p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Use of software in the ICU [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 535-544 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.28282

Use of software in the ICU

Mois Bahar, Emin Yalcin Inel
Department of Intensive Care Unit, VKV American Hospital, İstanbul-Turkey

In the continuum of the complex therapy process of a critically ill patient, the intensive care unit (ICU) period must be followed very meticulously because of the extremely data-intensive circumstances. Intensive care medicine is a lot more reliant on “numbers” than most of the other medical disciplines, and minor errors in the records may lead to wrong decisions, which may cause major harm to the patient. Manual records are prone to errors, inaccuracies and are time-consuming for both nurses maintaining them and physicians trying to interpret them, especially in patients with complex pathologies and long-term stays. Since the introduction of the first general-purpose computer, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) in 1946, there have been attempts to integrate computers into medicine and in the last decades, we are witnessing the emergence of intensive care information systems (ICIS). ICIS has the potential to increase the quality and accuracy of the medical records, while also decreasing the incidence of medical errors. They present electronic decision support and tools for quality control and performance evaluation. More importantly, they allow a medium where the physician can easily assess the current condition of the patient from different perspectives. So far, the usage of ICIS has been limited due to high costs and some other factors. Although we are in a technologically advanced position today, it is still a challenge to implement an ICIS successfully. If not planned properly, it is a process prone to significant delays in time, additional costs, poor acceptance by the staff and even total failure. In this study, we are going to evaluate the past, present and future of intensive care information systems and share our experiences in implementing them.

Keywords: Data management, ICU; information systems; quality management; software.

Yoğun bakımda yazılım kullanımı

Mois Bahar, Emin Yalcin Inel
VKV Amerikan Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Yoğun bakımdaki hastanın kompleks tedavi süreci, ciddi oranda verilere bağımlı durumlar nedeniyle dikkatle izlenmelidir. Yoğun bakım hekimliği, diğer branşlara oranla sayılarla çok daha fazla iç içe olmayı gerektirdiğinden, bu verilerdeki ufak hatalar dahi hastalar üzerinde ciddi hasarlar bırakabilecek önemli hatalara sebep olabilmektedir. Tıbbi kayıtların elle tutulması hataya eğilimi arttırdığı gibi hem bu kayıtları tutan hemşireler hem de verileri analiz eden hekimler için anlamlı ölçüde zaman alan bir durumdur. Bu durum hastalık sürecinin karmaşıklaşması ve yatış süresinin uzadığı durumlarda çok daha belirgin hale gelmektedir. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) isimli ilk bilgisayarın 1946’da ortaya çıkmasının ardından bilgisayarları tıp pratiğine entegre etmeye yönelik birçok girişim olmuştur ve son yıllarda da yoğun bakım yazılımlarının ortaya çıkışına şahit olmaktayız. Bu yazılımlar tıbbi kayıtların doğruluğunu ve kalitesini arttırma ve medikal hataların görülme sıklığını azaltma potansiyeline sahip oldukları gibi elektronik karar desteği sunmakta; kalite kontrol ve performans değerlendirmesi gibi alanlar için de araçlar içermektedirler. Daha da önemlisi, bu sistemler hastanın anlık durumunu değerlendirme gayretindeki hekimlere farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmesi yönünde bir ortam sunabilirler. Günümüze kadar yoğun bakım yazılımlarının kullanımı, yüksek finansal maliyetler ve diğer bir takım faktörler nedeniyle kısıtlı kalmıştır. Günümüzde her ne kadar teknolojik yönden ileri bir konumda olsak dahi bir yoğun bakım yazılımının etkin bir şekilde kullanıma sunulması zorlu ve düzgün planlanmadığı takdirde anlamlı gecikmelere, ek finansal maliyetlere, ekip içerisinde kabullenişe yönelik zorluklara ve hatta tamamen başarısızlığa mahkum bir süreçtir. Bu yazıda, yoğun bakım yazılımlarının geçmişini, günümüzdeki halini ve geleceğini değerlendirdiğimiz gibi bu yazılımlara geçiş sürecinde kendi yaşadığımız deneyimleri de paylaşacağız.

Anahtar Kelimeler: Bilgi-işlem sistemleri, data yönetimi; kalite kontrol; yoğun bakım; yazılım.

Mois Bahar, Emin Yalcin Inel. Use of software in the ICU. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 535-544

Corresponding Author: Mois Bahar, Türkiye
Manuscript Language: English