p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 12 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Is phenytoin a safe agent for staple line recovery after gastric sleeve surgery in rats? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1321-1328 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.29035

Is phenytoin a safe agent for staple line recovery after gastric sleeve surgery in rats?

Ferhat Çay1, Ali Duran1, Esra Tokay2, Nelin Hacıoğlu2, Feray Köçkar2, Eren Altun3, Burhan Hakan Kanat4
1Department of Surgery, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir-Türkiye
2Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Sciences and Arts, Balıkesir University, Balıkesir-Türkiye
3Department of Pathology, Bagcılar Training and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul-Türkiye
4Department of Surgery, Faculty of Medicine, Turgut Ozal University, Malatya-Türkiye

BACKGROUND: The most challenging and mortal complication of gastric sleeve surgery (SG) is staple line leakage. Although many agents have been used for increasing tissue healing on the stapler line, there is still no consensus on its effectiveness and efficacy. The aim of study is to determine the effect of phenytoin on the healing process of gastric sleeve surgery in rats.
METHODS: On the 10th post-operative day, the effects of phenytoin on bursting pressure in the stapler line were evaluated along-side pathohistological examinations. To investigate the molecular impact of phenytoin on the expression of TGF-β, VEGF, FGF2, and p53 genes, quantitative real-time polymerase chain reaction was utilized. In addition, gene expressions at the protein level were deter-mined by immunohistochemical analysis.
RESULTS: No signs of intra-abdominal leakage were observed in the resected samples. A statistically essential extend in stable line bursting pressure measure was observed between the control group and the group treated with phenytoin application. Pathohisto-logical results indicate that the mean score of collagens of the study group (3.2±0.42) was significantly higher than the control group (2.3±0.48) (P=0.003). In addition, the mean epithelization score of the study group (3.4±0.52) was significantly higher than the control group (2.1±0.57) (P=0.001). mRNA of TGFβ, FGF2, VEGF, and p53 genes drastically increased phenytoin treated group. High FGF2 protein expression levels were determined from phenytoin use compared to the control group.
CONCLUSION: Molecular studies suggest that phenytoin may increase the healing process of Gastric sleeve following SG in rats and may become a new agent for the prevention of human gastric leaks.

Keywords: FGF2, Gastric sleeve surgery, p53; Phenytoin; TGF-β; VEGF.

Fenitoin sıçanlarda tüp mide ameliyatından sonra zımba hattının iyileşmesi için güvenli bir madde midir?

Ferhat Çay1, Ali Duran1, Esra Tokay2, Nelin Hacıoğlu2, Feray Köçkar2, Eren Altun3, Burhan Hakan Kanat4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Fen-edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

AMAÇ: Tüp mide ameliyatının (SG) en zorlu ve ölümcül komplikasyonu stapler hattının kaçmasıdır. Stapler hattında doku iyileşmesini hızlandırmak için birçok ajan kullanılmasına rağmen hala etkinliği ve etkinliği konusunda fikir birliği yoktur. Çalışmanın amacı, fenitoinin sıçanlarda tüp mide ame-liyatının iyileşme sürecine etkisini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Patohistolojik incelemelerin yanı sıra postoperatif 10. günde fenitoinin stabiler hatta patlama basıncı analizine etkisi belirlendi. Fenitoinin VEGF, TGF-β, FGF2 ve p53 genlerinin ekspresyonu üzerindeki moleküler etkisi qRT-PCR ile araştırıldı. Ayrıca immünohistokimyasal analiz ile protein seviyesindeki gen ifadeleri belirlendi.
BULGULAR: Rezeke edilen örneklerde intraabdominal kaçak bulgusuna rastlanmadı. Stabil hat patlama basıncı değerlerinde kontrol ve fenitoin uygulama grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı artışlar olmuştur. Patohistolojik sonuçlar, çalışma grubunun ortalama kollajen skorunun (3.2±0.42) kontrol grubuna (2.3±0.48) göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir (p=0.003). Ayrıca çalışma grubunun ortalama epitelizasyon skoru (3.4±0.52) kontrol grubuna göre (2.1±0.57) anlamlı olarak yüksekti (p=0.001). VEGF, TGF-β, FGF2 ve p53 genlerinin mRNA'sı fenitoin verilen grupta önemli ölçüde arttı. Fenitoin kullanımında kontrol grubuna göre yüksek FGF2 protein ekspresyon seviyeleri belirlendi.
SONUÇ: Moleküler çalışmalar, fenitoinin sıçanlarda SG'yi takiben mide tüpünün iyileşme sürecini artırabileceğini ve insan mide kaçaklarının önlen-mesi için yeni bir ajan olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fenitoin, tüp mide ameliyatı, VEGF; TGF-β;FGF2; p53.

Ferhat Çay, Ali Duran, Esra Tokay, Nelin Hacıoğlu, Feray Köçkar, Eren Altun, Burhan Hakan Kanat. Is phenytoin a safe agent for staple line recovery after gastric sleeve surgery in rats?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1321-1328

Corresponding Author: Ferhat Çay, Türkiye
Manuscript Language: English