p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Clinical outcomes of splenic arterial embolization for blunt splenic injury in pediatric and adolescent patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 669-676 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.29887

Clinical outcomes of splenic arterial embolization for blunt splenic injury in pediatric and adolescent patients

Hohyun Kim1, Chang Ho Jeon2, Chan Yong Park3
1Department of Trauma Surgery and Surgical Critical Care; Biomedical Research Institute, Pusan National University Hospital, Pusan; Pusan National University School of Medicine, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
2Department of Diagnostic Radiology, The Catholic University of Korea Eunpyeong St. Mary’s Hospital, Seoul, Korea
3Division of Trauma Surgery, Department of Surgery, Seoul National University College of Medicine & Hospital, Seoul, Korea

BACKGROUND: Splenic arterial embolization (SAE) is an effective intervention for the management of arterial hemorrhage asso-ciated with blunt splenic injury. However, its role and clinical outcomes in pediatric and adolescent patients are unclear. The aim of this study is to assess the role and the clinical outcomes of SAE for blunt splenic injuries in pediatric and adolescent trauma patients.
METHODS: A retrospective cohort study was performed in patients aged ≤17 years with blunt splenic injury transferred to a re-gional trauma center in a tertiary referral hospital between November 01, 2015, and September 30, 2020. The final study population consisted of 40 pediatric and adolescent patients with blunt splenic injuries. The patient demographics, mechanisms of injury, details of injuries, angiographic findings, embolization techniques, and technical and clinical outcomes, including spleen salvage rates and pro-cedure-related complications, were examined.
RESULTS: Of the 40 pediatric and adolescent patients with blunt splenic injury, 17 underwent SAE (42.53%). The clinical success rate was 88.2% (15/17). No cases of embolization-related complications or clinical failure were observed. Spleen salvage after SAE was achieved in all patients. In addition, no statistically significant differences were observed in clinical outcomes (clinical success and spleen salvage rates) between low-grade (World Society of Emergency Surgery [WSES] spleen trauma classification I or II) and high-grade (WSES classification III or IV) splenic injury groups.
CONCLUSION: SAE is a safe and feasible procedure, and is effective for successful spleen salvage of blunt splenic injuries in pediatric and adolescent patients.

Keywords: Adolescent, multiple trauma, pediatric; spleen; therapeutic embolization.

Çocuk ve ergen hastalarda künt dalak yaralanması için splenik arter embolizasyonunun klinik sonuçları

Hohyun Kim1, Chang Ho Jeon2, Chan Yong Park3
1Travma Cerrahisi ve Cerrahi Yoğun Bakım Bölümü; Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Pusan; Pusan Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Güney Kore
2Diyagnostik Radyoloji Bölümü, Kore Katolik Üniversitesi Eunpyeong St. Mary’s Hastanesi, Seul, Güney Kore
3Travma Cerrahisi Bölümü, Cerrahi Bölümü, Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Seul, Güney Kore

AMAÇ: Splenik arteriyel embolizasyon (SAE), künt dalak yaralanması ile ilişkili arteriyel kanamanın yönetimi için etkili bir müdahaledir. Bununla birlikte, çocuk ve ergen hastalardaki rolü ve klinik sonuçları belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, çocuk ve ergen hastalarda künt dalak yaralanmalarında SAE’nun rolünü ve klinik sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 1 Kasım 2015 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir referans hastanesindeki bölgesel bir travma merkezine nakledilen künt dalak yaralanması olan ≤17 yaşındaki hastalarda retrospektif bir kohort çalışması gerçekleştirildi. Nihai çalışma popülasyonu, künt dalak yaralanması olan 40 çocuk ve ergen hastadan oluşmaktaydı. Hasta demografik bilgileri, yaralanma mekanizmaları, yaralanmaların ayrıntıları, anjiyografik bulgular, embolizasyon teknikleri ve dalak kurtarılma oranları ve prosedürle ilgili komplikasyonlar dahil olmak üzere teknik ve klinik sonuçlar incelendi.
BULGULAR: Künt dalak yaralanması olan 40 çocuk ve ergen hastanın 17’sine SAE (%42,53) uygulandı. Klinik başarı oranı %88,2 (15/17) idi. Embolizasyonla ilişkili komplikasyon veya klinik başarısızlık vakası gözlenmedi. Tüm hastalarda SAE sonrası dalak kurtarımı sağlandı. Ek olarak, düşük dereceli (Dünya Acil Cerrahi Derneği [WSES] dalak travması sınıflandırması I veya II) ve yüksek dereceli (WSES sınıflandırması III veya IV) dalak yaralanma grupları arasında klinik sonuçlarda (klinik başarı ve dalak kurtarma oranları) istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.
TARTIŞMA: Splenik arteriyel embolizasyon (SAE) güvenli ve uygulanabilir bir prosedürdür ve çocuk ve ergen hastalarda künt dalak yaralanmalarının başarılı dalak kurtarılmasında etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dalak, ergen; multi travma; terapötik embolizasyon.

Hohyun Kim, Chang Ho Jeon, Chan Yong Park. Clinical outcomes of splenic arterial embolization for blunt splenic injury in pediatric and adolescent patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 669-676

Corresponding Author: Chan Yong Park, Korea-South
Manuscript Language: English