p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Ocular trauma score in transferred fireworks-related ocular injuries: a case series [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 321-327 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.39000

Ocular trauma score in transferred fireworks-related ocular injuries: a case series

Yong Liu1, Yi-fei Huang2, Jing-jing Jiang2, Ji-feng Yu2, Yu-bo Gong2, Xi-bin Zhou2, Gai-ping Du2, Qian-qian Xu2
1Department Of Ophthalmology, Chinese Pla Air-force General Hospital, Beijing, China
2Department Of Ophthalmology, Chinese Pla General Hospital, Beijing, China

BACKGROUND
Our aim was to review the characteristics of transferred fireworks-related ocular damage and to evaluate the prognostic value of the ocular trauma score (OTS) for these injuries.
METHODS
This study included 22 transferred patients (19 male, 3 female; mean age 22.6±14.9 years) (25 eyes). The data were retrospectively reviewed, including the characteristics of the geography, types of fireworks, status of injuries, therapeutic procedures, and the best-corrected visual acuity (BCVA). All the injured eyes were classified using the OTS at the time of the initial examination.
RESULTS
Twenty eyes (80%) were in OTS category 1, three eyes (12%) were in OTS category 2, and two eyes (8%) were in OTS category 3. All cases received surgical therapy. Six eyes (24%) were enucleated, four (16%) of which achieved an improvement in their final BCVA. There was a statistically significant improvement in final BCVA between OTS category 1 and the other two OTS categories (p=0.016).
CONCLUSION
The aforementioned transferred fireworks-related ocular injury cases occurred mainly in young adults, men and active participants, all of which incurred serious vision loss and blindness. The OTS is quite effective for classifying the status and estimating the prognosis of transferred fireworks-related ocular injuries.

Keywords: Fireworks, ocular injury; transfer; scores; prognosis; ocular trauma score (OTS).

Havai fişek taşımasında olan göz yaralanmalarında oküler travma skoru: Olgu serisi

Yong Liu1, Yi-fei Huang2, Jing-jing Jiang2, Ji-feng Yu2, Yu-bo Gong2, Xi-bin Zhou2, Gai-ping Du2, Qian-qian Xu2
1Çin Pla Hava Kuvvetleri Genel Hastanesi, Göz Hastalıları Kliniği Pekin, Çin
2Çin Pla Hava Kuvvetleri Genel Hastanesi, Oftalmoloji Kliniği, Pekin, Çin

AMAÇ
Bu çalışmada amacımız, taşınan havai fişekle ilgili oküler hasar özelliklerini gözden geçirmek ve bu yaralanmalar için oküler travma skorunun (OTS) prognostik değerini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya, 22 taşınan hasta (19 erkek, 3 kadın; ortalama yaş, 22.6±14.9 yaş) (25 göz) alındı. Coğrafya özellikleri, havai fişek tipleri, yaralanma durumu, terapötik prosedürler ve en iyi düzeltmiş görme keskinliği (BCVA) ile ilgili karakteristikleri içeren veriler geriye dönük değerlendirildi. Yaralanan bütün gözler, ilk inceleme sırasında OTS kullanılarak sınıflandırıldı.
BULGULAR
Yirmi göz (%80) OTS kategori 1, üç göz (%12) OTS kategori 2 ve iki göz (%8) OTS kategori 3 olarak değerlendirildi. Bütün olgular cerrahi tedavi aldı. Altı göz (%24) enükle idi, bunların dördünde (%16) son BCVA’larında bir düzelme oldu. OTS kategori 1 ile diğer iki OTS kategorisi arasında son BCVA’da istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme oldu (p=0,016).
SONUÇ
Taşınan havai fişek ile ilişkili oküler yaralanma olguları, esas olarak genç erişkinler, erkekler ile aktif katılımcılarda oluşmuş ve hepsi de ciddi görme kaybı ve körlüğe maruz kalmıştır. OTS, taşınan havai fişek ile ilişkili oküler yaralanmaların durumunun sınıflandırılmasında ve prognozunun tahmin edilmesinde oldukça etkindir.

Anahtar Kelimeler: Havai fişek, oküler yaralanma; taşınma; skorlar; prognoz; oküler

Yong Liu, Yi-fei Huang, Jing-jing Jiang, Ji-feng Yu, Yu-bo Gong, Xi-bin Zhou, Gai-ping Du, Qian-qian Xu. Ocular trauma score in transferred fireworks-related ocular injuries: a case series. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 321-327

Corresponding Author: Yi-fei Huang, China
Manuscript Language: English