p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Role of alkaline phosphatase intestine-isomerase in acute mesenteric ischemia diagnosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 115-120 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.49475

Role of alkaline phosphatase intestine-isomerase in acute mesenteric ischemia diagnosis

Emin Lapsekili1, Öner Menteş1, Müjdat Balkan1, Armağan Günal2, Halil Yaman3, Orhan Kozak1, Yusuf Peker1
1Department of General Surgery, GMMA, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, GMMA,Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, GMMA, Ankara,Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to investigate the diagnostic value of alkaline phosphatase (ALP) intestineisomerase, plasma lactate dehydrogenase (LDH), and D-dimer levels in acute mesenteric ischemia.
METHODS: Thirty Wistar rats were divided into 5 groups of 6 rats each. In Group 1, blood samples were obtained to determine normal parameter levels. In the sham group, Group 2, blood samples were obtained following laparotomy. In Group 3, blood samples were obtained 2 hours after ligation. In Groups 4 and 5, blood samples were obtained at 4 and 6 hours after ligation, respectively. Ischemic damage was assessed using a pathological scoring system. Blood samples were analyzed for hourly changes in parameters.
RESULTS: No statistically significant difference in D-dimer levels was found between ischemia groups (p=0.337). A statistically significant difference in LDH levels was found between the control group, Group 1, and Group 4 (p=0.018). ALP intestine-isomerase enzyme levels were not statistically significant in other groups (p=0.077).
CONCLUSION: Findings indicate that plasma LDH levels higher than 1900 IU/L may be a useful marker in the early diagnosis of acute mesenteric obstruction. However, ALP intestine-isomerase enzyme and D-dimer plasma levels were not found to contribute to the diagnosis.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, ALP intestine-isomerase, D-dimer, LDH.

Alkalen fosfataz bağırsak izomeraz enziminin akut mezenterik iskemi tanısındaki rolü

Emin Lapsekili1, Öner Menteş1, Müjdat Balkan1, Armağan Günal2, Halil Yaman3, Orhan Kozak1, Yusuf Peker1
1GATA Genel Cerrahi AD., Ankara
2GATA Patoloji AD., Ankara
3GATA Biyokimya AD., Ankara

AMAÇ: Çalışmamızdaki amacımız, akut mezenterik iskeminin erken tanısında alkalen fosfataz (ALP) bağırsak izomeraz enzim düzeyleri ile birlikte LDH ve D-dimer düzeylerinin değerini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz adet wistar cinsi sıçan her grupta altı sıçan olmak üzere beş gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu: Normal sıçandaki ALP-bağırsak izomeraz, LDH ve D-dimer düzeylerini belirlemek için girişim yapılmadan sadece kan alınan grup. İkinci grup sham: Sadece laparotomi yapılarak kan örneği alınan grup. Üçüncü grup: Superior mezenterik arter ligasyonu sonrasındaki ikinci saatte kan örneği alınan grup. Dördüncü ve beşinci grup; sırasıyla ligasyon sonrası dördüncü ve altıncı saatlerde kan örneği alınan grup. Bağırsaktaki iskemik hasar patolojik olarak sınıflandırıldı. Tüm kan örnekleri parametrelerdeki saatlik değişimlerini saptamak amacıyla biyokimyasal olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İskemi grupları arasında D-dimer sonuçları belirgin olarak anlamlı bulunmadı (p=0.337). LDH seviyeleri birinci ve dördüncü deney grubu arasında anlamlı bulundu (p=0.018). ALP-bağırsak izomeraz enzim düzeyleri tüm diğer gruplar arasında anlamlı değildi (p=0.077).
TARTIŞMA: Bulgularımız ALP-bağırsak izomeraz enzimi ve D-dimer düzeylerinin, akut mezenterik iskeminin erken döneminde, tanısal olarak değerli olmamasına rağmen 1900 IU/L üzerindeki LDH düzeylerinin kullanışlı bir tanısal belirteç olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenterik iskemi, ALP-bağırsak izomeraz, D-dimer, LDH.

Emin Lapsekili, Öner Menteş, Müjdat Balkan, Armağan Günal, Halil Yaman, Orhan Kozak, Yusuf Peker. Role of alkaline phosphatase intestine-isomerase in acute mesenteric ischemia diagnosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 115-120

Corresponding Author: Emin Lapsekili, Türkiye
Manuscript Language: English