p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Use of a modified surgical APGAR score for prediction of postoperative complications in emergency surgery: An observational retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 615-625 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.34732

Use of a modified surgical APGAR score for prediction of postoperative complications in emergency surgery: An observational retrospective study

Mehmet Nuri Yakar, Cengiz Polat, Müslüm Akkılıç, Kadir Yeşildal, Nagihan Duran Yakar, Namigar Turgut
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Seciences, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The surgical Apgar score (SAS) was defined by Gawande et al. in 2007. It has been shown that this scoring system was highly effective for predicting the incidence of post-operative complications and mortality. In this study, we aimed to define a new, modified SAS (mSAS) for predicting the incidence of post-operative complications and mortality in emergency surgery. We also wanted to quantify the effectiveness of this modified scoring system, comprising of the duration of the operation in addition to the three intraoperative parameters of the SAS score.
METHODS: Five hundred and seventy-nine patients who underwent emergency surgery were enrolled in this retrospective obser-vational study. At the end of the operation, the SAS was calculated from the data obtained from the examination of the patients and the mSAS was calculated by adding the duration of the operation to data used in the calculation of the SAS (Surgical duration >8 h; –4 points; 7.01–8 h; –3 points; 5.01–7 h; –2 points; 3.01–5 h; –1 points; 0–3 h; 0 points added).
RESULTS: There was a statistically significant relationship between the mSAS and the total number of complications (as operative time [OT] increased, the number of complications increased) (r=0.360; p=0.001). The compliance levels of the SAS and mSAS were 98.4% and they have been found as statistically significant (ICC: 0.984; p=0.001; p<0.01).
CONCLUSION: We suggest that the OT should be included as a simple, objective and practical indication of the SAS risk score in major operations. The mSAS was an independent predictor of post-operative mortality and complications. With the widespread use of electronic medical record systems and the effective use of pre-operative medical data, the mSAS can be used as an easy and new scoring system to predict prognosis.

Keywords: Apgar score, morbidity; mortality; perioperative care; post-operative complications.

Acil cerrahide ameliyat sonrası komplikasyonların öngörülmesinde modifiye cerrahi APGAR skorunun kullanımı: Gözlemsel geriye dönük çalışma

Mehmet Nuri Yakar, Cengiz Polat, Müslüm Akkılıç, Kadir Yeşildal, Nagihan Duran Yakar, Namigar Turgut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Gawande ve ark.nın 2007 yılında tanımladığı Cerrahi Apgar (SAS), skorlama sisteminin ameliyat sonrası komplikasyon insidansını ve morta-liteyi tahmin etmede oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, acil cerrahide ameliyat sonrası komplikasyon insidansını ve mortaliteyi tahmin etmek için yeni, modifiye edilmiş bir SAS tanımlamayı amaçladık. Ayrıca, SAS skorunun üç intraoperatif parametresine ek olarak operasyonun süresinden oluşan bu modifiye edilmiş skorlama sisteminin etkinliğini de ölçmek istedik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük gözlemsel çalışmaya acil cerrahi uygulanan 579 hasta dahil edildi. Operasyon sonunda hastaların muayene-sinden elde edilen verilerden SAS hesaplandı ve SAS hesaplamasında kullanılan verilere operasyon süresi eklenerek modifiye SAS (mSAS) hesaplandı (Cerrahi süre >8 sa; -4 puan; 7.01–8 sa; -3 puan; 5.01–7 sa; -2 puan; 3.01–5 sa; -1 puan; 0–3 sa; 0 puan eklendi).
BULGULAR: mSAS ile toplam komplikasyon sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (ameliyat süresi arttıkça komplikasyon sayısı arttı) (r=0.360; p=0.001). SAS ve mSAS’ın uyum düzeyleri %98.4 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (ICC: 0.984; p=0.001; p<0.01). TARTIŞMA: Operasyon süresinin, büyük operasyonlarda SAS risk skorunun basit, objektif ve pratik bir göstergesi olarak dahil edilmesi gerektiğini öneriyoruz. mSAS, ameliyat sonrası mortalite ve komplikasyonların bağımsız bir prediktörüdür. Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin ve ameliyat öncesi tıbbi verilerin etkin kullanımı ile mSAS, prognozu tahmin etmek için kolay ve yeni bir puanlama sistemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası komplikasyonlar, Apgar skor; morbidite; ölüm, perioperatif bakım.

Mehmet Nuri Yakar, Cengiz Polat, Müslüm Akkılıç, Kadir Yeşildal, Nagihan Duran Yakar, Namigar Turgut. Use of a modified surgical APGAR score for prediction of postoperative complications in emergency surgery: An observational retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 615-625

Corresponding Author: Namigar Turgut, Türkiye
Manuscript Language: English