p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Using pentraxin-3 for diagnosing acute appendicitis and predicting perforation: A prospective comparative methodological study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 21-29 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.27916

Using pentraxin-3 for diagnosing acute appendicitis and predicting perforation: A prospective comparative methodological study

Vahit Onur Gul1, Sabahattin Destek2
1Department of General Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: In this study, we aimed to investigate the diagnostic performance of pentraxin-3 for acute appendicitis, and the predictive performance for perforation in patients with acute appendicitis, compared with white blood cell count, high-sensitivity C-reactive protein and interleukin-6 (IL-6).
METHODS: This study was a prospective methodological study, in which we studied the accuracies of the serum levels of pentraxin-3, white blood cell count, interleukin-6 and high-sensitivity C-reactive protein in estimating acute appendicitis, and in estimating perforation in patients with acute appendicitis. We designed the control group with the patients diagnosed inguinal hernia and admitted for elective surgery. Receiver operating characteristics analysis was used to compare the diagnostic accuracies and predictive performances.
RESULTS: Receiver operating characteristics analysis revealed that the Pentraxin-3 level >3.67 ng/mL showed the sensitivity of 95.5% and specificity of 100.0% for diagnosing acute appendicitis, with an area under the curve of 0.993 (95% CI 0.967–1.000). Also, the Pentraxin-3 level >9.56 ng/mL showed the sensitivity of 92.9%, and the specificity of 87.1% for the prediction of the perforation, with an area under the curve of 0.820 (95% CI 0.736–0.886).
CONCLUSION: The diagnostic performance of Pentraxin-3 for acute appendicitis and the predictive performance for perforation were higher than white blood cell count, high-sensitivity C-reactive protein and interleukin-6.

Keywords: Acute appendicitis, high-sensitivity C-reactive protein; interleukin-6; pentraxin-3; white blood cell count.

Akut apandisit tanısını koymak ve perforasyonu öngörmek için pentraxin-3 kullanımı: İleriye yönelik karşılaştırmalı metodolojik çalışma

Vahit Onur Gul1, Sabahattin Destek2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Biz bu çalışmada, pentraxin-3’ün akut apandisit için tanısal performansını ve perforasyon için prediktif performansını, beyaz küre sayısı, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve interlökin-6 ile karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: İleriye yönelik metodolojik türde olan bu çalışmada, pentraxin-3, beyaz küre sayısı, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve interlökin-6’nın akut apandisit için tanısal performansı ve akut apandisitli hastalarda perforasyon için prediktif performansı karşılaştırıldı. Kontrol grubunu, inguinal herni tanısı alan ve kliniğimize elektif cerrahi için başvuran hastalardan oluşturuldu. Tanısal doğruluk ve prediktif gücünün karşılaştırmasında “receiver operating characteristics’ analizi kullanıldı.
BULGULAR: Serum pentraxin-3 düzeyi >3.67 ng/mL olması, akut apandisit tanısı için %95.5 sensitivite ve %100.0 spesifisiteye sahipken eğri altındaki alan %0.993 (%95 CI 0.967–1.000) olarak bulundu. Ayrıca pentraxin-3 düzeyi >9.56 ng/mL olması, perfore akut apandisit prediksiyonu için %92.9 sensitivite ve %87.1 spesifisiteye sahipken, eğri altındaki alan 0.820 (%95 CI 0.736–0.886) olarak bulundu.
TARTIŞMA: Pentraxin-3’ün akut apandisit için tanısal performansı ve perforasyon için prediktif gücü beyaz küre sayısı, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve interlökin-6’ya göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, beyaz küre sayımı; interlökin-6; pentraxin-3; yüksek duyarlıklı C-reaktif protein.

Vahit Onur Gul, Sabahattin Destek. Using pentraxin-3 for diagnosing acute appendicitis and predicting perforation: A prospective comparative methodological study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 21-29

Corresponding Author: Vahit Onur Gul, Türkiye
Manuscript Language: English