p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 6 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Clinical management and reconstruction of isolated orbital floor fractures: The role of computed tomography during preoperative evaluation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 545-553 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.47135

Clinical management and reconstruction of isolated orbital floor fractures: The role of computed tomography during preoperative evaluation

Nesrin Tan Baser1, Refika Bulutoglu2, Nihal Uzun Celebi1, Gurcan Aslan1
1Ministry Of Health Ankara Traning And Research Hospital, 2. Plastic Recostructive And Aesthetic Surgery Department, Ankara Turkey
2Burdur State Hospital, Burdur, Turkey

BACKGROUND
A common consent regarding repair indications, timing of repair and choice of reconstruction materials for isolated orbital base fractures does not yet exist.
METHODS
We retrospectively reviewed our patients (41 male, 13 female) who were operated due to a diagnosis of isolated orbital floor fracture between 2002 and 2010.
RESULTS
Fifty-four patients diagnosed with isolated orbital base fracture were found; 49 of 54 patients required surgery. The indications for surgery were restricted ocular motility and marked enophthalmos in 20.4% of the patients, whereas in 79.6%, surgical intervention was decided largely based on the coronal computed tomography images. 36.7% of the cases were operated earliest, in the first 16 hours, and 10.2% were operated the latest, in 72-96 hours. Ultra-thin porous polyethylene was used in the orbital base repair. Twelve patients contacted for this study were evaluated. Enophthalmia and exophthalmia were in normal limits in patients, and none of the patients displayed ectropion or scleral show findings or reported any complaints related to scar formation.
CONCLUSION
When not treated in a timely manner and with appropriate materials, orbital base fractures might result in enophthalmia and diplopia. We believe that a good prognosis of orbital base fractures relies on the right decision for surgical indication, early surgical intervention, and repair with appropriate material.

Keywords: Computed tomography, orbital fractures; orbital implants; X-ray.

İzole orbita tabanı kırıklarına klinik yaklaşım ve ameliyat öncesi değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin rolü

Nesrin Tan Baser1, Refika Bulutoglu2, Nihal Uzun Celebi1, Gurcan Aslan1
1S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Burdur Devlet Hastanesi, Burdur

AMAÇ
İzole orbita taban kırıklarının cerrahi endikasyonu, zamanlaması, kullanılacak rekonstrüksiyon materyali hakkında halen görüş birliği yoktur.
GEREÇ VE YÖNTEM
2002-2010 yılları arasında izole orbita taban kırığı tanısı alarak ameliyat edilen hastalar (41 erkek, 13 kadın) geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR
İzole orbita taban kırığı tanısı alan 54 hastadan, ameliyat edilen 49 hastanın cerrahi endikasyonuna bakıldığında, %20,4’ünde göz hareketlerinde kısıtlılık ve belirgin enoftalmi, %79,6’sında koronal planda çekilen bilgisayarlı tomografi görüntülerinin etkili olduğu görüldü. Hastaların %36,7’si ilk 16 saat içinde %10,2’si en geç 72-96 saat içinde ameliyat edildi. Orbita taban onarımı için ultra ince poröz polyetilen kullanıldı. Bu çalışma nedeniyle kendilerine ulaşılan 12 hastanın enoftalmi-egzoftalmi açısından normal sınırlarda olduğu, hiçbir hastada ektropiyon ya da skleral show bulgusu olmadığı, hastaların skara bağlı herhangi bir şikayetlerinin olmadığı görüldü.
SONUÇ
Tedavi edilmediğinde enoftalmi ve çift görme ile sonuçlanabilecek olan orbita taban kırığında, iyi prognoz doğru cerrahi endikasyon, erken cerrahi girişim ve uygun materyal ile onarıma bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, orbita kırıkları; orbita implantları; X-ışınları.

Nesrin Tan Baser, Refika Bulutoglu, Nihal Uzun Celebi, Gurcan Aslan. Clinical management and reconstruction of isolated orbital floor fractures: The role of computed tomography during preoperative evaluation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 545-553

Corresponding Author: Nesrin Tan Baser, Türkiye
Manuscript Language: English