p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Supp : Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of complications after laparoscopic and open appendectomy by the American College of Surgeon National Surgical Quality Improvement Program Surgical Risk Calculator [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45808 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45808

Evaluation of complications after laparoscopic and open appendectomy by the American College of Surgeon National Surgical Quality Improvement Program Surgical Risk Calculator

Mehmet Sah Benk1, Engin Olcucuoglu2, Ismail Oskay Kaya2
1Department Of General Surgery, Polatli Duatepe Public Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of General Surgery, University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Background: To evaluate the predictive level of the ACS-NSQIP(American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program) risk calculator for post-appendectomy complications. Methods: 292 patients who were hospitalized for general appendectomy were included in the study. The age range of the patients was 18–76 years (mean: 35.3 ± 13.6 years). The mean body mass index was 25.8 ± 4.6. Twenty data points were entered into the ACS-NSQIP surgical risk calculator (SRC), which yielded the 17 most common complications and the average LOHS. Complications encountered in 30-day follow-up were categorized according to the complications predicted by SRC. The actual and observed complication rates and LOHS were compared. Results: Postoperative complications developed in 13.4% of the patients, surgical site infection in 11.3%, serious complications in 3.1%, and readmission in 2.1%. Serious complications included pneumonia, sepsis, cardiac complications, and renal failure. The mean LOHS was 1.91 ± 1.64 days (range: 1–14 days). No thromboembolism or mortality was observed. When the comparison of complications using SRC was made with the ROC curve, the predictive value of SRC was 84.2% for any complication, 86.7% for serious complication, 47.6% for surgical site infection, 95.9% for renal failure, 99.0% for re-surgery, and 88.3% for sepsis. Conclusion: Although it is rare to see complications after simple appendectomy, it is known that complication rates increase significantly in the elderly, the obese, and those with comorbidities. Tools such as SRC will be beneficial for patients with these risk factors.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy, ACS NSQIP, postoperative complications

Açık ve Laparoskopik apendektomi sonrası komplikasyonların “American College of Surgeon National Surgical Quality Improvment Program” risk hesaplayıcıya göre değerlendirilmesi

Mehmet Sah Benk1, Engin Olcucuoglu2, Ismail Oskay Kaya2
1Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: ACS-NSQIP(American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program)’nin akut apandisitte komplikasyonları öngörü derecesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Akut apandisit nedeniyle yatışı yapılan ve apendektomi planlanan 292 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş aralığı 18-76 (ortalama yaş 35,3±13,6)olarak bulundu. Vücut kitle indeksi ortalama 25,8± 4,6 şeklinde hesaplandı. Hastalarla ilgili 20 veri ACS-NSQIP Cerrahi Risk Hesaplayıcı(CRH)’ya girildikten sonra en sık görülen 17 komplikasyon oranı ve ortalama hastanede yatış süresi verilmektedir. 30 günlük takiplerde gözlenen komplikasyonlar CRH’nin öngördüğü komplikasyonlara göre kategorize edildi. Gözlenen komplikasyon oranları ve hastanede yatış süreleri ile CRH’nin öngördüğü komplikasyon oranları ve hstanede yatış süreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastalarımızda herhangi bir komplikasyon gelişenler %13,4, cerrahi alan enfeksiyonu %11,3, ciddi komplikasyon gelişenler %3,1, hastaneye tekrar başvuru %2,1 şeklinde gözlendi. Ciddi komplikasyonların içerisine, pnömoni, sepsis, kardiyak komplikasyonlar ve böbrek yetmezliği dahil edildi. Hastanede yatış süresi ortalama 1,91± 1,64 şeklinde, yatış süresi aralığı ise 1-14 arasında görüldü. Venöz tromboemboli gözlenen hastamız olmadı. Hiçbir hastamızda mortalite gözlenmedi. CRH ile gerçekleşen komplikasyon karşılatırılması ROC eğrisi ile yapıldığında CRH’nin öngörü düzeyi; herhangi bir komplikasyonda doğruluk oranı %84.2, ciddi komplikasyonda %86.7, cerrahi alan enfeksiyonunda %47.6, böbrek yetmezliğinde %95.9, tekrar ameliyatta %99.0 ve sepsiste %88.3 şeklinde olduğu görüldü.
Sonuç: Her ne kadar basit apendektomi sonrası komplikasyon görülmesi nadir bir durum olsa da özellikle yaşlı, obez, ek hastalıkları fazla olan hastalarda komplikasyon oranlarının belirgin artığı bilinmektedir. Öncelikle özellikli hasta ve hasta yakınlarına ameliyatın risklerini gösteren CRH gibi araçların yararı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendektomi, ACS NSQIP, komplikasyonCorresponding Author: Mehmet Sah Benk, Türkiye
Manuscript Language: English