p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Selective laparoscopic adhesiolysis in the management of acute and chronic recurrent adhesive bowel obstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 28-33

Selective laparoscopic adhesiolysis in the management of acute and chronic recurrent adhesive bowel obstruction

Kaya Sarıbeyoğlu1, Salih Pekmezci1, Uğur Korman2, Ece Kol1, Bilgi Baca1, Semra Günay3
1Department Of General Surgery, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul
2Department Of Radiology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul
34th Department Of General Surgery, Okmeydanı Research And Training Hospital, Istanbul

BACKGROUND: Laparoscopic adhesiolysis became popular in the last decade for the management of postoperative adhesive small bowel obstruction. This paper investigates the feasibility, effectiveness and safety of laparoscopy in this field; the details of a selective adhesolysis were discussed as well. METHODS: The patients who underwent laparoscopic management of acute or chronic recurrent adhesive bowel obstruction were included into the study. The patients were managed according to a specific algorithm. If the conservative management has failed, selective laparoscopic adhesiolysis to the transition zone of distended /collapsed bowel was performed. Patients, who were suffering from chronic recurrent obstruction attacks and those who tolerated oral intake, underwent preoperative enteroclysis studies and selective adhesiolysis was performed according to imaging findings. Computerized tomography was performed in all cases to exclude other diagnoses. RESULTS: Thirty-one patients (22 female, 9 male) underwent laparoscopic adhesiolysis from January 1998 to June 2007. The mean age was 48 (range: 20-80). Enteroclysis - guided laparoscopic adhesiolysis was performed in nineteen patients. Twelve patients underwent laparoscopic adhesiolysis for acute obstruction. Enteroclysis was able to demonstrate the pathological adhesion or band in all of the patents who underwent this imaging technique. Conversion and complication rates were 9.6%. The entire patients tolerated well oral intake postoperatively except one who had underwent enteroclysis-guided adhesiolysis; the patient presented with transient subileus on postoperative day 34 and responded well to conservative management. Mean hospital stay was 4.1 days (range: 2-7). The patients are free of symptoms on their follow-up.
CONCLUSION: Laparoscopy is feasible, safe and effective in postoperative adhesive disease. Laparoscopic adhesiolysis should be performed as selective as possible in acute and chronic cases. Enteroclysis is a helpful imaging modality for performing selective laparoscopic adhesiolysis in chronic obstruction.

Keywords: Adhesiolysis, adhesion; enteroclysis; laparoscopy.

Akut ve kronik tekrarlayan, ameliyat sonrası yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanıklıkların tedavisinde selektif laparoskopik adezyolizis

Kaya Sarıbeyoğlu1, Salih Pekmezci1, Uğur Korman2, Ece Kol1, Bilgi Baca1, Semra Günay3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Birimi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiganostik Anabilim Dalı, İstanbul
3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Laparoskopik adezyolizis adezyonlara bağlı ameliyat sonrası ince bağırsak tıkanıklıklarının tedavisinde son dekadda popülarite kazanmıştır. Bu çalışmada, laparoskopinin bu alanda uygulanabilirliği, etkinliği ve güvenliğini araştırıldı ve selektif adezyolizisin ayrıntıları tartışıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya yapışıklıklara bağlı, akut veya kronik tekrarlayan ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle laparoskopik tedavi görmüş hastalar dahil edildi. Hastalar belirli bir algoritmaya göre tedavi gördü. Konservatif tedavinin yetersiz kaldığı hastalar ameliyata alınarak sönük/şişkin bağırsak geçişinin olduğu bölgeye selektif laparoskopik adezyolizis uygulandı. Kronik tekrarlayan ataklar geçiren ve konservatif tedaviye yanıt vermiş hastalarda ameliyat öncesi enteroklizis uygulandı ve adezyolizis bu bulgular kılavuzluğunda yapıldı. Diğer tanıları dışlamak amacıyla tüm olgularda bilgisayarlı tomografi incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Ocak 1998 - Haziran 2007 tarihleri arasında 31 hastaya (22 kadın, 9 erkek) laparoskopik adezyolizis yapıldı. Ortalama yaş 48 (aralık 20-80) idi. Enteroklizis kılavuzluğunda laparoskopik adezyolizis 19 hastada uygulandı. On iki hastaya akut tıkanıklık nedeniyle laparoskopik adezyolizis uygulandı. Enteroklizis, bu görüntüleme yönteminin uygulandığı hastaların tümünde patolojik yapışıklık veya bandı göstermeyi başardı. Komplikasyon ve açığa geçiş oranı %9,6 olarak gerçekleşti. Hastaların tümünde ameliyat sonrası dönemde oral alım tolere edildi. Enteroklizis kılavuzluğunda laparoskopik adezyolizis uygulanmış bir hastada ameliyat sonrası 34. günde konservatif tedaviye yanıt veren geçici subileus atağı oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 4,1 gün (aralık: 2-7) olarak gerçekleşti. Hastalar takiplerinde semptomsuz seyretmektedir. SONUÇ: Ameliyat sonrası yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanıklarında laparoskopi uygulanabilir, güvenli ve etkin bir yöntemdir. Laparoskopi akut veya kronik olgularda olabildiğince selektif uygulanmalıdır. Enteroklizis, kronik tıkanıklıklarda selektif laparoskopi uygulanmasına olanak veren yararlı bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, adezyolizis; enteroklizis; laparoskopi.

Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci, Uğur Korman, Ece Kol, Bilgi Baca, Semra Günay. Selective laparoscopic adhesiolysis in the management of acute and chronic recurrent adhesive bowel obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 28-33

Corresponding Author: Kaya Sarıbeyoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English