p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Can neutrophil-lymphocyte ratio predict mortality in acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 626-633 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.42900

Can neutrophil-lymphocyte ratio predict mortality in acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding?

Ramazan Dertli1, Bilal Toka2, Mehmet Asıl1, Yusuf Kayar3, Ahmet Karakarcayıldız4, Mevlüt Hakan Göktepe4, Murat Bıyık1, Şevki Konur3, Hüseyin Ataseven1
1Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Turkey
3Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Van Training and Research Hospital, Van-Turkey
4Department of Internal Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: Acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding (NVUGIB) is one of the common gastrointestinal problems and has a high mortality, especially in patients with poor hemodynamics. Therefore, treatment and follow-up should be managed dy-namically. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet lymphocyte ratio (PLR) are fast workable, cheap, and easy to calculate he-matological parameters. We need easily accessible parameters as well as routine classifications such as Rockall score in the treatment and follow-up of NVUGIB patients, whose hemodynamics are unstable and progress with high mortality. In this study, we planned to evaluate NLR and PLR levels in patients with NVUGIB in the treatment follow-up with other scoring systems and their relationship with mortality in these patients.
METHODS: Two hundred and forty-nine patients who were admitted to our clinic between January 2015 and January 2017 diag-nosed with NVUGIB, and who underwent necessary examinations and follow-ups, were included in the study. The patients’ Glasgow Blacthford, Rockall Score, NLR, and PLR levels were calculated at the first admission.
RESULTS: One hundred and fifty-six of the patients were male (70.6%) and the mean age of all patients was 64.5±18.0 years. After follow-up and treatment, 28 (11.2%) patients died due to bleeding. High NLR and tachycardia at the time of admission and high patient age were found to be independent risk factors affecting the long of hospital stay. High Rockall score, high NLR at admission, and hy-potension at admission were shown to be independent risk factors affecting mortality.
CONCLUSION: Besides the use of various scoring systems in patients with NVUGIB, we think that the use of simple hematological parameters may be appropriate and the use of these hematological parameters may be useful in the management of patients with unstable hemodynamics.

Keywords: Glasgow Blatchfort score, neutrophil-lymphocyte ratio; platelet lymphocyte ratio; Rockall score; upper gastrointestinal bleeding.

Nötrofil lenfosit oranı akut varis dışı üst gastrointestinal kanamada mortaliteyi öngörebilir mi?

Ramazan Dertli1, Bilal Toka2, Mehmet Asıl1, Yusuf Kayar3, Ahmet Karakarcayıldız4, Mevlüt Hakan Göktepe4, Murat Bıyık1, Şevki Konur3, Hüseyin Ataseven1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Konya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Kliniği, Van
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Akut non varisiyel üst gastrointestinal kanama (NVUGIB) sık görülen gastrointestinal problemlerden biridir ve mortalitesi özellikle hemodi-namisi kötü olan hastalarda yüksek seyretmektedir. Bu nedenle tedavi ve takibinin dinamik olarak yönetilmesi gerekmektedir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı (PLR) hızlı çalışılabilir, ucuz ve hesaplanması kolay hematolojik paremetrelerdir. Özellikle hemodinamisi stabil olma-yan ve yüksek mortalite ile seyreden NVUGIB hastalarının tedavi-takibinde Rockall score gibi rutin kullanılan sınıflamalar yanın da kolay ulaşılabilir parametrelere ihtiyacımız vardır. Biz bu çalışmamız da NLR ve PLR düzeylerinin NVUGIB olan hastaların tedavi-takibinde diğer skorlama sistemleri ile ve bu hastalardaki mortalite ile olan ilişkisini değerlendirmeyi planladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimiz de Ocak 2015–Ocak 2017 tarihleri arasında başvuran, NVUGIB tanısı konan, gerekli tetkik ve takipleri yapılan 249 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ilk başvuru anındaki Glasgow Blacthford, Rockall score, NLR ve PLR düzeyleri hesaplandı.
BULGULAR: Hastaların 156’sı erkek (%70.6) olup tüm hastaların ortalama yaşı 64.5±18.0 yıl idi. Takip ve tedavi sonrasında sonrasında kanamaya bağlı 28 (%11.2) hasta öldü. Başvuru anında NLR oranın yüksek olması, başvuru anında taşikardi olması ve hasta yaşının fazla olması hastane yatış süresinin uzun olmasını etkileyen bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Rockall skorunun yüksek olması, başvuru anında NLR yüksek olması, baş-vuru anında hipotansiyon varlığını mortaliteyi etkileyen bağımsız risk faktörleri olduğu gösterildi.
TARTIŞMA: Sonuç olarak NVUGIB olan hastalarda çeşitli skorlama sistemlerinin kullanımı yanında basit hematolojik paremetrelerin kullanımının uygun olabileceğini ve hemodinamisi stabil olmayan hastaların tedavi yönetiminde bu hematolojik parametrelerin kullanımının yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Glasgow Blatchfort Skoru, NLR; PLR; Rockall Skoru; üst gastrointestinal kanaması.

Ramazan Dertli, Bilal Toka, Mehmet Asıl, Yusuf Kayar, Ahmet Karakarcayıldız, Mevlüt Hakan Göktepe, Murat Bıyık, Şevki Konur, Hüseyin Ataseven. Can neutrophil-lymphocyte ratio predict mortality in acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 626-633

Corresponding Author: Ramazan Dertli, Türkiye
Manuscript Language: English