p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Value of neutrophil-to-platelet ratio, immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio in differentiating complicated acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 607-614 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.30434

Value of neutrophil-to-platelet ratio, immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio in differentiating complicated acute appendicitis

Mehmet Kubat1, Serkan Şengül2
1Department of General Surgery, Alanya Training and Research Hospital, Antalya-Turkey
2Department of General Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya-Turkey

BACKGROUND: The discovery that medical treatment could be successful in cases with uncomplicated acute appendicitis (UCAA) has revealed the need for successfully differentiating cases with complicated acute appendicitis (CAA). The present study exam-ined the usability of neutrophil-to-platelet ratio (NPR), immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, and red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio (RDWLR) in the CAA/UCAA differentiation.
METHODS: A retrospective evaluation was made of patients undergoing appendectomy between January 2019 and December 2020. According to pathological and clinical findings, the patients were divided into negative appendectomy, CAA and UCAA groups. Labo-ratory parameters and associated ratios were evaluated by comparing the groups.
RESULTS: The study included 348 patients. Of the patients, 11.2% had CAA, 81.6% had UCAA, and 7.2% had negative appendec-tomy. The neutrophil-to-lymphocyte ratio (AUC=0.742), platelet-to-lymphocyte ratio (AUC=0.707), immature granulocyte-to-lym-phocyte ratio (AUC=0.782), monocyte-to-lymphocyte ratio (AUC=0.720), and RDWLR (AUC=0.711) were found significant in the differentiation between complicated and uncomplicated AA. The NPR (AUC=0.789) was found to be significant in the differentiation between positive and negative appendectomy.
CONCLUSION: It was concluded that the immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, NPR, monocyte-to-lymphocyte, and RD-WLR, which have not been previously studied in patients with acute appendicitis (AA), could be used to differentiate between com-plicated and uncomplicated AA groups.

Keywords: Acute appendicitis, complicated appendicitis; Immature granulocyte-to-lymphocyte ratio; monocyte-to-lymphocyte ratio; neutrophil-to-platelet ratio; red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio.

Komplike akut apandisiti ayırt etmede nötrofil-trombosit oranının, immature granülosit- lenfosit oranının, eritrosit dağılımı genişliği-lenfosit oranının değeri

Mehmet Kubat1, Serkan Şengül2
1Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ: Komplike olmayan akut apandisit olgularında tıbbi tedavi başarısının olabileceğinin anlaşılması üzerine, komplike akut apandisit olgularının başarılı bir şekilde ayırt edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda, nötrofil/trombosit oranı, immatür granülosit/lenfosit oranı, eritrosit dağılımı genişliği/lenfosit oranı parametrelerinin komplike-komplike olmayan akut apandisit olgularının ayrımındaki kullanılabilirliği irdelemektedir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2019/Aralık 2020 tarihleri arasında apendektomi yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Patolojik ve klinik bulgulara göre negatif apendektomi, komplike akut apandisit ve komplike olmayan akut apandisit gruplarına ayrıldı. Laboratuvar parametreleri ve bu parametrelerden elde edilen oranlar gruplar arasında değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 348 hasta alındı. Hastaların %11.2’sinin komplike akut apandisit, %81.6’sının komplike olmayan akut apandisit ve %7.2’si-nin negatif apendektomi olduğu görüldü. Komplike-komplike olmayan akut apandisit ayrımında; nötrofil/lenfosit oranı (AUC=0.742), trombosit/lenfosit oranı (AUC=0.707), immatür granülosit/lenfosit oranı (AUC=0.782), monosit/lenfosit oranı (AUC=0.720) ve eritrosit dağılımı genişliği/lenfosit oranı (AUC=0.711) anlamlı bulundu. Nötrofil/trombosit oranı (AUC=0.789) pozitif apendektomi-negatif apendektomi ayrımında anlamlı bulundu.
TARTIŞMA: Daha önce akut apandisit tanılı olgularda çalışılmamış olan immatür granülosit/lenfosit oranı, nötrofil/trombosit oranı, monosit/lenfosit oranı, eritrosit dağılımı genişliği/lenfosit oranı parametreleri; komplike akut apandisit-komplike olmayan akut apandisit grupları ayrımında kullanılabilir oldukları sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, eritrosit dağılım genişliği/lenfosit oranı; immatür granülosit/lenfosit oranı; komplike apandisit; monosit/lenfosit oranı; nötrofil/trombosit oranı.

Mehmet Kubat, Serkan Şengül. Value of neutrophil-to-platelet ratio, immature granulocyte-to-lymphocyte ratio, red blood cell distribution width-to-lymphocyte ratio in differentiating complicated acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 607-614

Corresponding Author: Mehmet Kubat, Türkiye
Manuscript Language: English