki artış, bir aylık mortalitenin temel prediktörüdür. CASUSortalama değeri 8.3’ün üzerinde, hastalar ölüm dahil önemli istenmeyen olaylar açısından daha dikkatli izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut tip A aort diseksiyonu, Kalp Cerrahisi Skoru, mortalite, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirme Skoru.

Mustafa Emre Gürcü, Seyhmus Külahcioglu, Pinar Karaca Baysal, Özge Altas, Serkan Çelik, Özgür Arslan, Atakan Erkılınç, Hacer Ceren Tokgoz, Ali Karagoz, Kaan Kirali. Comparison of sequential organ failure assessment score and cardiac surgery score systems for mortality prediction after emergency acute aortic dissection surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1298-1304

Corresponding Author: Mustafa Emre Gürcü, Türkiye
Manuscript Language: English