p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effectiveness of early fasciotomy in the management of snakebites [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 417-423 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.28158

Effectiveness of early fasciotomy in the management of snakebites

Cemal Fırat, Serkan Erbatur, Ahmet Hamdi Aytekin, Hıdır Kılınç
İnönü University School Of Medicine Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery

BACKGROUND
The purpose of this study was to emphasize that early fasciotomy performed in the treatment of snakebites in the absence of the classic compartment syndrome criteria accelerates the clinical recovery and reduces the progressive tissue damage.
METHODS
Fourteen patients with snakebite were examined retrospectively. Five of them healed with routine treatments. Six patients who did not respond to the treatment underwent early fasciotomy procedure in 48 hours. All of the patients had edema, pain, ecchymosis, bulla formation, and progressive skin necrosis over the extremity. Fasciotomy was performed in three patients who were referred in the late period with compartment syndrome. Fasciotomy incisions were closed after 4-6 days.
RESULTS
After the early fasciotomy, edema diminished rapidly, the skin became more viable and local necrosis did not progress. Further, the toxic symptoms like local temperature increase and fever also diminished. The healing process in the three patients who underwent late fasciotomy was much slower compared with the early fasciotomy group. In particular, necrosis on the muscle and skin had deteriorated.
CONCLUSION
Fasciotomy has a special place in snakebites. In cases of compartment syndrome, all necessary treatments including early fasciotomy should be performed before the full clinical symptoms develop or the compartment pressure reaches the threshold value.

Keywords: Fasciotomy, compartment syndrome; snakebites.

Erken fasyotominin yılan ısırıkları tedavisindeki etkinliği

Cemal Fırat, Serkan Erbatur, Ahmet Hamdi Aytekin, Hıdır Kılınç
inönü üniversitesi tıp fakültesi plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ad

AMAÇ
Bu çalışmamızda amacımız, yılan sokmalarına bağlı gelişen kompartman sendromlarının tedavisinde, klasik kompartman sendromu kriterlerinden uzaklaşarak yapılan erken fasyotominin hem klinik iyileşmeyi hızlandırdığı hem de ilerleyici doku hasarını azalttığını vurgulamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yılan ısırması nedeniyle başvuran 14 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 5’i rutin tedavi ile takip edilerek iyileştirildi. Tedaviye yanıt vermeyen 6 hastaya ekstremitede artan ödem, ağrı, peteşi-ekimoz, bül formasyonu, ilerleyici deri nekrozu ve gerilemeyen klinik ve laboratuvar bozukluklar nedeniyle ilk 48 saat içerisinde erken fasyotomi yapıldı. Geç dönemde kompartman tanısı ile kliniğimize sevk edilen 3 hastaya ise başvurduklarında fasyotomi yapıldı. Fasyotomi insizyonları 4 ila 6 gün sonra kapatıldı.
BULGULAR
Erken fasyotomi uygulanan 6 hastada ödemin hızla azaldığı, ekstremite derisindeki lokal nekrozların ilerlemediği gözlendi. Ayrıca bu hastalarda lokal ısı artışı veya ateş gibi toksik belirtiler hızla geriledi. Geç fasyotomi yapılan 3 hastada ise iyileşme hızı erken cerrahi yapılanlarla kıyaslandığında oldukça yavaştı ve kas ve derideki nekrotik ilerleme kısmen geriledi.
SONUÇ
Fasyotomi yılan ısırıklarında özel bir yere sahip olup kompartman sendromu olgularında gerekli tüm tedaviler uygulanmalı kliniğin tam olarak oturmasını veya kompartman basıncının eşik değere ulaşmasını beklemeden erken fasyotomi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fasyotomi, kompartman sendromu; yılan ısırıkları.

Cemal Fırat, Serkan Erbatur, Ahmet Hamdi Aytekin, Hıdır Kılınç. Effectiveness of early fasciotomy in the management of snakebites. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 417-423

Corresponding Author: Cemal Fırat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish