p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Predictive value of sphericity index and other multidetector computed tomography findings in perforated acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 590-595 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.45383

Predictive value of sphericity index and other multidetector computed tomography findings in perforated acute appendicitis

Özlem Akıncı
Department of Radiology, Sancaktepe Sehit Prof Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Early radiological prediction and diagnosis of perforated acute appendicitis remain controversial. In the current study, it was aimed to examine the predictive value of multidetector computed tomography (MDCT) findings in perforated acute appendicitis.
METHODS: The patients (n=542) who underwent appendectomy between January 2019 and December 2021 were retrospectively evaluated. The patients were divided into two groups as non-perforated appendicitis and perforated appendicitis. Preoperative abdom-inal MDCT findings, appendix sphericity index (ASI) scores, and laboratory findings were evaluated.
RESULTS: The sample consisted of 427 cases in the non-perforated group and 115 cases in the perforated group, with a mean age of 33.88±12.84 years. The mean time until admission was 2.06±1.43 days. Appendicolith, free fluid, wall defect, abscess, free air, and retroperitoneal space (RPS) involvement were all found to be significantly higher in the perforated group (P<0.001). The mean long axis, short axis, and ASI values were found to be higher in the perforated group (P<0.001; P=0.004; and P<0.001, respectively). C-reac-tive protein (CRP) was found to be significantly higher in the perforated group (P=0.008), but the mean white blood count was found to be similar between the groups (P=0.613). Among MDCT findings, free fluid, wall defect, abscess, high CRP, long axis, and ASI were observed to be predictive values for perforation. According to receiver operating characteristic analysis, ASI had a cut-off value of 1.30, a sensitivity of 80.87%, and a specificity of 93.21%.
CONCLUSION: MDCT findings, namely, appendicolith, free fluid, wall defect, abscess, free air, and RPS involvement are significant findings for perforated appendicitis. With a high sensitivity and specificity, the ASI appears to be a key predictive parameter for perfo-rated acute appendicitis.

Keywords: Appendix sphericity index, multidedector computed tomography; perforated acute appendicitis.

Perfore akut apandisitte sferisite indeksi ve diğer multidedektör bilgisayarlı tomografi bulgularının prediktif değeri

Özlem Akıncı
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Perfore akut apandisitin erken radyolojik tahmini ve teşhisi hala tartışmalıdır. Bu çalışmada, multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) bulgularının perfore akut apandisitte prediktif değerinin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2019 – Aralık 2021 arasında apendektomi ameliyatı yapılan hastalar (n=542) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar non-perfore ve perfore olmak üzere iki gruba ayrıldı. Preoperatif abdominal MDBT bulguları, apendiks sferisite indeksi (ASİ) ve laboratuvar bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Non-perfore grupta 427, perfore grupta 115 olgu vardı ve tüm olguların yaş ortalaması 33.88±12.84 idi. Başvuruya kadar geçen ortalama süre 2.06±1.43 gündü. Perfore olan grupta apendikolit, serbest sıvı, duvar defekti, apse, serbest hava ve retroperitoneal alan (RPA) tutulumu oranı non-perfore gruba göre anlamlı ölçüde daha yüksek bulundu (p<0.001). Perfore grubun ortalama uzun aks, kısa aks, ASİ değerleri non-perfore gruba göre daha yüksek bulundu (sırasıyla; p<0.001; p=0.004; p<0.001). Perfore grupta CRP anlamlı ölçüde yüksek iken (p=0.008) ortalama WBC her iki grupta benzerdi (p=0.613). MDBT bulgularından serbest sıvı, duvar defekti, apse, CRP yüksekliği, uzun aks ve ASİ’nin perfo-rasyon için prediktif değerler olduğu gözlendi. ROC analizi ile ASİ’nin kestirim değeri 1.30, sensitivitesi %80.87, spesifitesi %93.21 idi.
TARTIŞMA: Multidedektör BT bulgularından apendikolit, serbest sıvı, duvar defekti, apse, serbest hava ve RPA tutulumu perfore apandisitte anlamlı bulgulardır. Apendiks sferisite indeksi yüksek sensitivite ve spesifisite ile akut apandisit perforasyonunda önemli bir prediktif parametredir.

Anahtar Kelimeler: Apendiks sferisite indeksi, multidedektör BT; perfore akut apendisi.

Özlem Akıncı. Predictive value of sphericity index and other multidetector computed tomography findings in perforated acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 590-595

Corresponding Author: Özlem Akıncı, Türkiye
Manuscript Language: English