p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Therapeutic efficacy of tadalafil and eriythropoietin in experimental spinal cord injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 521-525 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.37571

Therapeutic efficacy of tadalafil and eriythropoietin in experimental spinal cord injury

Çağrı Kökoğlu1, Emre Delen2, Ali Arslantaş3, Didem Arslantaş4, Burcu Kökoğlu5, Zühtü Özbek3, Sema Uslu6, Ahmet Tolgay Akıncı7
1Department Of Neurosurgery, Eskişehir Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Edirne State Hospital, Edirne, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Eskişehir Osmangazi University,eskişehir, Turkey
4Department Of Public Health, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
5Department Of Family Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
6Department Of Biochemistry, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
7Department Of Neurosurgery, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey

BACKGROUND: This experimental study was an investigation of the efficacy of erythropoietin and tadalafil in rats with induced spinal cord injury (SCI).
METHODS: Thirty-five Sprague Dawley rats were distributed into 5 groups. First group was used for normal biochemical values. Spinal cord injury was induced in 4 remaining groups with clip compression technique after laminectomy process to T10 vertebra. Second group was designated solvent group and received 1 cc physiological serum after injury. Third group was medicated with intraperitoneal 2000 u/kg single dose erythropoietin after injury. Orogastric 2 mg/kg single dose tadalafil was administered to fourth group after injury. Fifth group did not receive any treatment and was used for biochemical values with injury. All subjects were sacrificed 48 hours after application. Malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAOC) values were evaluated using blood and tissue samples.
RESULTS: Lowest serum and tissue MDA values were found in group with erythropoietin intake. While highest serum TAOC values of all groups were seen in tadalafil group, highest tissue TAOC values were observed in group given erythropoietin.
CONCLUSION: It was concluded that by decreasing oxidative stress, tadalafil and erythropoietin can inhibit secondary damage in SCI.

Keywords: Erythropoietin, neuroprotection, spinal cord injury, tadalafil.

Deneysel spinal kord travmasında eritropoetin ve tadalafilin terapötik etkinliği

Çağrı Kökoğlu1, Emre Delen2, Ali Arslantaş3, Didem Arslantaş4, Burcu Kökoğlu5, Zühtü Özbek3, Sema Uslu6, Ahmet Tolgay Akıncı7
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir
2Edirne Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Edirne
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Eskişehir
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biokimya Ana Bilim Dalı, Eskişehir
7Tokat Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Tokat

AMAÇ: Bu çalışma, spinal kord travması (SCI) oluşturulan sıçanlarda eritropoetin ve tadalafilin etkinliğini araştırmak için yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sprague-Dawley cinsi 35 adet sıçan beş gruba ayrıldı. Spinal kord travması T10 vertebraya laminektomi işleminden sonra klip kompresyon yöntemi uygulanarak gerçekleştirildi. Birinci grupta travma yapılmadı ve normal biyokimyasal değerler için kullanıldı. İkinci grup çözücü grubu idi ve travma sonrası 1 cc serum fizyolojik verildi. Üçüncü grup travma sonrasında tek doz 2000 ü/kg intraperiteneal yol ile eritropoetin verildi. Dördüncü gruba ise travma sonrasında tek doz 2 mg/kg oragastrik yol ile tadalafil verildi. Beşinci gruba herhangi bir tedavi verici işlem yapılmadan sadece travma uygulandı ve travmadaki biyokimyasal değerlerin tespiti için kullanıldı. Tüm denekler cerrahi işlemden 48 saat sonra desakrafiliye edildi. Kan ve doku örneklerinden malondialdehid (MDA) ve toplam antioksidan kapasite (TAOK) değerleri ölçüldü.
BULGULAR: Eritropoetin verilen grupta diğer tüm gruplara göre en düşük serum ve doku MDA değerlerine ulaşılmıştır. Tüm gruplara göre serum TAOK değerleri en yüksek tadalafil verilen grupta bulunmuş iken doku TAOK değerleri en yüksek eritropoetin verilen grupta tespit edilmiştir.
TARTIŞMA: Tadalafil ve eritropoetinin dokudaki oksidatif stresi azaltarak spinal kord travmasında ikincil hasarlanmayı engelleyebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Eritropoetin, nöroproteksiyon, spinal kord hasarı, tadalafil.

Çağrı Kökoğlu, Emre Delen, Ali Arslantaş, Didem Arslantaş, Burcu Kökoğlu, Zühtü Özbek, Sema Uslu, Ahmet Tolgay Akıncı. Therapeutic efficacy of tadalafil and eriythropoietin in experimental spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 521-525

Corresponding Author: Çağrı Kökoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English