p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Measuring the shape and dimensions of normal the bony structures in the craniovertebral junction from computed tomography images of the pediatric age group [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 997-1007 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.45610

Measuring the shape and dimensions of normal the bony structures in the craniovertebral junction from computed tomography images of the pediatric age group

Mustafa Kaya1, Davut Ceylan2, Tibet Kaçıra2, Emrah Keskin2, Yıldıray Çelenk3, Ezel Yaltırık Bilgin4, Özlem Kıtıki Kaçıra5
1Department of Neurosurgery, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya-Türkiye
2Department of Neurosurgery, Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Türkiye
3Department of Emergency, Ereğli State Hospital, Zonguldak-Türkiye
4Department of Radiology, Ereğli State Hospital, Zonguldak-Türkiye
5Department of Radiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study is to contribute to the literature by determining the morphometric reference values of the bony structures in the craniovertebral junction (CVJ) from computer tomography (CT) images of the pediatric age group.
METHODS: In this study, CT’s of 151 simple trauma patients aged between 3 and 15 years between 2016 and 2020 were evaluated. All CT examinations were performed using a 32-slice CT and included images of the skull base and C1-C2 junction. A total of 10 measurements were obtained from these images, including Wachenheim clivus canal angle (WCA), Welcher basal angle (WBA), Cran-iocervical tilt angle (CCT), power ratio (PR), Atlantodens interval, McRae Line (MRL), McRae - Dens distance, basion-dens interval (BDI), basion-axis interval (BAI), and atlantooccipital measurement (AOM).
RESULTS: In comparison between gender groups, MRL (p=0.011) and AOM (p<0.001) measurements were found to be significantly higher in males. McRae-Dens distance, BDI, and AOM were significantly higher in patients aged 3–9 years (respectively, p=0005, p=0.003, p<0.001), and BAI (p=0.001) was significantly higher in patients aged 10–15 years. The McRae - Dens distance (p=0.119) was similar between patients with and without terminal ossicle in odontoid apex. But BDI of patients without terminal ossicle was significantly higher (p=0.048). All parameters, except the WCA, WBA, CCT, and PR, were statistically significantly correlated with the patient age (respectively, p=0.21, p=0.13, p=0.70, p=0.99).
CONCLUSION: In this study, the morphometric reference values of the bone structures at the CVJ were determined from the CT images of the pediatric age group.

Keywords: Bony structures, computer tomography images, craniovertebral junction; pediatric age.

Pediatrik yaş grubunun bilgisayarlı tomografi görüntülerinden kraniyovertebral bileşkedeki normal kemik yapıların şekil ve boyutlarının ölçülmesi

Mustafa Kaya1, Davut Ceylan2, Tibet Kaçıra2, Emrah Keskin2, Yıldıray Çelenk3, Ezel Yaltırık Bilgin4, Özlem Kıtıki Kaçıra5
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Sakarya
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak
3Ereğli Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Zonguldak
4Ereğli Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Zonguldak
5Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Sakarya

AMAÇ: Bu çalışma, pediatrik yaş grubunun bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinden kraniyovertebral bileşkedeki kemikli yapıların morfometrik referans değerlerini belirleyerek literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, 2016–2020 yılları arasında yaşları 3–15 arasında değişen, 151 basit travmalı çocuk hastanın servikal BT’leri değerlendirildi. Tüm BT incelemelerinde 32-kesitli bir BT kullanılarak, kafa tabanı ve C1-C2 bileşkesinin görüntüleri değerlendirildi. Bu görüntülerden Wachenheim clivus kanal açısı (WKA), Welcher bazal açısı (WBA), kraniyoservikal tilt açısı (KST), Power oranı (PO), Atlantodens intervali (ADI), McRae Line (MRL), McRae - Dens mesafesi, Bazion-Dens aralığı (BDA), Bazion-aksis aralığı (BAA), Atlantooksipital mesafe (AOM) olmak üzere toplam 10 ölçüm elde edildi.
BULGULAR: Cinsiyet grupları karşılaştırıldığında MRL (p=0.011) ve AOM (p<0.001) ölçümleri erkeklerde anlamlı olarak yüksek bulundu. McRae-Dens mesafesi, BDA ve AOM 3–9 yaş arası hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0005, p=0.003, p<0.001) ve BAA (p=0.001) anlamlı olarak 10–15 yaşındaki hastalarda daha yüksekti. McRae - Dens mesafesi (p=0.119) odontoid apeksinde terminal kemikçik olan ve olmayan hastalar arasında benzerdi. Ancak terminal kemiği olmayan hastalarda BDA anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.048). WKA, WBA, KST ve PO dışın-daki tüm parametreler, hasta yaşı ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkiliydi (sırasıyla, p=0.21, p=0.13, p=0.70, p=0.99).
TARTIŞMA: Bu çalışmada, pediatrik yaş grubunun BT görüntülerinden kraniyovertebral bileşkedeki kemik yapılarının morfometrik referans değer-leri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, kraniovertebral bileşke, kemik yapılar; pediatrik yaş.

Mustafa Kaya, Davut Ceylan, Tibet Kaçıra, Emrah Keskin, Yıldıray Çelenk, Ezel Yaltırık Bilgin, Özlem Kıtıki Kaçıra. Measuring the shape and dimensions of normal the bony structures in the craniovertebral junction from computed tomography images of the pediatric age group. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 997-1007

Corresponding Author: Emrah Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English