p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Research of Importance of Thiol, CRP and Lactate in Diagnosing Mesenteric Ischemia At An Early Stage: Animal Model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 949-955 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.45234

Research of Importance of Thiol, CRP and Lactate in Diagnosing Mesenteric Ischemia At An Early Stage: Animal Model

Fırat Canlıkarakaya1, Bülent Cavit Yüksel2, Sadettin Er2, Yasir Keçelioğlu2, Salim Neselioglu3
1Tokat Niksar State Hospital, Tokat-Türkiye
2Department of General Surgery, University of Healt Sciences Ankara City Hospital, Ankara -Türkiye
3Department of Medical Biochemistry, Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye

Introduction and Purpose: Acute mesenteric ischemia is especially seen in the elderly population. It has an increasing incidence in today's world where the average life expectancy is increasing. Early diagnosis is the most important factor reducing morbidity and mortality, and there is still no marker with high sensitivity and specificity for early diagnosis.In this study, we aimed to find a more sensitive and specific serum marker in the early diagnosis of mesenteric ischemia by comparing thiol with the currently used markers C-reactive protein and lactate.
Materials and Methods: In our study, 32 Wistar Albino male rats, 10-12 weeks old, weighing 250-300 g, were used. 32 rats were divided into 4 groups, one of which was the control group. The superior mesenteric artery of the other 3 groups was ligated. Blood samples were taken after 2 hours from the first group, 4 hours from the second group, and 6 hours from the third group. Then the rats were sacrificed. Mesenteric ischemia and its level were observed in sacrificed subjects. The samples were separated under appropriate conditions and analyzed biochemically.
Results: As the ischemia time increased, CRP increased and this increase was found to be statistically insignificant (p>0.05). The changes in lactate were found to be statistically significant (p<0.05). The difference between the changes of total and native thiol values was found to be statistically significant (p<0.05).
Conclusion: Although CRP is a non-specific parameter in the early diagnosis of acute mesenteric ischemia, lactate maintains its importance as seen in our study. Differences in total thiol and native thiol changes were statistically significant. The fact that this significant difference is observed at the 4th hour values, reveals the importance of these parameters in early diagnosis. Thanks to the economic and fast results of thiol parameters, it is thought that new studies to be added to the literature can lead to the diagnosis of mesenteric ischemia.
Keywords: Mesenteric ischemia, thiol, lactate, early diagnosis

Keywords: Mesenteric ischemia, thiol, lactate, early diagnosis

Mezenter İskeminin Erken Tanısında Thiol, CRP ve Laktat'ın Öneminin Araştırılması: Hayvan Deneyi Modeli

Fırat Canlıkarakaya1, Bülent Cavit Yüksel2, Sadettin Er2, Yasir Keçelioğlu2, Salim Neselioglu3
1Tokat Niksar Devlet Hastanesi, Tokat, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut mezenterik iskemi özellikle yaşlı popülasyonda görülmektedir. Ortalama yaşam ömrünün arttığı günümüz dünyasında giderek artan bir insidansa sahiptir. Erken tanı morbidite ve mortaliteyi azaltan en önemli etken olup, erken tanıyı sağlamada sensitivitesi ve spesifitesi yüksek bir belirteç halen bulunmamaktadır. Biz bu çalışmamızda thiol ile mevcut aktif kullanılan belirteçler olan C reaktif protein ve laktat ile karşılaştırarak mezenterik iskemi erken tanısında daha sensitif ve spesifik bir serum belirteci bulmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 32 adet 10-12 haftalık 250-300 gr ağırlığında Wistar Albino erkek rat kullanıldı. 32 rat bir tanesi kontrol olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Diğer 3 grubun superior mezenter arteri bağlandı. Bir gruptan 2, ikinci gruptan 4, üçüncü gruptan 6 saat sonra kan örneği alınarak ratlar sakrifiye edildi. Sakrifiye edilen deneklerde mezenter iskemi ve düzeyi gözlendi. Alınan örnekler uygun koşullarda ayrıştırılarak biyokimyasal olarak analiz edildi.
Bulgular: CRP iskemi süresi arttıkça yükselmekle beraber bu yükseliş istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0, 05). Laktattaki değişimler ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0, 05). Total ve native thiol değerlerinin değişimleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0, 05).
Sonuç: Akut mezenterik iskeminin erken tanısında CRP non spesifik bir parametre olmakla beraber laktat çalışmamızda da görüldüğü gibi önemini korumaktadır. Total thiol ve native thiol değişim farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu anlamlı farkın kendini 4. saat değerlerinde göstermesi erken tanıda bu parametrelerin önemini gözler önüne sermektedir. Thiol parametrelerinin ucuz ve hızlı sonuçlanması sayesinde literatüre eklenecek yeni çalışmalar ile mezenter iskemi tanısında yol alınabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, thiol, laktat, erken tanı

Fırat Canlıkarakaya, Bülent Cavit Yüksel, Sadettin Er, Yasir Keçelioğlu, Salim Neselioglu. Research of Importance of Thiol, CRP and Lactate in Diagnosing Mesenteric Ischemia At An Early Stage: Animal Model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 949-955

Corresponding Author: Fırat Canlıkarakaya, Türkiye
Manuscript Language: English