p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of two different proximal femoral nails in instabil intertrochanteric fractures concerning radiological parameters [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 344-350 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.41343

Comparison of two different proximal femoral nails in instabil intertrochanteric fractures concerning radiological parameters

Gökhan Bülent Sever1, Mehmet Cenk Cankuş1, Burçin Karslı2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Sanko University Faculty of Medicine, Gaziantep-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to compare two different nail types (i.e., Intertan (IT) and Talon Distal Fix Nail / Lag Screw (TDFN)) used in the treatment of unstable intertrochanteric fractures in mobile patients over 65 years of age in terms of radiological parameters.
METHODS: Between June 2013 and August 2018, 106 patients over 65 years old who were operated with closed reduction and internal fixation for intertrochanteric fractures were included in this single-center study. Patients were divided into two groups based on the proximal femoral nail used: IT group and TDFN group. These two groups were compared in terms of age, sex, complication rates and radiological parameters (i.e., reduction quality, tip apex distance (TAD), Parker index, union time, cut-out rate, and varus collapse).
RESULTS: There were no differences between the groups in terms of age, sex, fracture union time as well as reduction quality measured on the first postoperative radiograph, Parker index, and collodiaphysial angle. In the first postoperative radiographs, TAD was higher than 25 mm in 12 patients in the IT group and in 5 patients in the TDFN group. Although the number of patients with high TAD was more than that of the IT group, varus collapse and the cut-out complications were higher in TDFN nail. In the IT group, nail-dependent complications emerged in 4 patients (trochanter major fracture in 3 cases, femoral fracture in distal screw in 1 case) while there was no complication in the TDFN group.
CONCLUSION: Intertan nail is superior to TDFN in preventing varus collapse and the cut-out complications as well as in maintaining of radiological parameters until fracture union. On the other hand, the higher complication rate is a disadvantage of this nail.

Keywords: Comparison, intertrochanteric femur fracture; proximal femoral nail; radiological parameters.

İnstabil intertrokanterik kırıklarda iki farklı proksimal femoral çivinin radyolojik parametreler açısından karşılaştırılması

Gökhan Bülent Sever1, Mehmet Cenk Cankuş1, Burçin Karslı2
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı instabil intertrokanterik kırığı olan 65 yaş üzeri mobil hastalarda kapalı redüksiyon ve proksimal femoral çivileme tedavisinde kullanılan iki farklı çiviyi radyolojik parametreler açısından karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran 2013 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında tek merkezde intertrokanterik kırık tanısı ile kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanan ameliyat öncesi mobil olan 65 yaşı üzerinde 108 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular kullanılan proksimal femoral çiviye göre 2 gruba ayrıldı (Intertan (IT) ve Talon Distal Fix Nail/Lag Screw (TDFN)). Gruplar yaş, cinsiyet, komplikasyon oranları ve radyolojik parametrelerine (redüksiyon kalitesi, tip apex distance (TAD), Parker indeksi, kaynama zamanı, cut out oranı, varus kollapsı) göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, kaynama zamanı ve postoperatif ilk grafide ölçülen redüksiyon kalitesi, Parker indeksi, kollodiafizyal açı açısından fark yoktu. Postoperatif ilk grafide IT grubunda 12, TDFN grubunda 5 olguda TAD ölçümü 25 mm üzerindeydi. TAD ölçümünün yüksek olduğu hasta sayısının istatistiksel olarak IT grubunda fazla olmasına rağmen varus kollapsı ve cut out komplikasyonlarının TDFN çivisinde istatistiksel olarak fazla görüldüğü gözlendi. IT kullanılan grupta 4 olguda çivi bağımlı komplikasyona rastlandı. (3 olguda trokanter majör kırığı, 1 olguda distal vida yerinden femur kırığı) TDFN grubunda çivi dizaynına bağlı komplikasyona rastlanmadı.
TARTIŞMA: Varus kollapsı ve cut out komplikasyonlarını önlemekte ve radyolojik parametrelerin kırık kaynamasına kadar devamlılığını sağlamakta intertan çivisinin odi çivisine göre daha üstün olduğu saptandı. Bunun yanında intertan çivisi kullanılan hastalarda komplikasyon oranının daha yüksek olması bu çivinin handikapı olarak görüldü.

Anahtar Kelimeler: Femur intertrokanterik kırığı, karşılaştırma; proksimal femoral çivi; radyolojik parametreler.

Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Burçin Karslı. Comparison of two different proximal femoral nails in instabil intertrochanteric fractures concerning radiological parameters. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 344-350

Corresponding Author: Gökhan Bülent Sever, Türkiye