p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 338-343 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.38202

Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis

Bahadır Taslidere, M.D.1, Elif Funda Sener, MSc, PhD2, Elif Taslidere, M.D.3, Nahide Ekici Gunay, M.D.4, Oguzhan Bol, M.D.5, Emre Bülbül, M.D.5, Ramazan Sami Aktas, M.D.6, Nurullah Gunay, M.D.6
1Bingöl Public Hospital, Department Of Emergency Medicine, Bingöl, Turkey
2Department Of Medical Biology, Genome And Stem Cell Center, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Of Histology And Embryology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
4Kayseri Training And Research Hospital, Department Of Clinical Biochemistry, Kayseri, Turkey
5Kayseri Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Kayseri, Turkey
6Department Of Emergency Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

BACKGROUND: Obstruction and inflammation of the appendix lumen is the leading physiopathological process during acute appendicitis (AA). Although the relationship between inflammation and endothelial nitric oxide synthases (eNOS) has been well described, no recent data describing the relationship between inflammation during AA and polymorphism of the eNOS gene has been reported. Given the limited data available, we believed that defining the relationship between AA and eNOS would be a beneficial contribution.
METHODS: A total of 201 patients admitted to the emergency department with AA and 201 healthy volunteers selected from among the relatives of patients were included. Polymorphism of the eNOS was assessed.
RESULTS: Intron 4a/4a was positive in 119 participants, genotype G894T GT was positive in 71 patients with AA, and 786-1 was positive in 71 patients with AA. These results suggest that no statistically significant correlation exists between genotypes of AA patients and control subjects regarding 4a/b, G894-GT, and 786-1 eNOS polymorphisms.
CONCLUSION: Though the present results suggest that no statistically significant correlation exists between AA and eNOS gene polymorphism, to claim otherwise is also impractical. We believe that the present results will lay the groundwork for future, larger studies.

Keywords: Acute appendicitis, genetic polymorphism, nitric-oxide-synthases.

Akut apandisitte endotelial nitrik oksit sentaz sisteminin rolü

Bahadır Taslidere, M.D.1, Elif Funda Sener, MSc, PhD2, Elif Taslidere, M.D.3, Nahide Ekici Gunay, M.D.4, Oguzhan Bol, M.D.5, Emre Bülbül, M.D.5, Ramazan Sami Aktas, M.D.6, Nurullah Gunay, M.D.6
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Genom Ve Kök Hücre Merkezi, Kayseri, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Kayseri, Türkiye
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kayseri, Türkiye
6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Akut apandisit etiyolojisinde en önemli fizyopatolojik sürecin apandiks lümeninin bir nedenle obstrüksiyonu ve enflamasyonu olduğu bilinmesine rağmen, bu enflamasyon ile endotelial nitrikoksit sentaz (eNOS) gen polimorfizmi arasında yapılan bir araştırma bulunmamaktadır. Oysaki enflamasyon ile endotelial nitrikoksit sentaz ilişkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. Literatürdeki eksik yerini hala koruyan akut apandisit ve endotelial nitrikoksit sentaz gen polimorfizmi muhtemel ilişkisi hipotezi araştırılmağa değer bulunmuştur.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma için 201 akut apandisitli ve 201 kontrol grubu olmak üzere 402 birey incelemeye alındı. Acil servise başvuran akut apandisitli hastalardan çalışma grubu oluşturulurken, yakınlarından da kontrol grubu belirlendi. Çalışmada eNOS gen polimorfizmine ait genotipleri analiz edildi.
BULGULAR: İntron 4b/4a’nin 119 bireyde pozitif olduğu görüldü. Genotiplerden G894T-GT’nin 71 ve nitrikoksit sentaz 786-1’in 71 akut apandisitli olguda pozitif olduğu saptanarak, bu sonuçlar ile AA hastaları ve kontrol grubu eNOS 4a/b, G894-GT ve 786-1 genotipleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA: Akut apandisit ve eNOS gen polimorfizmi muhtemel ilişkisi olarak hipotezi kurulan bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda eNOS ile akut apandisit arasında istatistikî bir ilişki kurulmamıştır. Ancak, böyle bir ilişkinin olmadığını bu çalışma ile iddia etmek mümkün gözükmemektedir. Metodolojik açıdan elde edilen veriler önem taşımakta ve yapılacak daha geniş çalışmalar ile bu konu hakkında daha detaylı bilgiler elde edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, genetik polimorfizm, nitrik-oksit-sentaz.

Bahadır Taslidere, M.D., Elif Funda Sener, MSc, PhD, Elif Taslidere, M.D., Nahide Ekici Gunay, M.D., Oguzhan Bol, M.D., Emre Bülbül, M.D., Ramazan Sami Aktas, M.D., Nurullah Gunay, M.D.. Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 338-343

Corresponding Author: Nurullah Gunay, M.D., Türkiye
Manuscript Language: English