p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Does the pre-operative neutrophil-lymphocyte ratio have a predictive value in detecting infection in type 3 open tibia diaphysis fractures? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 693-697 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.31766

Does the pre-operative neutrophil-lymphocyte ratio have a predictive value in detecting infection in type 3 open tibia diaphysis fractures?

Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç
Department of Orthopaedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: This retrospective study was aimed to investigate whether the pre-operative neutrophil-lymphocyte (N/L) ratio has a predictive value in terms of evaluating the development of infection in patients with type 3 open fractures of the tibia diaphysis.
METHODS: A total of 72 patients with type 3 open tibia fractures who consulted to the emergency service at the Necmettin Er-bakan University Meram Faculty of Medicine, during the period between 2015 and 2020 were retrospectively examined. A total of 39 patients who underwent external fixator in the first treatment were included in the study. The information pertaining to the patients such as the patient demographic data, type of injury, wound cultures, and N/L rates during the pre-operative period were recorded. Patients were divided into two groups based on the presence of infection: Group 1 (12 patients) consisted of patients who had infec-tion, and Group 2 (27 patients) consisted of patients who had no infection.
RESULTS: 34 (87.2%) of the patients were male and 5 (12.8%) were women. The mean age of these patients was 43.18±18.67 (19–80). Infection was detected in 12 (30.8%) out of 39 patients. Of these patients, 9 (75%) were monomicrobial, and 3 (25%) were polymicrobial. The most common mechanism of the injury was gunshot injury in 16 (41%) of all patients. However, there was no sig-nificant difference between the groups in terms of mechanism of injury (p=0.445). When all patients were examined in terms of N/L rates and presence of infection, there was no significant difference between Group 1 and Group 2 (p=0.976).
CONCLUSION: Although N/L ratio of the blood in the pre-operative period has a predictive value for chronic diseases, we believe that it has no predictive value for detecting infection in patients with type 3 acute open tibia fractures.

Keywords: Infection, neutrophil-lymphocyte ratio; open tibia fracture.

Ameliyat öncesi nötrofl-lenfosit oranının Tip 3 tibia diafiz açık kırıklarında enfeksiyon açısından prediktif değeri var mıdır ?

Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Bu geriye dönük çalışmayda tibia diafiz tip 3 açık kırıklı hastalarda ameliyat öncesi dönemdeki nötrofl-lenfosit (N/L) oranın enfeksiyon gelişiminin değerlendirilmesi açısından prediktif değeri olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2015–2020 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi acil servisine başvuran tibia tip 3 açık kırıklı 72 hasta geriye dönük olarak tarandı. İlk tedavisinde eksternal fiksatör yapılan toplam 39 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, yaralanma şekli, kültürlerinde üreme olup olmaması ve ameliyat öncesi dönemdeki N/L oranları kayıt edildi. Hastalar enfeksiyon varlığına göre enfeksiyon olanlar: grup 1 (12 hasta), enfeksiyon olmayanlar: grup 2 (27 hasta) olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Tüm hastaların 34’ü (%87.2) erkek beşi (%12.8) kadındı. Bu hastaların yaş ortalaması 43.18±18.67 (19–80) idi. Toplam 39 hastadan 12’sinde (%30.8) enfeksiyon tespit edildi. Hastaların dokuzu (%75) monomikrobiyal üçü (%25) polimikrobiyaldi. Tüm hastaların 16’sında (%41), enfeksiyon olanların altısında (%50) ve enfeksiyon olmayanların 10’unda (%37) en sık yaralanma mekanizması ateşli silah yaralanmasıydı. Ancak gruplar arasında yaralanma mekanizması açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.445). Tüm hastalar N/L oranları ile enfeksiyon varlığı açısından incelendiğinde grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.976).
TARTIŞMA: Ameliyat öncesi dönemdeki kanda hesaplanan N/L oranının kronik hastalıklarda predikdif değeri olmasına karşın akut tibia tip 3 açık kırıklı hastalarda enfeksiyon varlığı açısından prediktif değerinin olmadığı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, nötrofil-lenfosit oranı; tibia açık kırık.

Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç. Does the pre-operative neutrophil-lymphocyte ratio have a predictive value in detecting infection in type 3 open tibia diaphysis fractures?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 693-697

Corresponding Author: Tahsin Sami Çolak, Türkiye
Manuscript Language: English