p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The repair of complex penile defect with composite anterolateral thigh and vascularized fascia lata flap [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 223-227 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.47629

The repair of complex penile defect with composite anterolateral thigh and vascularized fascia lata flap

Şükrü Yazar1, Muzaffer Eroglu2, Ali Gokkaya3, Atilla Semercıoz2
1Acibadem University, Medical Faculty, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Istanbul, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Department Of Urology, Bolu, Turkey
3Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Bolu, Turkey

One-stage reconstruction of complex penile defects with functional and cosmetic results is a challenging procedure. The selection of proper technique and materials for reconstruction depends on the type of the deficient tissue components, the size of the wound surface, and the donor site. This article presented a case of a partial penile and urethral defect due to an infection in the previous surgical site. The patient was treated with a perforator based pedicled composite anterolateral thigh flap combined with vascularized fascia lata. The urethral defect was reconstructed with the vascularized fascia lata. The remaining part of the flap was used for the resurfacing of the right cavernous body and penile skin defect. There was no fistula and the urinary caliber was accepted as good. The pedicled composite anterolateral thigh flap contains various tissue components suitable for a functional and cosmetic reconstruction of complex penile defects using the one-stage technique.

Keywords: Complex penile defect, perforator based pedicled anterolateral thigh flap, vascularized fascia lata.

Kompleks penis defektinin kompozit anterolateral uyluk ve vaskülarize fasta lata flebi ile onarımı

Şükrü Yazar1, Muzaffer Eroglu2, Ali Gokkaya3, Atilla Semercıoz2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu

Kompleks penis defektlerinin estetik ve fonksiyonel sonuçlarla tek aşamalı onarımı oldukça zorlayıcı cerrahi prosedürlerdir. Rekonstrüksiyon için uygun teknik ve materyal seçimi, eksik dokuların tipi, yara yüzeyinin genişliği ve donör saha göz önünde bulundurularak yapılır. Bu yazıda, geçirilmiş cerrahi bölgesinde gelişen enfeksiyona bağlı olarak parsiyel penis ve üretral defekt oluşan bir olgu sunuldu. Hasta perforator bazlı pediküllü kompozit anterolateral uyluk flebi ve vaskülarize fasya lata ile tedavi edildi. Üretral defekt vaskülarize fasya lata ile rekonstrükte edildi. Flebin geri kalan kısmı sağ kavernöz cisim ve penisteki deri defektinin kapatılmasında kullanıldı. Rekonstrüksiyon sonrasında fistül gelişmedi ve üretra çapı iyi olarak nitelendirildi. Pediküllü kompozit anterolateral uyluk flebi, kompleks penis defektlerinin fonksiyonel ve estetik tek aşamalı rekonstrüksiyonuna uygun farklı doku komponentleri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kompleks penis defekti, perforator bazlı pediküllü, anterolateral uyluk flebi, vaskülarize fasya lata.

Şükrü Yazar, Muzaffer Eroglu, Ali Gokkaya, Atilla Semercıoz. The repair of complex penile defect with composite anterolateral thigh and vascularized fascia lata flap. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 223-227

Corresponding Author: Şükrü Yazar, Türkiye
Manuscript Language: English