p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A motivating experience for emergency medical services: the first Turkish Ambulance Rally [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 584-590

A motivating experience for emergency medical services: the first Turkish Ambulance Rally

Levent Kıdak1, Turhan Sofuoğlu2, Pembe Keskinoğlu2, Zeynep Ölmezoğlu2
1Izmir Education And Research Hospital, Bozyaka/izmir
2Izmir Provincial Health Directorate, Emergency And Disaster Medical Services, Izmir, Turkey

BACKGROUND
The aim of this study was to evaluate the first “Turkish Ambulance Rally”, which provides training and motivation for the rally teams and introduces the prehospital emergency medical services of Turkey via international participation.
METHODS
Data in this descriptive study were collected using quantitative and qualitative research methods. Quantitative data were summarized in distribution and averages, whereas qualitative data were summarized in shared views and comments. There were totally 10 teams, with 96 participants; only two competitors were female.
RESULTS
Mean scores of driving techniques, locating address /patient transferral, advanced life support, and patient-carrying techniques were 93.1, 74.8, 70.4, and 67.6, respectively. The question regarding the organization’s effect on the teams in the deployed city and expansion of motivation to the city was scored lowest (2.5%), while desire for re-competition was scored highest (95.8%) in feedback results. According to the qualitative data, it was determined that the scientific content of the stage scenario was adequate, evaluations were made objectively, and participants and officials obtained professional benefits. However, it was also determined that these benefits did not project to all emergency medical services.
CONCLUSION
The rally was both beneficial and motivational for participants. It is considered that the more extensive contribution of the rally is the increased motivation of the workers and of the consciousness of the community.

Keywords: Ambulance rally, training; prehospital emergency medical services; motivation.

Acil sağlık hizmetlerinde motive edici bir deneyim: 1. Türkiye Ambulans Rallisi

Levent Kıdak1, Turhan Sofuoğlu2, Pembe Keskinoğlu2, Zeynep Ölmezoğlu2
1İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka/izmir
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, İzmir

AMAÇ
Katılan ekiplerin eğitim ve motivasyonunu sağlamayı ve uluslararası katılımlı organizasyonla Türkiye’nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmayı amaçlayan, 1. Türkiye Ambulans Rallisi değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu tanımlayıcı çalışmada veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak toplandı. Nicel veri dağılım ve ortalamalar ile, nitel veri ortak görüş ve öneriler birleştirilerek özetlenmiştir. Ralliye toplam 10 ekip ve 96 kişi katıldı. Yarışmacıların sadece ikisi kadın idi.
BULGULAR
Etapların ortalama puanları şöyleydi: Sürüş teknikleri 93,1, adres bulma ve hasta nakli 74,8, ileri yaşam desteği 70,4 ve hasta taşıma teknikleri 67,6. Geribildirimlerinin değerlendirilmesinde en düşük puan etkinliğin kendi çalıştığı acil sağlık hizmetlerine (ASH) ve ilin motivasyonuna etkisi sorusuna verildi (%2,5); en yüksek oran (%95,8) yeniden yarışmak isteği sorusuna verilen yanıtta alındı. Nitel sonuçlara göre; etap senaryolarının bilimsel içeriğinin yeterli olduğu, değerlendirmede objektifliğin sağlandığı, katılımcıların ve görevlilerin mesleki gelişimleri konusunda kazanımlarının olduğu ancak, bu kazanımların tüm ASH’e yansıtılamadığı belirtilmiştir.
SONUÇ
İlk kez düzenlenen rallinin katılımcılar düzeyinde kazanım ve motivasyon sağladığı saptanmıştır. Bu etkinliklerin geliştirilerek, geniş katılımla düzenlenmesinin, çalışanların motivasyonu artıracağı ve toplumun konu ile ilgili bilinçlenmesini sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambulans rallisi, eğitim; hastane öncesi acil sağlık hizmetleri; motivasyon.

Levent Kıdak, Turhan Sofuoğlu, Pembe Keskinoğlu, Zeynep Ölmezoğlu. A motivating experience for emergency medical services: the first Turkish Ambulance Rally. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 584-590

Corresponding Author: Pembe Keskinoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish