p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute intestinal obstruction secondary to left paraduodenal hernia: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 573-575 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.30776

Acute intestinal obstruction secondary to left paraduodenal hernia: a case report

Merve Busra Cengiz, Mustafa Hasbahceci, Gokhan Cipe, Oguzhan Karatepe, Mahmut Muslumanoglu
Bezmialem Vakif University Faculty Of Medicine Dept Of General Surgery

Background: Paraduodenal hernia, as the most common type of internal herniation, is a rare etiology for acute intestinal obstruction. Any delay in diagnosis and surgical intervention may be important for high morbidity and mortality.
Methods: This report presents a case of left paraduodenal hernia causing an acute intestinal obstruction.
Results: A 43-year old male patient admitted with a diagnosis of acute intestinal obstruction. Left paraduodenal hernia was diagnosed by computed tomography findings of an encapsulated cluster of dilated small bowel loops occupying mainly left upper quadrant between stomach and pancreas, and engorged and displaced vascular pedicle at orifice of hernia. On exploration, dilated proximal jejunal segments were found in left paraduodenal fossa which was enclosed in a hernia sac. After reducing intestinal segments to abdominal cavity, orifice of hernia sac was closed by suturing to retroperitoneum.
Conclusion: Paraduodenal hernia should be thought as a possible etiology for acute intestinal obstruction because of its unremarkable presentation. Physicians should be familiar to demonstrative imaging findings of paraduodenal hernia taken by computed tomography. Early surgical intervention is very important to avoid morbidity and mortality associated with this condition.

Keywords: Intestinal obstruction, internal hernia, paraduodenal hernia

Sol paraduodenal herniye ikincil akut intestinal obstruksiyon: olgu sunumu

Merve Busra Cengiz, Mustafa Hasbahceci, Gokhan Cipe, Oguzhan Karatepe, Mahmut Muslumanoglu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç: Paraduodenal herni, internal herninin en sık görülen tipi olarak akut intestinal obstruksiyonun nadir bir sebebidir. Tanı ve cerrahi tedavideki gecikmeler yüksek morbidite ve mortalite için önemli olabilir.
Gereç ve Yöntem: Bu yazıda akut intestinal obstruksiyona sebep olan bir sol paraduodenal herni olgusu sunulmaktadır.
Bulgular: Kırk üç yaşındaki bir erkek hasta akut intestinal obstruksiyon ön tanısı ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide saptanan, mide ile pankreas arasında özellikle sol üst kadranı dolduran enkapsüle dilate ince barsak segmentleri kümesi ve herni açıklığında bulunan genişlemiş ve yer değiştirmiş ince barsak vasküler pedikülü bulguları ile sol paraduodenal herni tanısı kondu. Eksplorasyonda, sol paraduodenal fossa yerleşimli bir herni kesesi içerisinde sınırlanmış dilate proksimal ince barsak segmentlerinin olduğu görüldü. Barsak segmentleri karın içi boşluğa redükte edildikten sonra, herni açıklığı retroperitona dikilerek kapatıldı.
Sonuç: Paraduodenal herni, belirgin olmayan başvuru şekli nedeniyle akut intestinal obstruksiyonun olası bir sebebi olarak düşünülmelidir. Hekimler bilgisayarlı tomografi ile elde edilebilen tanısal görüntüleme bulgularına aşina olmalıdır. Erken cerrahi girişim, bu hastalık ile ilişkili morbidite ve mortalitenin azaltılması için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İntestinal obstruksiyon, internal herni, paraduodenal herni

Merve Busra Cengiz, Mustafa Hasbahceci, Gokhan Cipe, Oguzhan Karatepe, Mahmut Muslumanoglu. Acute intestinal obstruction secondary to left paraduodenal hernia: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 573-575

Corresponding Author: Mustafa Hasbahceci, Türkiye