p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 344-349 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.28235

Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study

Yusuf Tanrıkulu1, Ceren Şen Tanrıkulu2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu3, Ayetullah Temiz4, Furuzan Köktürk5, Boran Yalçın1
1Department Of General Surgery, Zonguldak Ataturk State Hospital, Zonguldak, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Bulent Ecevit University Faculty Of Medicine, Zonguldak, Turkey
3Department Of General Surgery, Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey
4Department Of General Surgery, Erzurum Area Education And Research Hospital, Erzurum, Turkey
5Department Of Biostatistics, Bulent Ecevit University Faculty Of Medicine, Zonguldak, Turkey

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI) remains fatal in 50–70% of cases. AMI is recognized as a vascular emergency, requiring rapid and efficient clinical evaluation and treatment. In the present retrospective study, the possible utility of the neutrophillymphocyte ratio (NLR) in the early diagnosis of AMI was explored. The potential use of this ratio to distinguish AMI from non-vascular bowel necrosis (NVBN) was investigated.
METHODS: A total of 58 AMI, 62 NVBN, and 62 control patients were enrolled between May 1, 2010 and April 30, 2015. Patients who underwent laparotomies and/or bowel resections to treat AMI were included, as were NVBN patients who underwent segmental bowel resection to treat incarcerated and strangulated hernias. Controls were patients who presented to the emergency room with non-specific abdominal pain.
RESULTS: Mortality rate was 51.7% in the AMI and 4.8% in the NVBN groups. White blood cell (WBC) count, C-reactive protein (CRP) level, and red cell distribution width (RDW) were highest in the AMI group. NLR was higher in the AMI and NVBN groups than in the control group (p<0.001), though no difference in NLR was found between the AMI and NVBN groups. In addition, WBC count, CRP level, and NLR were higher in the NVBN group than in the controls (p<0.001).
CONCLUSION: We suggest that preoperative NLR aids in the diagnosis of AMI, and can be used to distinguish this condition from NVBN. NLR should be calculated, in addition to clinical examination.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, diagnosis, NLR, serum markers.

Akut mezenterik iskemili hastalarda nötrofil-lenfosit oranının tanısal yararı: Geriye dönük kohort çalışma

Yusuf Tanrıkulu1, Ceren Şen Tanrıkulu2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu3, Ayetullah Temiz4, Furuzan Köktürk5, Boran Yalçın1
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Zonguldak
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta
4Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
5Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi (AMI) olgularının %50–70’i ölümcül olup, hızlı ve etkili bir klinik değerlendirme ve tedavi gerektiren bir vasküler acil olarak kabul edilmektedir. Mevcut geriye dönük çalışmada, biz AMI erken tanısında nötrofil/lenfosit oranının (NLR) olası yararını ve bu oranın AMI ile non-vasküler bağırsak nekrozu (NVBN) ayırıcı tanısında etkili olup olmadığını araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada 1 Mayıs 2010–30 Nisan 2015 tarihleri arasında 58 AMI, 62 NVBN ve 62 kontrol hastası incelendi. Akut mezenterik iskemi tanısıyla laparotomi ve/veya bağırsak rezeksiyonu yapılan hastalar çalışma grubuna alındı. İnkarsere ve strangüle herni nedeniyle segmenter bağırsak rezeksiyonu yapılan hastalar NVBN grubuna alındı. Kontrol grubu hastaları non-spesifik karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuran hastalarda oluşturuldu.
BULGULAR: Mortalite oranı AMI grubunda %51.7, NVBN grubunda %4.8 idi. Akut mezenterik iskemi grubunda lökosit (WBC) sayısı, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit dağılım aralığı diğer gruplardan daha yüksekti. Nötrofil/lenfosit oranı, AMI ve NVBN grubunda kontrol grubundan daha yüksekti (p<0.001), ancak AMI ve NVBN grupları arasında fark yoktu. Ayrıca, NVBN grubunda WBC sayısı ve CRP control grubundan daha yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA: Ameliyat öncesi NLR düzeyinin AMI tanısında yardımcı olacağını ve AMI ile bağırsak nekrozu ile seyreden NVBN gibi durumlarla ayrıcı tanıda kullanabileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı, bu tür hastalarda NLR klinik muayeneye ek olarak hesaplanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenterik iskemi, NLR, serum belirteçleri, tanı.

Yusuf Tanrıkulu, Ceren Şen Tanrıkulu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Ayetullah Temiz, Furuzan Köktürk, Boran Yalçın. Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 344-349

Corresponding Author: Yusuf Tanrıkulu, Türkiye
Manuscript Language: English