p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 109-114 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.44609

Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique

Muhammet Salih Ayas1, Ahmet Köse1, Eşref Terzi1, Recep Dincer2, Murat Topal3, Erdem Yunus Uymur1, Ali Şahin1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Kastamonu University Faculty of Medicine, Kastamonu-Turkey

BACKGROUND: There is no consensus on the optimal treatment of Tillaux-Chaput fractures. The results of our cases treated with mini-open surgery (open reduction and internal fixation) concerning efficacy and complications, we aim to compare other procedures (open, percutaneous, and arthroscopy-assisted) with the literature data and to look for an answer to the question of whether the primary treatment can be mini-open surgery.
METHODS: Between the years 2014 and 2017, 22 of 30 patients with Tillaux-Chaput fractures were treated using mini-open surgery, open reduction and internal fixation with one cannulated screw. These cases were retrospectively examined concerning age, sex, side, surgery duration, complications, and American Orthopedic Foot and Ankle Score (AOFAS). Functional results were statistically evaluated 12 months after the injury. Follow-up included a clinical examination, imaging and AOFAS.
RESULTS: Of the patients, 14 were male (63.6%) and eight were female (36.4%). The mean age of the patients was 13.8 years. The mean surgery duration was 21 minutes. All fractures healed after an average of 14 weeks. No complications were observed in any of the cases. The mean follow-up time was 24.7 months. The mean preoperative AOFAS score was 53.3 and the mean postoperative AOFAS score was 93.6, which was a statistically significant difference. At the last follow-up, the AOFAS score was perfect for all cases.
CONCLUSION: Contrary to what is stated in the literature, the mini-open surgical procedure has many advantages. The operation is very short and the risk of nerve injury is very low. This study showed that Tillaux-Chaput fractures could be safely and efficiently treated with mini-open surgery. We recommend mini-open surgery, complete anatomical reduction, and internal fixation for successful results.

Keywords: Adolescent, AOFAS; Chaput; mini-open surgery; surgical procedures; Tillaux.

Adölasanlarda deplase Tillaux-Chaput kırıkların mini açık cerrahi ile yönetimi

Muhammet Salih Ayas1, Ahmet Köse1, Eşref Terzi1, Recep Dincer2, Murat Topal3, Erdem Yunus Uymur1, Ali Şahin1
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta
3Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kastamonu

AMAÇ: Tillaux-Chaput kırıkların optimal tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışma ile, mini-açık cerrahi ile tedavi edilen olgularımızın sonuçları (açık redüksiyon ve internal fiksasyon); etkililik ve komplikasyonlar açısından, diğer prosedürleri (açık, perkütan ve artroskopi destekli) literatür verileri ile karşılaştırmak ve de birincil tedavinin mini açık cerrahi olup olmadığı sorusuna bir cevap aramaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2014–2017 yılları arasında tedavi edilen 30 Tillaux-Chaput kırığı olgusunun 22’sine mini açık cerrahi prosedür ile açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandı. Kırıkların hepsi bir adet kanüllü vida ile tespit edildi. Hastalar geriye dönük olarak yaş, cinsiyet, yön, operasyon süresi, komplikasyonlar ve AOFAS skoru incelendi. Fonksiyonel sonuçları yaralanma zamanından 12 ay sonra istatistiksel olarak değerlendirildi. Takipler; klinik muayene, elde edilen görüntüleme sonuçları ve AOFAS skoru ile yapıldı.
BULGULAR: Hastaların, 14’ü (%63.6) erkek ve sekizi (%36.4) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 13.8 idi. Ortalama ameliyat süresi 21 dakika idi. Tüm kırıklarda ortalama 14 haftada kaynama elde edildi. Olguların hiçbirinde komplikasyon görülmedi. Ortalama takip süresi 24.7 aydı. Ameliyat öncesi ortalama AOFAS skoru 53.3 puandı, ameliyat sonrası AOFAS skoru 93.6 puandı. Bu veriler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Son takipte AOFAS skoru tüm olgular için mükemmeldi.
TARTIŞMA: Literatürde belirtilenin aksine mini açık cerrahi prosedürün birçok avantajı mevcuttur. Cerrahi süre kısadır. Sinir yaralanma riski çok düşüktür. Bu çalışma Tillaux-Chaput kırıklarının tedavisinin mini açık cerrahi prosedür ile güvenilir ve etkili bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir. Başarılı sonuçlar için mini-açık cerrahi, tam anatomik redüksiyon ve internal fiksasyon öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: AOFAS skoru, cerrahi işlemler; Chaput; ergen, mini açık cerrahi; Tillaux.

Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin. Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 109-114

Corresponding Author: Muhammet Salih Ayas, Türkiye