p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 790-795 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.29540

Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best?

Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım
Department of Burn Treatment Center, University of Health Sciences İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: For prediction of mortality and clinical course, various scoring systems had been developed. We choose four well known burn specific scoring systems and a general scoring system that using in Intensive Care Units. The primary outcome of this study was evaluate the predictive performances of this models and define the optimal one for our patient population.
METHODS: Variables analyzed were age, gender, burn type, total burned surface area (TBSA), total partial thickness burn area, total full thickness burn area, inhalation injuries, mechanical ventilation supports, blood products usage, total scores of Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), revised Baux, Belgian Outcome in Burn Injury, Fatality by Longevity, Acute Physiology and Chronic Health Eval-uation II (APACHE II) score, Measured Extent of burn and Sex (FLAMES) and APACHE II, and their relations with mortality.
RESULTS: In our study, a statistically significant relationship was found with mortality between age, TBSA, full thickness burn percent-age, inhalation injury, burn type, and it was similar to literature. Female gender was found to be a significant risk factor for mortality.
CONCLUSION: We compared several burn mortality scoring systems and their predictional mortality rates. ABSI scores of patients for estimated mortality rates were similar to our mortality rate. Consequently, it was thought that ABSI was included all mortality-re-lated parameters.

Keywords: ABSI, BAUX; BOBI; burn; FLAMES; mortality; scoring systems.

Ciddi yanık hastalarında skorlama modellerinin kullanımı: Hangisi en iyisi?

Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Tedavi Merkezi, İzmir

AMAÇ: Ciddi yanık hastalarında klinik gidişi ve mortaliteyi öngörebilmek için çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Yaygın kullanılan dört yanık skorlama sistemi ile, bir tane yoğun bakım üniteleri için kullanılan genel skorlama sistemi seçerek, bu modellerin mortalite öngörme performansla-rının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastaların yaş, cinsiyet, yanık tipi, toplam yüzey yanık alanı (TYYA), toplam kısmi kalınlıktaki yanık alanı, toplam tam kat yanık yüzey alanı, inhalasyon hasarı, mekanik ventilatör desteği gereksinimi, kan ürünü replasmanı, Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), revised Baux, Belgian Outcome in Burn Injury (BOBI), Fatality by Longevity, APACHE II score, Measured Extent of burn and Sex (FLAMES) and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skorları ve bunların mortalite ile ilişkileri incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda, yaş, TYYA, tam kat yanıklar, inhalasyon hasarı, yanık tiplerinden alev yanığının, literatür ile benzer şekilde mortalite ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi tespit edildi. Kadın cinsiyet, mortalite için anlamlı risk faktörü olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Skorlama sistemlerinin tahmin güçlerini karşılaştırdığımızda, ABSI skorunun tahmin ettiği mortalite rakamı, gözlemlenen mortalite ile en yakın olan olarak tespit edildi. Bunun da, yalnızca ABSI’nın, mortalite ile ilişkili tüm parametreleri içermesi nedeniyle olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: ABSI, BAUX; BOBI; FLAMES; mortalite; skorlama; yanık.

Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım. Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 790-795

Corresponding Author: Hilmi Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: English