p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The correlation between hemostatic blood parameters and sepsis in patients with gunshot wounds referred to a training and research hospital [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 605-612 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.37734

The correlation between hemostatic blood parameters and sepsis in patients with gunshot wounds referred to a training and research hospital

Derya Can1, Mehmet Eryılmaz2
1Dr. Derya Can Clinic, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: War injuries are different among the causes of trauma compared to cases in normal life. Patients with multi-trauma due to war injury are prone to develop infective complications such as sepsis or septic shock. Septic complications are one of the leading causes of late death in multi-trauma patients. Prompt, appropriate, and effective management of sepsis has been shown to prevent multiorgan dysfunction and improve mortality and clinical outcomes. However, there is no ideal biomarker to predict sepsis. The aim of this study was to determine whether there is a correlation between hemostatic blood parameters and sepsis in patients with gunshot wounds (GSW).
METHODS: This descriptive study was conducted as a retrospective analysis of patients who were referred to the adult emergency department of a training and research hospital between October 1, 2016, and December 31, 2017, with a diagnosis of GSW and who developed sepsis (n=56) and did not develop sepsis (n=56) during follow-up. Demographic data such as age, sex, and blood parameters obtained from the hospital information system in the emergency department were recorded for each case. The statistical difference in hemostatic blood parameters between the two groups with and without sepsis was evaluated with Statistical Package for the Social Sciences 20.0 program.
RESULTS: The mean age of the patients was 26.9±6.67. All of the patients were male. Of the patients who developed sepsis, 57% (n=32) were injured with improvised explosive devices (IEDs), 30% (n=17) were injured with firearms and when the anatomical injury sites were analyzed, 64% (n=36) had multiple injuries. In patients who did not develop sepsis, 48% (n=27) had IED, 43% (n=24) had GSW and 48% (n=27) had multiple injuries and 32% (n=18) had extremity injuries. Among the hemostatic blood parameters, platelet count (PLT), PTZ, INR, and Ca values showed a statistically significant difference between patients with and without sepsis, and when analyzed with the receiver operating characteristics curve, PTZ and INR showed the best diagnostic performance compared to the tested values.
CONCLUSION: Increased PTZ and INR values and decreased Ca and PLT values in patients with GSW may alert clinicians to sepsis and direct them to initiate or change antibiotic therapy.

Keywords: Blood parameters, gunshot wound; hemostatic; sepsis.

Ateşli silah yaralanması nedeniyle bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilen yaralıların hemostatik kan parametreleri ile sepsis tabloları arasındaki korelasyon

Derya Can1, Mehmet Eryılmaz2
1Dr. Derya Can Muayenehanesi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Travma nedenleri arasında harp yaralanmaları normal yaşamdaki olgulara göre farklıdır. Harp yaralanmasına bağlı multitravma hastaları sepsis veya septik şok gibi enfektif komplikasyonlar geliştirmeye yatkındır. Septik komplikasyonlar, multitravma hastalarında geç ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Sepsisin hızlı, uygun ve etkili yönetiminin multiorgan disfonksiyonunu önleyebileceği, mortaliteyi ve klinik sonuçları iyileştirebi-leceği gösterilmiştir. Ancak, sepsisi öngörebilecek ideal bir biyomarker bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ateşli silah yaralanması (ASY) olan hastaların hemostatik kan parametreleri ile sepsis tablosu arasında korelasyon olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin erişkin acil servisine 01.10.2016 ve 31.12.2017 tarihleri arasında ASY tanısı ile sevk edilen ve takiplerinde sepsis gelişen (n=56) ve gelişmeyen (n=56) olguların retrospektif olarak incelenmesi şeklinde yapıldı. Her olgunun yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile hastane bilgi sisteminden acil serviste alınan kan parametreleri alınarak kayıt edildi. Sepsis gelişen ve gelişmeyen iki grup arasında hemostatik kan parametreleri açısından istatistiksel olarak fark olup olmadığı SPSS 20.0 ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 26.9±6.67 idi. Hastaların tamamı erkekti. Sepsis gelişen hastaların %57’sinin (n=32) el yapımı patlayıcı (EYP) ile %30’unun (n=17) ateşli silahla yaralandığı ve anatomik olarak yaralanma bölgelerine bakıldığında %64’ünde (n=36) çoklu yaralanma olduğu tespit edildi. Sepsis gelişmeyen hastaların ise %48’inde (n=27) EYP, %43’ünde (n=24) ASY olduğu ve anatomik bölge olarak %48’inde (n=27) çoklu yara-lanma, %32’sinde (n=18) ekstremite yaralanması olduğu bulunmuştur. Hemostatik kan parametrelerinden PLT, PTZ, INR ve Ca değerlerinde sepsis gelişen ve gelişmeyen olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış ve ROC eğrisi ile incelendiğinde ise PTZ ve INR, test edilen değerler arasında en iyi tanı performansını göstermiştir.
TARTIŞMA: ASY olan hastalarda PTZ, INR değerlerinde artış ile Ca ve PLT değerlerinde azalma olması klinisyenleri sepsis açısından uyarabilir ve antibiyotik tedavisini başlatmaya veya değiştirmeye yönlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, hemostatik; kan parametreleri; sepsis.

Derya Can, Mehmet Eryılmaz. The correlation between hemostatic blood parameters and sepsis in patients with gunshot wounds referred to a training and research hospital. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 605-612

Corresponding Author: Derya Can, Türkiye
Manuscript Language: English