p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 526-530 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45642

Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients

İbrahim Çaltekin1, Şıho Hidayet2
1Department of Emergency Medicine, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine,Yozgat-Turkey
2Department of Cardiology, Malatya İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: After blunt chest trauma, life-threatening arrhythmias may occur in the early post-injury period, as well as a few days after the injury. This study aimed to evaluate the risk of arrhythmias in blunt chest trauma patients using Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio.
METHODS: In this study, patients who applied to the emergency department due to blunt chest trauma were examined prospectively. The 12-lead ECG was performed to both blunt chest trauma and control group. ECG measurements of QT and Tp-e intervals were performed from both groups.
RESULTS: A total of 81 participants; 41 blunt chest trauma patients and 40 healthy volunteers were included in this study. Tpe, Tpe/QT, Tpe/QTc values were statistically significant in the trauma group compared to the control group (p<0.001). Although Tpe/QTc, max QT and min QT were statistically significant (p<0.05) in patients with a rib fracture, no difference was detected concerning Tpe, Tpe/QT compared to no-rib fracture group (p>0.05).
CONCLUSION: Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in ECG predict the arrhythmias that may occur in blunt cardiac trauma, especially in blunt chest trauma patients.

Keywords: Arrhythmia, blunt chest trauma; emergency department.

Künt göğüs travması hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranının değerlendirilmesi

İbrahim Çaltekin1, Şıho Hidayet2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Yozgat
2Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Künt göğüs travmasından sonra, yaralanma sonrası erken dönemde ve yaralanmadan birkaç gün sonra hayati tehlike oluşturan aritmiler ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, künt göğüs travma hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı kullanılarak aritmi riskini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada künt göğüs travması nedeniyle acil servise başvuran hastalar ileriye yönelik olarak incelendi. Künt göğüs travması ve kontrol gruplarına 12 derivasyonlu EKG uygulandı. Her iki gruptan da QT ve Tp-e aralıklarının EKG ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Kırk bir künt göğüs travmalı hasta ve 40 sağlıklı gönüllü olmak üzere, toplamda 81 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Tpe, Tpe/QT, Tpe/QTc değerleri travma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Her ne kadar Tpe/QTc, maksimum QT ve min QT, kaburga kırığı olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olsada (p<0.05) kaburga kırığı olmayan gruba göre Tpe, Tpe/QT açısından fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: EKG’de Tpe aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı, künt kardiyak travmada, özellikle künt göğüs travma hastalarında oluşabilecek aritmileri öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, aritmi; künt göğüs travması.

İbrahim Çaltekin, Şıho Hidayet. Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 526-530

Corresponding Author: İbrahim Çaltekin, Türkiye
Manuscript Language: English