p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Prehospital emergency thoracotomy performed by helicopter emergency medical service team: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 303-306 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.50284

Prehospital emergency thoracotomy performed by helicopter emergency medical service team: A case report

Tomasz Darocha1, Sylweriusz Kosinski2, Wojciech Serednicki3, Tomasz Derkowski4, Pawel Podsiadlo4, Jan Szpor3, Tomasz Sanak5, Robert Galazkowski6
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Silesia, Medykow 14, Katowice, Poland.
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Pulmonary Hospital, Gladkie 1, Zakopane, Poland
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, Trauma Center, University Hospital, Kopernika 36, Krakow, Poland
4Polish Medical Air Rescue, Ksiezycowa 5, Warsaw, Poland
5Department of Disaster Medicine and Emergency Care, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
6Department of Emergency Medical Services, Medical University of Warsaw, Zwirki i Wigury 61, Warsaw, Poland

Emergency thoracotomy can be a life-saving procedure in critically injured patients who present with chest injuries. Currently, the indications for an on-the-scene thoracotomy are penetrating trauma of the chest or upper abdomen with cardiac arrest that has occurred in the presence of an emergency team or within 10 minutes prior to their arrival. The indications for an emergency thoracotomy in blunt chest trauma are less clearly defined. In the present case, a helicopter emergency medical service (HEMS) team performed an emergency thoracotomy at the scene. To the best of our knowledge, it is the first description of such a procedure in Poland. A 41-year-old male was crushed in a tractor accident. Though all available measures were taken, a sudden cardiac arrest occurred. The HEMS team performed an emergency thoracotomy at the scene as an integral part of prehospital cardiopulmonary arrest management. The patient survived, and was later discharged from the hospital in good physical condition. No neurological deficit was identified (cerebral performance category 1). The patient returned to his previous activities with no complications or deficits. The presence of a fully trained crew allows for the performance of a potentially critical on-the-scene emergency thoracotomy. In a well-selected group of patients with blunt thoracic injury, a prehospital emergency thoracotomy may be a significant and life-saving procedure.

Keywords: Emergency treatment, prehospital critical care; thoracotomy.

Helikopter acil tıbbi servis ekibi tarafından yapılan hastane öncesi acil torakotomi: Bir olgu sunumu

Tomasz Darocha1, Sylweriusz Kosinski2, Wojciech Serednicki3, Tomasz Derkowski4, Pawel Podsiadlo4, Jan Szpor3, Tomasz Sanak5, Robert Galazkowski6
1Anestezi ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Silezya Tıp Üniversitesi, Katowice-Polonya
2Akciğer Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü, Zakopane-Polonya
3Anesteziyoloji ve Yoğun Bakımın Bölümü, Travma Merkezi, Üniversite Hastanesi, Krakow-Polonya
4Polis Medikal Hava Kurtarma, Varşova-Polonya
5Afet Tıbbı ve Acil Bakım Anabilim Dalı, Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi, Krakow-Polonya
6Acil Tıbbi Servis, Varşova Tıp Üniversitesi, Varşova-Polonya

Göğüs yaralanmaları ile başvuran kritik hastalarda acil torakotomi hayat kurtarıcı bir işlem olabilir. Halen, olay yerinde uygulanan torakotomi için endikasyonlar acil ekip varlığında veya gelmeden 10 dakika önce meydana gelen kalp durması nedeniyle göğsün veya karnın üst bölümünün penetran yaralanmasıdır. Künt göğüs travmasında acil torakotomi için endikasyonlar daha düşük netlikte tanımlanmıştır. Bu olguda bir helikopter acil tıbbi servis ekibi olay yerinde acil torakotomi gerçekleştirmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, Polonya’da böyle bir müdahale ilk kez tarif edilmektedir. Kırk bir yaşındaki bir erkek, kazaen traktör altında kalarak ezilmiştir. Tüm mevcut önlemler alınmış olmasına rağmen, yaralının kalbi aniden durmuş. Helikopter acil müdahale ekibi hastane öncesi kardiyopulmoner arest tedavisinin ayrılmaz bir bileşeni olarak olay yerinde acilen torakotomi gerçekleştirmiştir. Hasta hayatta kalmış ve daha sonra hastaneden iyi bir fiziksel durumda taburcu edilmiştir. Serebral performans kategorisi 1’e göre nörolojik defisit saptanmamıştır. Hasta önceki aktivitelerine herhangi bir komplikasyon veya defisit olmaksızın geri dönmüştür. Tamamen eğitimli bir ekibin varlığı, olay yerinde potansiyel olarak kritik acil durumda torakotomi yapılmasına olanak sağlar. Künt toraks yaralanması olan iyi seçilmiş bir hasta grubunda, hastane öncesi acil torakotomi önemli ve hayat kurtarıcı bir işlem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil tedavi, hastane öncesi kritik bakım; torakotomi.

Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosinski, Wojciech Serednicki, Tomasz Derkowski, Pawel Podsiadlo, Jan Szpor, Tomasz Sanak, Robert Galazkowski. Prehospital emergency thoracotomy performed by helicopter emergency medical service team: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 303-306

Corresponding Author: Tomasz Sanak, Poland