p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Trauma in women of child-bearing age in a high-income developing country [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 239-242 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.45578

Trauma in women of child-bearing age in a high-income developing country

Alaa K Abbas1, Hisham Mirghani2, Hani O Eid3, Fikri M Abu-zidan1
1Department Of Surgery, Faculty Of Medicine And Health Sciences, United Arab Emirates (uae) University
2Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates (UAE) University, Al-Ain District, Abu Dhabi, UAE
3Department of Emergency Medicine, Tawam Hospital, Al-Ain, UAE

BACKGROUND
We aimed to study the distribution and causes of trauma in women of child-bearing age.
METHODS
Data were collected from Al-Ain Hospital (United Arab Emirates-UAE) Trauma Registry. Females aged 16 to 45 years (child–bearing age) who were admitted with trauma between March 2003 and March 2006 were included in the study.
RESULTS
Females represented 9% (n=171) of all trauma patients (n=1809) of the same age group, of which 29% were UAE nationals. The mean age for females was 30.5 years. Road traffic collision (RTC) was the main mechanism of injury (n=78, 46%). Burns were significantly higher in females than males (p=0.001). Cervical fractures were significantly higher in females (p=0.04), while lumbar fractures were significantly higher in males (p=0.03). In females, pelvic fractures were diagnosed in 6.4%, spinal fractures in 7%, and both injuries in 1.2%. Three females died (1.7%), and all were due to RTC.
CONCLUSION
The majority of females involved in trauma were aged 20-34 years. RTC is the main mechanism of injury and fatality. Female trauma is associated with a high incidence of pelvic fractures. A higher rate of cervical injuries was observed in females in contrast to lumbar injuries in males.

Keywords: Women, child-bearing age; trauma.

Yüksek gelirli gelişmekte olan bir ülkede çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda travma

Alaa K Abbas1, Hisham Mirghani2, Hani O Eid3, Fikri M Abu-zidan1
1Birleşik Arap Emirlikleri (bae) Üniversitesi, Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Al-ain, Abu Dhabi, Bae
2Birleşik Arap Emirlikleri (bae) Üniversitesi, Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilimdalı Al-ain, Abu Dhabi, Bae
3Tawam Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Al-ain, Bae.

AMAÇ
Çocuk doğurma çağında bulunan kadınlardaki travma ile ilgili dağılım ve nedenler araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmadaki veriler, Al-Ain Hastanesi (Birleşik Arap Emirlikleri-BAE) Travma Kayıtlarından derlendi. 16 ile 45 arası (çocuk doğurma çağı) bir yaşa sahip olan ve 15 Mart 2003 ile Mart 2006 tarihleri arasındaki periyotta travma nedeniyle hastaneye yatırılan kadınlar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR
Kadınlar (n=171) aynı yaş grubundaki bütün travma hastalarının (n=1809) %9’unu kapsadı ve bunların %29’u BAE ulusundandı. Kadınlar için ortalama yaş 30,5 yıl idi. Karayolu araç kazası (KAK), başlıca yaralanma nedeniydi (n=78, %46). Yanıklar, erkeklere göre kadınlarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,001). Lomber kırıklar anlamlı şekilde erkeklerde daha yüksekti (p=0,03), servikal kırıklar anlamlı şekilde kadınlarda daha yüksekti (p=0,04). Kadınlarda pelvik kırıklar %6,4, spinal kırıkları %7 ve her iki yaralanmanın var olduğu %1,2 oranında ki hastaya tanı konuldu, 3 kadın öldü (%1,7); ölümlerin tümü KAK nedeniyle idi.
SONUÇ
Travmaya uğrayan kadınların çoğunluğu 20 ile 34 yaş arasındaydı. KAK, yaralanma ve ölümle ile ilgili başlıca nedendi. Kadınlarda travma, yüksek bir pelvik kırık insidansı ile birliktedir. Erkeklerdeki lomber yaralanmaların tersine, kadınlarda daha yüksek servikal yaralanma oranı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kadın, çocuk doğurma çağı; travma.

Alaa K Abbas, Hisham Mirghani, Hani O Eid, Fikri M Abu-zidan. Trauma in women of child-bearing age in a high-income developing country. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 239-242

Corresponding Author: Hisham Mirghani, United Arab Emirates
Manuscript Language: English