p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tracheobronchial injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 41-45 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.32391

Tracheobronchial injuries

Bülent Aydemir, Oya Uncu İmamoğlu, Recep Ustaalioğlu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital / Istanbul

BACKGROUND
We aimed in this study to investigate and compare the diagnostic and therapeutic methods in tracheobronchial injuries.
METHODS
Nine cases (7 male, 2 female) operated between 2003 and 2008 because of tracheobronchial injury were included in the study. The cause of tracheobronchial injury was trauma in 7 cases and postintubation laceration in 2 cases. The cases were evaluated in terms of age, sex, type of trauma, clinical findings, localization of injury, performed diagnostic and therapeutic methods, and results.
RESULTS
The causes of tracheobronchial laceration were blunt trauma in 6 cases, penetrating trauma in 1 case and iatrogenic (postintubation) in 2 cases. Lacerations were in the trachea in 5 cases and at the bronchial level in 4 cases. Operations included right upper bilobectomy in 1 case, tracheal resection and end to end anastomosis in 1 case, end to end anastomosis in 3 cases, and primary repair in 4 cases. One case died during the operation and 1 case died postoperatively.
CONCLUSION
In tracheobronchial injuries, early diagnosis and treatment are very important. The most useful method is bronchoscopy for determining the type and localization of the injury. In treatment, primary repair should be preferred over anatomical resections whenever possible.

Keywords: Trauma, tracheobronchial injuries.

Trakeobronşiyal yaralanmalar

Bülent Aydemir, Oya Uncu İmamoğlu, Recep Ustaalioğlu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi / İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, trakeobronşiyal yaralanmaların tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri araştırdık ve literatürle karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde 2003-2008 yılları arasında trakeobronşiyal yaralanma nedeni ile ameliyat edilen 9 olgu (7 erkek, 2 kadın) çalışmaya dahil edildi. Travma sonrası trakeobronşiyal yaralanma nedeni ile ameliyat edilen 7 olgu ile entübasyon sonrası trakeal yaralanma görülen 2 olgu incelendi. Olgular, yaş, cinsiyet, travma tipi, klinik bulgular, yaralanma bölgesi, uygulanan girişim ve sonuçları açısından değerlendirildi.
BULGULAR
Yaralanma 6 olguda künt travma, 1 olguda penetran travma sonucu gerçekleşirken, 2 olguda ise iyatrojenikti. Yaralanma 5 olguda trakeal, 4 olguda ise bronşiyal seviyede idi. Bir olguya üst bilobektomi, bir olguya trakeal rezeksiyon ve ucuca anastamoz, 3 olguya uçuca anastomoz ve 4 olguya ise primer tamir yapıldı. Bir olgu ameliyat sırasında, bir olgu ise ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi.
SONUÇ
Trakeobronşiyal yaralanmalarda erken tanı önemlidir. Yaralanmanın yerinin ve şeklini belirlenmesi için kullanılan en önemli tanı aracı bronkoskopidir. Tedavide rezeksiyondan mümkün olduğunca kaçınılmalı ve primer onarım tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Travma, trakeobronşial yaralanma.

Bülent Aydemir, Oya Uncu İmamoğlu, Recep Ustaalioğlu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy. Tracheobronchial injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 41-45

Corresponding Author: Bülent Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish