p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Clinical evaluation of forty-four patients with necrotizing fasciitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 29-32 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.29000

Clinical evaluation of forty-four patients with necrotizing fasciitis

Özge Turhan, Seyit Ali Büyüktuna, Dilara İnan, Rabin Saba, Ata Nevzat Yalçın
Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology

BACKGROUND
Necrotizing fasciitis is a rare but life-threatening soft-tissue infection primarily involving the superficial fascia and subcutaneous tissue.
METHODS
We conducted a retrospective study of 44 patients with necrotizing fasciitis between 2004 and 2008 in Akdeniz University Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology and other departments. The aim of this study was to determine the causative agents of the necrotizing fasciitis, and the localization, predisposing factors, and comorbid conditions.
RESULTS
We found that diabetes mellitus, trauma and surgery were the most important predisposing factors. Moreover, the lower extremity and perianal region were the most frequently involved sites. Polymicrobial agents were the most frequent and the mortality was found as 25%.
CONCLUSION
In conclusion, necrotizing fasciitis cases followed in our hospital were evaluated in this study.

Keywords: Soft-tissue infection, fasciitis; necrotizing fasciitis.

Nekrotizan fasiit tanısıyla izlenen 44 olgunun klinik değerlendirmesi

Özge Turhan, Seyit Ali Büyüktuna, Dilara İnan, Rabin Saba, Ata Nevzat Yalçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ
Nekrotizan fasiit, nadir görülen ancak hayatı tehdit eden, esas olarak yüzeyel fasiya ve deri altı dokuyu tutan bir yumuşak doku enfeksiyonudur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada 2004-2008 yılları arasında nekrotizan fasiit tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisinde yatan ve diğer kliniklerde yatarken enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji konsültasyonlarıyla takip ve tedavi edilen 44 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastanemizdeki etkenlerin dağılımı, yerleşim yeri, eşlik eden hastalıklar ve risk faktörlerinin ortaya konulması amaçlandı.
BULGULAR
Çalışmamız sonucunda diyabetes mellitus, travma ve cerrahi, nekrotizan fasiit oluşumunda rol oynayan predispozan faktörler arasında yer alırken en sık alt ekstremitede ve perianal bölgede yerleştiği tespit edildi. Etyolojide polimikrobiyal etkenler ilk sırada yer alırken mortalite oranı %25 olarak saptandı.
SONUÇ
Bu çalışmayla enfeksiyon acilleri arasında yer alan nekrotizan fasiit olgularının hastanemizdeki izlem sonuçları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deri yumuşak doku, fasiit; nekrotizan fasiit.

Özge Turhan, Seyit Ali Büyüktuna, Dilara İnan, Rabin Saba, Ata Nevzat Yalçın. Clinical evaluation of forty-four patients with necrotizing fasciitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 29-32

Corresponding Author: Özge Turhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish