p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Management of traumatic arteriovenous fistulas: A tertiary academic center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 234-238 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.49060

Management of traumatic arteriovenous fistulas: A tertiary academic center experience

Mazlum Şahin1, Cihan Yücel1, Eyüp Murat Kanber2, Fatma Tuba İlal Mert1, Burcu Bıçakhan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: To present the surgical experience at a tertiary academic center of treating patients with traumatic arteriovenous fistulas (AVFs) who in whom endovascular treatment was contraindicated or in whom unsuccessful endovascular treatment had been performed.
METHODS: A total of 27 patients with traumatic AVFs who underwent surgery between September 2014 and May 2016 were included. The site of injury, timing of surgery, and the surgical methods utilized were analyzed retrospectively.
RESULTS: Arteriovenous fistulas were located in the lower extremity in 26 patients (96.29%) and in the upper extremity in one patient (3.7%). Etiological factors included gunshot injuries in 23 patients (85.18%) and penetrating injury in four patients (14.81%). AVFs in the lower extremity were between the popliteal artery and vein in 21 patients and between the femoral artery and vein in five patients. The one patient with upper-extremity AVF had a communication between the brachial artery and cephalic vein. Primary repair of the artery and vein after ligation, arterial graft interposition plus primary vein repair, and arterial and venous graft interposition were performed for surgical repair in two, five, and 20 patients, respectively. The saphenous vein was used for grafting in all cases needing grafts.
CONCLUSION: In patients enduring penetrating trauma in the close vicinity of major vascular structures, a detailed history-taking and physical examination should be performed along with auscultation. The endovascular approach may represent the initial choice of management because of its lower rate of complications, noninvasive nature, decreased in-hospital costs, and decreased loss of work productivity. However, surgery is still unavoidable option in a significant proportion of patients who are either hemodynamically unstable, contraindicated for endovascular treatment, or in whom endovascular treatment was unsuccessful.

Keywords: Arteriovenous fistulas (AVFs), endovascular treatment; surgical treatment; traumatic.

Travma sonrası gelişen arteriyovenöz fistüllerin tedavisi: Üçüncü basamak akademik merkez deneyimi

Mazlum Şahin1, Cihan Yücel1, Eyüp Murat Kanber2, Fatma Tuba İlal Mert1, Burcu Bıçakhan1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, kardiyoloji ünitemizde gerçekleştirilen endovasküler tedavide başarısız olan, travmatik arteriovenöz fistüllü (AVF) hastalarda cerrahi deneyimimizi sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Eylül 2014–Mayıs 2016 tarihleri arasında travmatik AVF’si olan toplam 27 hasta ameliyat edildi. Yaralanma yeri, cerrahi zamanlaması ve kullanılan cerrahi yöntemler geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Arteriyovenöz fistüller alt ekstremitede 26 hastada (%96.29), üst ekstremitede tek bir olguda (%3.7) bulundu. Etiyolojik faktörler 23 hastada (%85.18) ateşli silah yaralanması ve dört hastada (%14.81) penetran yaralanma idi. Alt ekstremitedeki AVF’ler, 21 hastada popliteal arter ve ven arasında, beş hastada femoral arter ile ven arasında idi. Üst ekstremite AVF’li tek olguda brakiyal arter ve sefalik ven arasında iletişim vardı. Cerrahi onarım için ligasyondan sonra arter ve venin primer onarımı, arteriyel greft interpozisyon artı primer ven tamiri ve arteryal ve venöz greft interpozisyonu iki, beş ve 20 hastada gerçekleştirildi. Tüm olgularda safen ven greft olarak kullanıldı.
TARTIŞMA: Majör vasküler yapıların yakınında penetran travmalara maruz kalan hastalarda oskültasyon ile birlikte ayrıntılı öykü alma ve fizik muayene yapılmalıdır. Arteriyovenöz fistüller cerrahi olarak veya endovasküler girişimle (kaplı stent greft veya embolizasyon) tedavi edilebilir. Son yaklaşım, daha düşük komplikasyon oranları, prosedürün invaziv olmayan doğası ve hastane içi maliyetlerin azalması ve iş verimliliğinde azalma temel alınarak ilk tercih yönetimini temsil edebilir. Bununla birlikte hemodinamik olarak kararsız, endovasküler tedavi için uygulanabilir olmayan veya endovasküler tedavinin başarısız olduğu hastaların önemli bir bölümünde ameliyat kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Arteryovenöz fistüller, cerrahi tedavi; endovasküler tedavi; travmatik.

Mazlum Şahin, Cihan Yücel, Eyüp Murat Kanber, Fatma Tuba İlal Mert, Burcu Bıçakhan. Management of traumatic arteriovenous fistulas: A tertiary academic center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 234-238

Corresponding Author: Mazlum Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English