p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Deaths due to tired bullet injuries: Evaluation from medical, legal, and social perspectives [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 493-499 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.40245

Deaths due to tired bullet injuries: Evaluation from medical, legal, and social perspectives

Talip Vural1, Melike Erbaş2, Cetin Ketenci1, Mehmet Askay2
1Trabzon Forensic Medicine Group Precidency, Trabzon-Türkiye
2Council of Forensic Medicine 2nd Specialization Board İstanbul, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: In Türkiye, as in other parts of the world, there is a rising trend in individual armament and firearm violence, resembling an epidemic. When fired into the air, bullets eventually lose the initial speed with which they left the barrel and begin to accelerate downwards under the influence of gravity as they fall to the ground. At this point, these projectiles are referred to as “tired bullets,” which cause serious injuries and fatalities. This study evaluates autopsy cases of deaths due to tired bullet injuries. We aimed to raise social awareness and contribute to the literature by exploring the forensic, legal, and social dimensions of tired bullet injuries.
METHODS: From 2013 to 2022, 695 forensic autopsies of gunshot wounds were reviewed at the Trabzon Forensic Medicine Group Presidency. Nine cases were identified where individuals had undergone autopsies and the cause of death was attributed to tired bullet injuries. The data for the cases included in the study was sourced from our archive records and the UYAP (National Judicial Network Project) system. The second stage involved analyzing reports of falling bullet injuries from local and national newspaper websites. In the third stage, the Supreme Court decisions regarding perpetrators of tired bullet incidents were examined.
RESULTS: The study included six male and three female cases, with an average age of 32.5 years. Injuries were predominantly located in the head in seven cases, the eye in one case, and the inguinal region in another. In eight cases, the bullet trajectory was from top to bottom. The incidents predominantly occurred in residential areas. It was observed that all cases received coverage in both national and local media, and campaigns against tired bullet injuries were organized. The perpetrators of these injuries were frequently sentenced for murder with probable intent.
CONCLUSION: Tired bullet injuries represent a significant public health issue that necessitates comprehensive preventative measures addressing medical, legal, and social dimensions. There should be national and international campaigns led by the media, involving all public institutions, organizations, and non-governmental organizations to promote individual disarmament, highlight the dangers of firearms, and stress the importance of these initiatives.

Keywords: Death and autopsy, Forensic medicine; legal and social perspectives; tired bullet.

Yorgun mermi yaralanmasına bağlı ölümler: Tıbbi, hukuki ve toplumsal açıdan değerlendirme

Talip Vural1, Melike Erbaş2, Cetin Ketenci1, Mehmet Askay2
1Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı, Trabzon, Türkiye
2İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün salgın hastalık gibi bireysel silahlanma ve ateşli silah şiddetinde artış görülmektedir. Havaya doğru atış edildiğinde, mermi çekirdeği bir süre sonra namludan çıktığı hızı kaybedip yer çekiminin etkisiyle hızlanarak yere düşmeye başlar. Yorgun mermi olarak adlandırıla bu aşamada ciddi yaralanmalar ve ölümler meydana gelebilmektedir. Çalışmamızda; otopsi yapılan yorgun mermi yaralanmasına bağlı ölüm olgularını, adli tıbbi, hukuki ve toplumsal yönleri ile tartışarak toplumsal farkındalık oluşturmayı ve litaretüre katkı sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: İlk aşamada; 2013-2022 tarihleri arasında Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda ateşli silah yaralanmasına bağlı adli otopsi işlemi yapılan 695 olgu incelendi. Otopsi işlemi yapılan ve ölüm nedeni yorgun mermi yaralanmasına bağlı olduğu tespit edilen 9 olgu tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen olgular hakkında bilgiler arşiv kayıtlarımızdan ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sisteminden elde edildi. İkinci aşamada; yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan gazetelerin internet sitelerinden yorgun mermi yaralanmaları ile ilgili haberler incelendi. Üçüncü aşamada; Yorgun mermi failleri için yüksek mahkeme tarafından verilen kararlar araştırıldı.
BULGULAR: Olguların 6’sı erkek, 3’ü kadın olup ortalama yaş 32.5 olarak bulundu. 7 olgunun kafasından, 1 olgunun gözünden, 1 olgunun ingiünal bölgesinden yaralandığı, 8 olguda mermi çekirdeğinin yukarıdan aşağı seyirle olduğu saptandı. Olayların sıklıkla yerleşim yerlerinde gerçekleştiği bulundu. Tüm olguların ulusal ve yerel basında yer aldığı ve yorgun mermi karşıtı kampanyaların düzenlendiği bulundu. Yorgun mermi faillerinin sıklıkla olası kastla öldürme suçundan cezalandırıldığı belirlendi
SONUÇ: Yorgun mermi yaralanmaları tıbbi, hukuki ve toplumsal yönleri ile acil önlem alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel silahsızlanmayı teşvik etmek, silahın tüm zararlı yönlerini tanıtmak ve vurgulamak amacıyla, medyanın öncülüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ulusal ve uluslararası kampanyalar düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, hukuki ve sosyal bakış; ölüm ve otopsi; yorgun mermi.

Talip Vural, Melike Erbaş, Cetin Ketenci, Mehmet Askay. Deaths due to tired bullet injuries: Evaluation from medical, legal, and social perspectives. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 493-499

Corresponding Author: Talip Vural, Türkiye
Manuscript Language: English