p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The assessment of risk factors associated with difficult intubation as endocrine, musculoskeletal diseases and intraoral cavity mass: A nested case control study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1270-1276 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.49551

The assessment of risk factors associated with difficult intubation as endocrine, musculoskeletal diseases and intraoral cavity mass: A nested case control study

Aslinur Sagün, Levent Ozdemir, Sema Bulut Melikogullari
Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Türkiye

BACKGROUND: The predictive factors of difficult airway have been studied to reduce especially the incidence of unanticipating difficult intubation, provide patient safety, and avoid wasting resources. In this study, it was aimed to investigate whether endocrine, musculoskeletal diseases, presence of intraoral mass, and demographic factors have predictive values in the evaluation of difficult air-way as well as frequently used airway assessment tests.
METHODS: This study was designed a nested-case control study. After eligibility criterions, totally 1012 patient data were collected, 92 of them were difficult intubation, 920 of them were non-difficult intubation patients (1: 10 ratio). Demographic characteristics of the patients (age, gender), body mass index (BMI), Mallampati, Cormack-Lehane Score (CLS), sternomental distance (SMD), inter incisor gap (IIG), type of surgery, endocrine, musculoskeletal and cardio-pulmonary diseases, and the presence of intraoral mass were compared between groups.
RESULTS: Age >52 years, male gender, ASA 3–4, higher BMI, CLS 3–4, Mallampati 3–4, IIG <4 cm, and SMD <10 cm were found statistically significant in terms of difficult intubation. Besides, a statistically significant relationship was found when the groups were compared in the presence of intraoral mass (17.57 times higher, p<0.05), endocrine diseases (3.51 times more common, p<0.05) and musculoskeletal system diseases (4.5 times higher, p<0.05).
CONCLUSION: In this study, it was demonstrated that endocrine disorders such as diabetes mellitus and thyroid disorders, musculoskeletal system diseases, and the presence of intraoral cavity mass should be used as predictors for difficult intubation with commonly used airway assessment tests.

Keywords: Diabetes mellitus, difficult intubation; intraoral cavity mass; risk factors; thyroid disorders.

Zor entübasyonla ilişkili endokrin, kas-iskelet hastalıkları ve intraoral kavitede kitle gibi risk faktörlerinin değerlendirilmesi: Kohort içinde olgu kontrol çalışması

Aslinur Sagün, Levent Ozdemir, Sema Bulut Melikogullari
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Zor havayolu saptanmasında kullanılan prediktif faktörler ile ilgili çalışmalar, özellikle beklenmeyen zor entübasyon insidansını azaltmak, hasta güvenliğini sağlamak ve kaynak israfını önlemek için yapılmaktadır. Bu çalışmada, sıklıkla kullanılan hava yolu değerlendirme testlerinin yanında, endokrin, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve intraoral kavitede kitle varlığının zor havayolu değerlendirmesinde prediktif değerlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma iç içe vaka kontrol (nested case-control) çalışması olarak tasarlanmıştır. Dahil edilme kriterlerine uyan, 92’si zor entübasyon, 920’si zor olmayan entübasyon hastası (1: 10 oranı) olmak üzere toplam 1012 hasta verisi toplandı. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksleri (VKİ), Mallampati, Cormack-Lehane Skoru (CLS), sternomental mesafe (SMM), kesici dişler arası boşluk (KDB), cerrahinin tipi, endokrin, kas-iskelet sistemi ve kardiyo-pulmoner hastalıklar ve ağız içi kitle varlığı gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Yaş >52 yıl, erkek cinsiyet, ASA 3–4, yüksek VKİ, CLS 3–4, Mallampati 3–4, KDB <4 cm ve SMM <10 cm olması zor entübasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, ağız içi kitle varlığı (17.57 kat daha fazla, p<0.05), endokrin hastalıkları (3.51 kat daha sık, p<0.05) ve kas-iskelet sistemi hastalıkları (4.5 kat daha yüksek, p<0.05) varlığında grupların karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, diyabet ve endokrin bozuklukları gibi endokrin hastalıkların, kas-iskelet sistemi hastalıklarının ve ağız içi kitle varlığının yaygın olarak kullanılan hava yolu değerlendirme testleri ile birlikte zor entübasyon için prediktif faktör olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, intraoral kavite kitleleri; risk faktörleri; tiroid hastalıkları; zor entübasyon.

Aslinur Sagün, Levent Ozdemir, Sema Bulut Melikogullari. The assessment of risk factors associated with difficult intubation as endocrine, musculoskeletal diseases and intraoral cavity mass: A nested case control study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1270-1276

Corresponding Author: Aslinur Sagün, Türkiye
Manuscript Language: English