p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Contribution of MRI to clinically equivocal penile fracture cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 549-552 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.50955

Contribution of MRI to clinically equivocal penile fracture cases

Rüştü Türkay1, Mustafa Gürkan Yenice2, Sema Aksoy1, Gökhan Şeker2, Selçuk Şahin2, Ercan İnci1, Volkan Tuğcu2, Ali İhsan Taşcı2
1Department Of Radiology Istanbul Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital
2Department Of Urology Istanbul Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital

BACKGROUND: Penile fracture is a surgical emergency defined as rupture of the tunica albuginea. Although most cases can be diagnosed with clinical evaluation, it has been stated in the literature that diagnosis in as many as 15% of cases can be challenging. In uncertain cases, imaging can help determine diagnosis.
METHODS: Present study included 20 cases where diagnosis could not be made with certainty and magnetic resonance imaging (MRI) was performed. MR images were examined for tunical rupture and accompanying pathologies. When rupture was observed, localization and length of rupture were noted. All patients underwent degloving surgery. All imaging findings were compared to surgical findings.
RESULTS: MRI revealed 19 tunical ruptures. In 1 case, hematoma was seen with no sign of penile fracture. No urethral injuries were found. All MRI findings were confirmed during surgery.
CONCLUSION: Performing MRI in clinically equivocal cases can provide crucial data to make precise diagnosis and improve patient management.

Keywords: Magnetic resonance imaging, penile fracture, radiology.

Klinik olarak tanı konulamayan penil fraktür olgularına MR görüntülemenin katkısı

Rüştü Türkay1, Mustafa Gürkan Yenice2, Sema Aksoy1, Gökhan Şeker2, Selçuk Şahin2, Ercan İnci1, Volkan Tuğcu2, Ali İhsan Taşcı2
1İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
2İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü

AMAÇ: Penil fraktür tunika albugineada oluşan rüptür olup acil cerrahi müdahale gerektirir. Olguların çoğunluğu klinik değerlendirme ile tanı alabilirse de literatürde belirtildiği gibi %15 gibi bir oranda sadece klinik ile tanı konulmasında zorlanılabilir. Bu durumda görüntüleme tanı konmasında yardımcı olabilir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bizim çalışmamızda tanısı klinik olarak konulamamış 20 hastaya manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapıldı. Manyetik rezonans görüntülerinde tunikal bütünlük kaybı ve eşlik edebilecek diğer patolojiler araştırıldı. Rüptür izlenen olgularda bu rüptürün lokalizasyonu ve uzunluğu kaydedildi. Hastaların tamamı ameliyat edildi. Görüntüleme bulguları operasyon bulguları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Manyetik rezonans görüntülemede 19 tunikal rüptür tanımlandı. Bir olguda sadece hematom görüntülenebilmiş olup tunikal rüptür lehine bir bulgu saptanmadı. Hiçbir olguda üretral yaralanma gözlenmedi. Görüntüleme bulgularının tamamı operasyon bulguları ile doğrulandı.
TARTIŞMA: Klinik olarak tanısında zorlanılan penil fraktür olgularında MR görüntüleme tanının doğrulukla ve güvenle konmasında kritik bilgiler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, penil fraktür, radyoloji.

Rüştü Türkay, Mustafa Gürkan Yenice, Sema Aksoy, Gökhan Şeker, Selçuk Şahin, Ercan İnci, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşcı. Contribution of MRI to clinically equivocal penile fracture cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 549-552

Corresponding Author: Rüştü Türkay, Türkiye
Manuscript Language: English