p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 278-283 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.35823

The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia

Serkan Zenger1, Işılay Demir Piroğlu2, Ayhan Çevik3, Yetkin Özcabı4, Doğan Fakıoğlu5, Metin Senol6, Mehmet Mustafa Altıntaş3, Nejdet Bildik3, Tayfun Yücel7
1Department of General Surgery, VKV American Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Kepez State Hospital, Antalya-Turkey
3Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
5Department of General Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa-Turkey
6Department of General Surgery, Medar Hospital, Sakarya-Turkey
7Department of General Surgery, Üsküdar Anadolu Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI), although relatively rare, is an emergency condition with high mortality rates (60–80%) attributed to lack of early diagnosis. The aim of this experimental study was to observe the changes in serum intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) levels over time in the AMI model by ligating superior mesenteric artery (SMA) in rats and to compare with the serum I-FABP levels of the rats in the control group.
METHODS: Twenty rats were randomly allocated into two groups as control and ischemia group. The basal serum I-FABP levels were determined. SMA was isolated by laparotomy in all animals. In the ischemia group, SMA was ligated and intestinal ischemia was formed. Blood was taken from each rat in both groups at 30th, 60th, and 90th min to determine the serum I-FABP levels. The blood results were compared between two groups and were also compared by time in each group.
RESULTS: In the ischemia group, serum I-FABP levels were significantly higher than the control group at post-operative 30th, 60th, and 90th min (p<0.01). In comparison with pre-operative serum I-FABP levels, remarkable increases were observed statistically at post-operative 30th, 60th, and 90th min in the ischemia group (p<0.01). In contrast, there was no statistically significant difference within the serum I-FABP levels over time in the control group. The increases of serum I-FABP levels in the ischemia group were directly correlated with the time of ischemia.
CONCLUSION: Serum I-FABP levels have increased significantly in the intestinal ischemia and these values have risen progressively over time. Serum I-FABP may be a useful and promising biomarker for the early diagnosis of AMI.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, biomarker; early diagnosis; intestinal fatty acid-binding protein.

Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi

Serkan Zenger1, Işılay Demir Piroğlu2, Ayhan Çevik3, Yetkin Özcabı4, Doğan Fakıoğlu5, Metin Senol6, Mehmet Mustafa Altıntaş3, Nejdet Bildik3, Tayfun Yücel7
1VKV Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Kepez Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
6Medar Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
7Üsküdar Anadolu Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi (AMİ), göreceli olarak nadir, ancak sıklıkla erken tanı konulamaması nedeniyle yüksek mortaliteye (%60–80) sahip olan acil bir durumdur. Bu deneysel çalışmadaki amacımız, superior mezenterik arteri (SMA) bağlayarak akut mezenter iskemi modeli oluşturduğumuz sıçanlarda, serum intestinal yağ asidi bağlayıcı protein (I-FABP) düzeylerinde zamanla oluşan değişiklikleri belirlemek ve kontrol grubundaki serum I-FABP düzeyleri ile karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi sıçan, randomize şekilde iki gruba ayırıldı. Kontrol ve iskemi grubu. Bazal serum I-FABP düzeyleri belirlendi. Tüm sıçanlara laparotomi uygulandı ve SMA izole edildi. İskemi grubunda SMA bağlandı ve intestinal iskemi oluşturuldu. Her iki gruptaki tüm sıçanlardan serum I-FABP düzeylerini belirlemek için 30., 60. ve 90. dakikalarda kan örnekleri alındı. Kan sonuçları, iki grup arasında ve her grup içinde zamana göre değişiklikler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Mezenter iskemi grubunda, 30., 60. ve 90. dakikalardaki serum I-FABP düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.01). Ameliyat sonrası 30., 60. ve 90. dakikalardaki serum I-FABP düzeyleri ile ameliyat öncesi düzeyler karşılaştırıldığında iskemi grubunda anlamlı yükseklikler saptanırken (p<0.01), kontrol grubunda değişiklik olmadığı görüldü. İskemi grubundaki serum I-FABP düzeylerindeki yükselişler iskeminin zamanı ile doğrudan korele idi.
TARTIŞMA: Serum I-FABP düzeyleri, intestinal iskemide anlamlı derecede artmıştır ve bu düzeyler iskemi zamanı ilerledikçe daha fazla yükselmiştir. Serum I-FABP, akut mezenter iskeminin erken tanısı için yararlı ve umut verici bir biyomarker olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenter iskemi, biyomarker; erken tanı; I-FABP.

Serkan Zenger, Işılay Demir Piroğlu, Ayhan Çevik, Yetkin Özcabı, Doğan Fakıoğlu, Metin Senol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Nejdet Bildik, Tayfun Yücel. The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 278-283

Corresponding Author: Serkan Zenger, Türkiye