p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Multivariate analysis of patients with blunt trauma and possible factors affecting mortality [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 477-483 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.43077

Multivariate analysis of patients with blunt trauma and possible factors affecting mortality

Adnan Özpek1, Metin Yücel1, İbrahim Atak1, Gürhan Baş1, Orhan Alimoğlu2
1Department Of General Surgery, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of General Surgery, Medeniyet University Faculty Of Medicine, Istanbul

BACKGROUND: This study aimed to investigate the signs and prognosis of the patients hospitalized due to blunt trauma injuries and identify possible factors that affect mortality.
METHODS: Between January 2009 and January 2013, a total of 237 patients admitted with blunt trauma injury were retrospectively analyzed. The age and gender of the patients, type of the trauma, injury site, Injury Severity Scores (ISS), Revised Trauma Scores (RTS), Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) results, hemodynamic status, need for transfusion, treatment modalities, treatment outcomes, and mortality rates were recorded.
RESULTS: Of the patients, 187 (78.9%) were male, 50 (21.1%) were female and mean age was 36.9±16.9 years (3–81 years). Of the patients, 131 (55.3%) suffered thoracic injuries, 110 (46.6%) abdominal injuries, 96 (40.5%) pelvic and limb injuries, 34 (14.3%) head and neck injuries, 26 (11%) maxillofacial injuries, and 24 (10.1%) skin and subcutaneous tissue injuries. Forty-five patients (19%), including 33 patients with hemodynamic instability and 12 patients with peritonitis-related signs, were operated on. Mortality was seen in 26 patients (11%), including 10 (38.5%) with unstable pelvic fractures. Mortality rates; in patients with packing performed was 75%, in patients without any need for packing was 33.3%, in patients with hemodynamic instablity was 60.6%, in hemodynamically stable patients was 8.3% and in FAST (+) patients was 20.5%, in FAST(–) patients was 3.4% (p<0.05).
CONCLUSION: Blunt trauma often presents with multi-trauma involving more than one anatomical structure of the body. Thoracic, abdominal, and pelvic injuries usually accompany blunt trauma. The majority of abdominal solid organ injuries are followed nonoperatively. Our study results show that ISS, RTS, FAST result, hemodynamic unstability, packing requirment, and need for transfusion are statistically invaluable in identifying the mortality risk.

Keywords: Blunt trauma, Injury Severity Score; mortality; multi-trauma; Revised Trauma Score; transfusion.

Künt travma sonucu yaralanan hastaların çok yönlü analizi ve mortaliteye etkili faktörler

Adnan Özpek1, Metin Yücel1, İbrahim Atak1, Gürhan Baş1, Orhan Alimoğlu2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada künt travmaya bağlı yaralanma nedeniyle kliniğimize yatırarak tedavi ettiğimiz hastaların çok yönlü analizini ve mortaliteye etkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2009 ile Ocak 2013 tarihleri arasında, künt travmaya bağlı yaralanma nedeniyle kliniğimize yatırarak tedavi ettiğimiz 237 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, travmanın şekli, yaralanma bölgeleri, Yaralanma Şiddet Skoru (ISS), Revize Edilmiş Travma Skoru (RTS), FAST sonuçları, hemodinamik durum, transfüzyon gereksinimi, uygulanan tedavi yöntemi, tedavi sonuçları ve mortalite yönünden analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların 187’si (%78.9) erkek, 50’si (%21.1) kadın, yaş ortalaması 36.9±16.9 (3–81 yıl) idi. Hastaların 131’inde (%55.3) torakal, 110’unda (%46.4) abdominal, 96’sında (%40.5) pelvis ve ekstremite, 34’ünde (%14.3) baş ve boyun, 26’sında (%11) maksillofasyal, 24’ünde (%10.1) ise cilt ve cilt altı yumuşak doku yaralanması mevcuttu. Hemodinamik instabilite nedeniyle 33, peritonit bulguları nedeniyle 12 hasta olmak üzere toplam 45 (%19) hasta ameliyat edildi. Hastaların 26’sında (%11) mortalite görüldü ve bunların 10’unda (%38.5) instabil pelvis kırığı bulunmaktaydı. Packing gereken hastalarda %75, packing gerekmeyenlerde %33.3; hemodinamisi instabil hastalarda %60.6, hemodinamisi stabil olanlarda %8.3 ve FAST (+) hastalarda %20.5, FAST (–) hastalarda %3.4 mortalite belirlendi (p<0.05). Hastaların tümünde ortalama ISS değeri 18.4, RTS değeri 7.30, transfüzyon gereksinimi 1.6 Ü. olarak hesaplanırken; ölen hastalarda ise aynı sırayla 44.6, 4.22 ve 7.8 Ü. olarak hesaplandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Künt travmalar genellikle birden fazla anatomik bölgede yaralanmaya neden olmakta; torakal, abdominal ve pelvik bölge yaralanmaları sıklıkla birbirine eşlik etmektedir. Abdominal solid organ yaralanmalarının büyük kısmı nonoperatif olarak takip ve tedavi edilebilmektedir. Çalışma sonuçlarımız ISS, RTS, FAST sonucu, hemodinamik instabilite, packing ve transfüzyon gereksiniminin mortalite riskini belirlemede istatistiksel olarak değerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, mortalite; multitravma; Revize Edilmiş Travma Skoru; transfüzyon; Yaralanma Şiddet Skoru.

Adnan Özpek, Metin Yücel, İbrahim Atak, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu. Multivariate analysis of patients with blunt trauma and possible factors affecting mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 477-483

Corresponding Author: Adnan Özpek, Türkiye
Manuscript Language: English