p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: Mean four-year results [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 238-242 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.28934

Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: Mean four-year results

Sertac Saruhan1, Cumhur Deniz Davulcu2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: This study was performed to compare the results of closed reduction percutaneous pinning (CRPP) versus open reduction internal fixation with a volar locking plate (ORIF) in the treatment of intraarticular distal radius fractures (IDRF) average four-year follow-up.
METHODS: In this study, 43 patients had unilateral intraarticular distal radius fractures (type B and C) treated with CRPP (n=19; 11 males and eight females) and ORIF (n=24; 14 males and 10 females) were retrospectively evaluated. The mean follow-up was 50.3 months (12–74) at the CRPP group and 45.2 months (40–65) at the ORIF group. The mean age was 50.8 years (29–73) in the CRPP group and 51.5 (19–75) in the ORIF group. The patients were evaluated functionally and radiologically at the last follow-up.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups concerning follow-up, age, and gender. However, there was no statistical difference concerning grip power and the range of motion. The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score (Q-DASH) was better in the ORIF group. Voler tilt and radial height measurements were statistically significantly better in the ORIF group. Degenerative arthritis was 63% in the CRPP group and 41% in the ORIF group, and there was no statistically significant difference.
CONCLUSION: ORIF with a volar locking plate has better functional and radiological results than CRPP in IDRF patients’ average four-year follow-up.

Keywords: Distal radius fractures, intraarticular distal radius fractures open reduction internal fixation; percutaneous pinning; volar locking plate.

Eklem içi uzanımlı distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon perkütan pinlemeye karşın açık redüksiyon internal tespit: Dört yıllık sonuçlarımız

Sertac Saruhan1, Cumhur Deniz Davulcu2
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, eklem içi uzanımlı distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon perkütan pinlemeye (KRPP) karşın açık redüksiyon internal fiksasyon (ARİF) tedavi yöntemlerinin dört yıllık sonuçları karşılaştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: KRPP (n=19; 11 erkek ve sekiz kadın) ile tedavi edilen tek taraflı intraartiküler distal radius kırığı (tip B ve C) olan ve ARİF yapılan (n=24; 14 erkek ve 10 kadın) toplam 43 hasta geriye dönük olarak incelendi. Ortalama takip süresi kRPP grubunda 50.3 ay (12–74) ve ARİF grubunda 45.2 ay (40–65) idi. Ortalama yaş KRPP grubunda 50.8 (29–73), ARİF grubunda 51.5 (19–75) idi. Hastalar son takipte fonksiyonel ve radyolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Takip, yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Her ne kadar kavrama gücü ve hareket aralığı ile ilgili istatistiksel bir fark olmasa da ARİF grubunda kol, omuz ve el sorunları skoru (Q-DASH) daha iyiydi. Voler tilt ve radyal yükseklik ölçümleri ARİF grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi idi. Dejeneratif artrit KRPP grubunda %63 ve ARİF grubunda %41 idi ve istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA: Dört yıllık takip sonucunda volar plak ile ARİF yapılan eklem içi uzanımlı distal radius kırığı olan hasta grubunda, KRPP’den daha iyi fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara sahip olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Açık redüksiyon internal fiksasyon, distal radius kırıkları; eklem içi distal radius kırıkları; perkütan pinleme; volar kilitli plak.

Sertac Saruhan, Cumhur Deniz Davulcu. Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: Mean four-year results. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 238-242

Corresponding Author: Cumhur Deniz Davulcu, Türkiye
Manuscript Language: English