p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Our experience on Fournier’s gangrene in a tertiary-stage care center and analysis of its relationship with blood count parameters [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1285-1291 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.50245

Our experience on Fournier’s gangrene in a tertiary-stage care center and analysis of its relationship with blood count parameters

Bahadır Topuz, Selçuk Sarıkaya, Adem Emrah Coguplugil, Sercan Yılmaz, Turgay Ebiloğlu, Engin Kaya, Murat Zor, Mesut Gürdal
Department of Urology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Fournier’s gangrene (FG) is rapidly progressing and life-threatening necrotizing fasciitis of genital and perineal regions. The aim of the study was to share our experience with FG and to analyze the relationship of clinical data with whole blood count parameters, inflammation cells, and systemic inflammation markers.
METHODS: The digital medical records of the adult patients followed-up and treated with diagnosis of FG between January 2016 to December 2020 were retrospectively analyzed. Data were as age, gender, total length of hospital stay, predisposing factors, etiological factors, total number of debridement’s, surgical procedures, and antibiotherapy were collected. Serum glucose levels, complete blood count parameter levels, serum inflammation indicators and C-reactive protein (CRP) levels measured at the initial day of hospital admission, post-debridement 1st and 7th days were measured.
RESULTS: Thirty-six male patients were included, with a mean age of 56.42 (22–86) years. The most common predisposing factor was diabetes mellitus (n=13; 36.1%). The most frequently seen etiological cause was scrotal abscess (n=19; 52.8%). A statistically significant decrease was found in White blood cell count, neutrophil level, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) value and CRP level measured before debridement, post-debridement 1st and 7th days (p<0.05). There was a positive correlation between the number of debridement’s and age, NLR, platelet-to-lymphocyte ratio, and CRP values at the initial admission time (p<0.05).
CONCLUSION: The infections of urogenital region are the essential etiological origin of FG. As a rare urological emergency, significant changes were observed in clinical data and blood count parameters during the course of FG.

Keywords: Debridement, Fournier’s gangrene, inflammation cells; inflammation markers.

Üçüncü basamak bir hastanede Fournier gangrenindeki deneyimlerimiz ve bunun kan sayımı parametreleri ile ilişkisinin analizi

Bahadır Topuz, Selçuk Sarıkaya, Adem Emrah Coguplugil, Sercan Yılmaz, Turgay Ebiloğlu, Engin Kaya, Murat Zor, Mesut Gürdal
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Fournier gangreni, genital ve perineal bölgenin hızla ilerleyen ve yaşamı tehdit eden nekrotizan fasiitidir. Fournier gangreni ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak ve klinik verilerin tam kan sayımı parametreleri, enflamasyon hücreleri ve sistemik enflamasyon belirteçleri ile ilişkisini analiz etmek. GEREÇ VE YÖNTEM: Fournier gangreni tanısı ile Ocak 2016–Aralık 2020 arasında takip edilen ve tedavi edilen yetişkin hastaların dijital tıbbi kayıt-ları geriye dönük olarak analiz edildi. Veriler yaş, cinsiyet, toplam hastanede kalış süresi, predispozan faktörler, etiyolojik faktörler, toplam debridman sayısı, cerrahi işlemler ve antibiyotik olarak belirlendi. Hastaneye yatışın ilk günü ile debridman sonrası birinci ve yedinci günlerde ölçülen serum glikoz düzeyleri, tam kan sayım parametresi düzeyleri, serum inflamasyon göstergeleri ve C-reaktif protein düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Yaş ortalaması 56.42 (22–86) yıl olan 36 erkek hasta alındı. En yaygın predispozan faktör diabetes mellitusdu (n=13; %36.1). En sık görülen etiyolojik neden skrotal apseydi (n=19; %52.8). Debridman öncesi, debridman sonrası birinci ve yedinci günlerde WBC sayısında, nötrofil seviyesinde, NLR değerinde ve CRP seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0.05). İlk başvuru anındaki debridman sayısı ile yaş, NLO, PLO ve CRP değerleri arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.05).
TARTIŞMA: Ürogenital bölge enfeksiyonları, Fournier gangreninin temel etiyolojik kökenidir. Nadir bir ürolojik acil durum olan Fournier gangreninde klinik verilerde ve kan sayımı parametrelerinde önemli değişiklikler gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Debridman, enflamasyon belirteçleri, enflamasyon hücreleri; Fournier gangreni.

Bahadır Topuz, Selçuk Sarıkaya, Adem Emrah Coguplugil, Sercan Yılmaz, Turgay Ebiloğlu, Engin Kaya, Murat Zor, Mesut Gürdal. Our experience on Fournier’s gangrene in a tertiary-stage care center and analysis of its relationship with blood count parameters. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1285-1291

Corresponding Author: Bahadır Topuz, Türkiye
Manuscript Language: English