p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 46-52

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

Ersin Uskun, Faimana Alptekin, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Department Of Public Health, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

BACKGROUND: This research has been designed to to assess first aid knowledge levels of housewives, determine the attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and examine factors related to first aid knowledge levels and attitudes and behaviors in prevention of domestic accidents. METHODS: In this cross-sectional type research, together with a query questioning sociodemographic characteristics, a test prepared to assess their first aid knowledge levels and a Likert-type form to determine their attitudes and behaviors levels in the prevention of domestic accidents have been applied to housewives of 180 household via face-to-face interview technique. RESULTS: First aid knowledge score increased with increasing levels of education of study population. First aid knowledge score of working women was higher than the unemployed ones. Attitude and behavior scores of the study population were increasing with increasing levels of education and economic status and were decreasing with increasing age. Preventative attitude and behavior score of women who had not experienced an accident at home was higher than the remaining. CONCLUSION: In this study, it has been determined that both first aid knowledge level and development of positive accident-preventative attitudes and behaviors were affected by the education levels. Increasing women’s formal education level and raising women’s social status are the keys in solving many social problems.

Keywords: Attitude and behavior, domestic accidents; family characteristics; first aid; knowledge level; medical assistance; questionnaires.

Ev hanımlarının ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranışları ile ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyleri

Ersin Uskun, Faimana Alptekin, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta

AMAÇ: Bu araştırma, ev hanımlarının ilkyardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve ilkyardım bilgi düzeylerinin ve ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranışların ilişkili olduğu faktörlerin incelenmesi amacıyla planlandı. GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu araştırmada, 180 hanede evin hanımlarına, sosyodemografik özellikleri sorgulayan bir anketin yanı sıra ilkyardım bilgi düzeylerini değerlendirmek üzere hazırlanmış bir test ve ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranış düzeyini belirlemek üzere hazırlanmış Likert tipi bir form yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulandı. BULGULAR: Araştırma grubunun eğitim durumu arttıkça, ilkyardım bilgi puanı artmaktaydı. Çalışan hanımların ilkyardım bilgi puanı çalışmayanlardan yüksekti. Araştırma grubunun eğitim düzeyi arttıkça ve ekonomik düzeyi iyileştikçe tutum ve davranış puanı artmakta, yaş arttıkça azalmaktaydı. Evinde kaza meydana gelmemiş evlerin hanımlarının, önleyici tutum ve davranış puanı diğerlerinden yüksekti. SONUÇ: Bu araştırmada hem ilkyardım bilgi düzeyinin, hem de kazaları önlemeye yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmenin, ev hanımlarının eğitim düzeyine bağlı olduğu belirlendi. Toplumla ilgili pek çok sorunun çözümünde kadınların formal eğitim düzeyinin ve sosyal statüsünün artırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Aile yapısı, anket; bilgi düzeyi; ev kazaları; ilk yardım; medikal destek; tutum ve davranışlar.

Ersin Uskun, Faimana Alptekin, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu. The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 46-52

Corresponding Author: Ersin Uskun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish